רוא הונ

30.06.1992העבצה ירדסו םילהנ - יפלק ןונקת

היינש האירק:אובמ

.יפלק תעבצה תמייקתמ םהילעש ,םיאשונה םיבותכ יחכונה יפלקה ןונקתב
י"פע ,פ"עבש הרותכ ריכזמל ריכזממ ורבע ,םירסח העבצהה ירדסו םילהנ
,יפלקב העבצה ירדסו םילהנל ןונקת השביג תוריכזמה .ומייקתהש םילהנ
.בייחמו רדוסמ ןונקתל פ"עבש הרותה תא ןגעיש ,םייקה ןונקתל המלשהכ:יפלק תעבצה תמייקתמ םהב םיאשונ

.תוישיא תוינפ

.(יוניש) דבלב םיאלמ - םיכורא םידומיל

.הכורא השפוח

.רבח תקחרה ,תודמעומל רבח תדרוה ,תורבחל הלבק

זכרמ ,לעפמ .מ ,רבזג ,קשמ .מ ,ריכזמ :םייזכרמ םידיקפת ילעב תריחב
,(יוניש) תואירב .מ ,הדובע זכרמ ,(יוניש) ןוגרא תדעו זכרמ ,הרבח תדעו
.(יוניש) תוברת זכרמ

:אבה חסונל 'ה הקספ תונשל הצילממ תוריכזמה :הרעה

ירבחו הדובע ינרדס :טעמל תודעווה יזכרמו קשמב םידיקפתה ילעב לכ
.הפיסאב היולג העבצהב הריחב םייקתת םהיבגלש ,תודעו:ןונקתה תעצהףתשל ודעונ ,העבק ץוביקה תפיסאש םיאשונב ,יפלקב תועבצה .1
ףקותה תא ביחרהלו תופתושמה תוטלחהב תו/םירבח םומיסקמ
.ולא תוטלחהבש ,יטרקומד-ירסומהףיעס לע העבצה םייקל ,הפיסאב ןוידה ידכ ךות ,ה/רבח לש השקב לכ .2
העצהה לבקתת םא .םוי-רדסל העצהכ ,ר"ויה י"ע העבצהל הלעות ,יפלקב
.יפלקב העבצהל ףיעסה רבעויךכ לע טלחוה ןכ םא אלא ,היולג העבצהל יפלק יאשונ ורבעוי אל .3
.יפלק תעבצהב:יפלקב העבצהה ירדס .4

ינפל ,תוחפל םימי השולש ,יפלקב העבצה לע העדומ םסרפי ריכזמה
.התחיתפ

תוחפל העש יצח ,לכוא רדחב - אשונ לכב םימעפ שולש חתפת יפלקה
תחורא תעשב- 'ו םוי .ברע תחורא תעשב- 'ג םוי :םימיב ,םעפ לכב
.םיירהצ תחורא תעשב - תבש םוי .םיירהצ

.דבלב תו/םירבחל - העבצה תוכז

העבצהל אבויש אשונ לכב דבלב דחא קתפ ליטהל ת/יאשר ה/רבח
.יפלקב

.תוריכזמ ת/רבח וא ה/ריכזמ :יפלקב בשוי

.תיזיפ עיבצהל שי

.םהיניב ורבדנש רחאל ה/וגוז ת/ןב םוקמב קתפ ליטהל ת/יאשר ה/רבח
.ה/וגוז ת/ןב וניאש ימ םשב קתפ ליטהל ת/יאשר ה/וניא ה/רבח

:תורעה

ת/יאשר ה/רבח:ומוקמב םושרלו הז ףיעס לטבל העיצמ תוריכזמה .1
:םיאבה םירקמב ומוקמב עיבצהל ה/ריכזמה לש וחוכ תופיל

.םיאולימ תורשב העבצהה תעב אצמי רבחה

.ןוחטיבה תורשבו עבקב םיתרשמה םירבח

.הטימל ת/קתורמה הלוח ה/רבח

אלל תיזיפ העבצה ריאשהל ,'ז ףיעס ןיטולחל לטבל :םירבח תעצה .2
.חוכ יופייל תורשפא

חוסינה תא ןיבמ וניאש רבח .רורב תויהל בייח העבצהה אשונ חוסינ
.העבצהה ינפל ברע דע ריכזמל שקבתמ

