םירדסהו םינונקת רגאמ תודוא

ףיקמו ,םיצוביקב ולבקתהש םירדסהו םינונקת לש ףסוא ללוכ רגאמה @
.םיצוביקה םיקסוע םהב םימוחתה לכ תאלש םנויסינמ דומלל םינינועמה םיצוביקל עייסל תירקיעה ותרטמ @
.םירחא םיצוביק.ןונקתה תלבק תנשו ץוביקה םש תא ללוכו ,םיאשונ יפל קלוחמ רגאמה @ןפואב ןכדעתמו ,("רבסה" האר) תונוש תוטישב שופיח רשפאמ רגאמה @
.ףטוש
:לא תונפהל שי תושקבו תולאשץג המלש

e-mail: getz@gadot.org.il