.הטמל תויורשפאהמ ורחבנש םימוחתב םינונקתה לכ וגצוי ,םולכ דלקוי אל םא .שופיחל םילימ ודילקה
(.םינונקתה לכב שופיח עצבתי תורשפא ףא רחבית אל םא)...םימוחתבש םינונקתב קר שפח
תואירב גוז ינב םיריעצו םינב ילאיצוס ןוחטיב
ינוגרא הנבמ םיבלכ תוכשוממ תושפוח הלכשה
ביצקת הדובע יללכ - הדובע ץוח תדובע םייפקשמ
תיביטנרטלא האופר בכר תורבחל הלבק םיביצקת/הכירצ

םיבשות לוכש ןוכיש