ותואב העבצהל דחא אשונמ רתוי איבהל אלש לדתשהל ה/ריכזמה לע
לש ה/ותעד לוקיש י"פע ,דואמ םיפוחד םיאשונה םא אלא ,עובש
.ה/ריכזמה:תולוקה תריפס .5

דועו ה/ריכזמה תוחכונב ,תוריכזמב עצבתת העבצהה יקתפ תריפס
לש ותעד לוקיש י"פע ,םישיגר םיאשונב .תוחפל - דחא תוריכזמ ת/רבח
.רוביצהמ ףסונ ה/רבח ףרצל ה/ריכזמה ת/בייח ,ה/ריכזמה

םירבחה רפסמל הווש םיקתפה רפסמ םא קודבל שי הריפסה תליחתב
- האצותה לע העיפשמ שרפההו תירפסמ המאתה ןיאו הדימב .ועיבצהש
.תרזוח העבצה םייקתת

ידכ - ףסונ תוריכזמ ה/רבחו ה/ריכזמ :ובשיי יפלקב תרזוח העבצהב
.העבצהב תוגירח יא אדוול

העבצהו הפיסאב רזוח ןויד םייקתי - יפלקה תעבצהב ןויווש שיו הדימב
.הערכה גשותש דע ,תרזוח

/דגנ /דעב :תויורשפא שולש תומושר הניהת יפלקל לטויש קתפה לע
.ענמנ

.דבלב דגנ/דעב קתפ ריאשהלו ענמנ קתפ לטבל :םירבח תעצה :הרעה

רפסמ הדעב ולטוהש העצהה לבקתת - ליגר בור שרדנ ןהב תועבצהב
ךא הטלחהה לע םיעיפשמ םניא םיענמנה תולוק .רתוי לודגה םיקתפה
.רומאה ףיעסב רוביצה תשוחתל דדמ םיווהמ

הדימב) "...םיענמנה תולוק" :הרושה תא דירוהל :םירבח תעצה :הרעה
.(תלבקתמ 'ה 5 ףיעסב הרעהו

ידכ ,םיעיבצמה ללכמ 50% לעמ :רמולכ ,יסחי בור שרדנ ןהב תועבצה
:עירכהל

.תרזוח העבצה ךרעית :(דגנו דעב לש הווש רפסמ) וקית לש הרקמב -

לע רזוח ןויד םייקתי םיעיבצמה ללכמ 50% לע הלוע םיענמנה זוחא םא -
ורבעי תרזוחה העבצהב םגו הדימב .תרזוח העבצהו הפסאב ףיעס ותוא
םויה רדסמ ףיעסה דרוי - םיעיבצמה רפסמ תיצחמ תא םיענמנה תולוקה
.הנש רחאל קר שדחמ ותולעל היהי ןתינו

הדימב) "...םיענמנה זוחא םא" :הרושה תא דירוהל :םירבח תעצה :הרעה
.(תלבקתמ 'ה 5 ףיעסב הרעההו

: עירכהל ידכ םיעיבצמה ללכמ םישילש ינש לש בור שורד ןהב תועבצה
תולוקו הדימב .תרזוח העבצה םייקתת - שורדה בורה גשוי אל םאב
ףיעסה דרוי - םיעיבצמה תולוק ללכמ שילש ינשמ הלעמל םה םיענמנה
.הנש רחאל קר שדחמ ותולעהל היהי ןתינו םויה רדסמ

תולוקו הדימב" :הרושה תא דירוהל :םירבח תעצה :הרעה
(תלבקתמ 'ה 5 ףיעסב הרעההו הדימב)"...םיענמנה

- רבח תקחרה וא תודמעומל רבח תדרוה ,תורבחל הלבק :םיאשונב
ולא םיאשונב :יטפשמה טביהה ללגב) דבלב דגנ וא דעב העבצה םייקתת
.(םישילש ינש לש בורבו ,קפס לכל לעמ הערכה תויהל תבייח:םוסרפ .6

