טפושה ןיע ץוביק

טפושה ןיעב הדובע
ץוביקב םירבחה תדובעל םירושקה םיאשונה לולכמב תקסועה תרבוח
א"שמ תווצ י"ע שגומ

Donwload Word - ןאכ וצחל ךמסמל הסינכל

בכרב שומיש ןונקת
Download Word Document - ןאכ וצחל - ךמסמל הסינכלםיצוביקה טירפתל הרזח

םיטנדוטס רדסה ןונקת
ןאכ וצחל - םיטנדוטס רדסה תרבוחל הסינכל Word ךמסמ