רחאל היהי יבמופה םוסרפה .ריכזמה י"ע םסרופת יפלק תאצות לכ
.העבצהה אשונל םייטנוולרה םימרוגל ,םידקמ ינופלט עודיי

,םייפיצפס םירבחל תישיא םירושק םניאש ,םיינורקע םיאשונב
.םירפסמב תואצותה ומסרופי

םסרפי ,םיישיא םיאשונ וא םידיקפת-ילעב תריחבל םירושקה םיאשונב
.אל וא רבע םהלש ישיאה אשונה םאב וא ,רחבנ-אל/רחבנ ימ קר

תעבצה לכב :חסנלו 'ג 6 ףיעסו 'ב 6 ףיעס דחאל :םירבח תעצה :הרעה
.םירפסמב תואצותה ומסרופי יפלק

תא תעדל םידקמה חווידב הצרי ,העבצהה הכרענ וניגבש ,רבח םאב
ימל םירפסמ רוסמל ןיא .ריכזמה תאז ול רוסמי - םירפסמב ויבגל האצותה
.תוריכזמ רבח וניאש

שי הז ףיעסב זא תלבקתמ אל 'ג 6 ףיעסב םירבח תעצה םאב :הרעה
הפיסאל אבומ ףיעסהו הדימב :חוסינה תא ףיסוהל תרמואה םירבח תעצה
אלו הדעווה ירבחל קר םירפסמב תואצותה ורסמיי ,תמיוסמ הדעו י"ע
.תוריכזמה ירבחל:רוערע .7

:אובמ

לע םירוערע להונ ןיבל ,הפיסא תועבצה לע םירוערע להונ ןיב לדבהה
דואמ םיבר םירבח םיעיבצמ יפלק תעבצהבש ,ךכמ עבונ - יפלק תועבצה
לש בחרו יתימא דדמ איה יפלק תעבצה .הפיסאל עיגהש ימ קר אלו
לולשל םייצוביקה ונייחב תורשפא ןיא ,תאז םע דחי .רוביצה תשוחת
.קשמב דסומ וא רבחמ רוערע תוכז ןיטולחל

הלבקתהש הטלחה לע רוערע ןידכ וניא יפלק תעבצה לע רוערע ןויד
.הז ןונקת ןידכ אלא ,הפיסאב היולג העבצהב

,יפלק תעבצהב הלבקתהש הטלחה לע רערעל םיצורה הדעו וא רבח
.הטלחהה םוסרפ םוימ םימי 7 ךות ריכזמל ךכ לע עידוהל בייח

הלבקתהש הטלחה לע רערעל ,רבח וא קשמב הדעו/דסומ לכ לש ותוכז
:םיאבה םיאנתב יפלק תעבצהב

תא איבהל םוקמ שיש ,בורב הטילחה המוחתל ךייש אשונהש הדעווה .1
.יפלקב תרזוח העבצהלו הפיסאב רזוח ןוידל רוערעה אשונ

שיגי םא קר רוערעה םייקתי ,רוערעב הנדש הדעווב בור ןיא םאב .2
.רוערעב םיכמותה םירבח 30 תומיתח ריכזמל רערעמה

הדעווב בור ןיא םאב :רמואה 'א 2 ףיעס ףיסוהל :םירבח תעצה :הרעה
,תוריכזמב ורוערע לע ןויד שקבל רערעמה רבחה יאשר רוערעב הנדש
ינפב אל םג ,ןכל םדוק רסמנ אלש שדח קומינ רערעמל שיש יאנתב
.רערע הינפב הדעווה

תא תונשל יושע ןכא שדחה קומינה םאב העבצה םייקת תוריכזמה
רוערעה הלעוי תוריכזמב וז העצהל בור היהי םאב .הלבקתנש הטלחהה
ןכא קומינהש תענכתשמ הניא תוריכזמהו הדימב .הפסאב שדוחמ ןוידל
י"פע לועפל רבחה לוכי - הלבקתהש העבצהה תא תונשל יושע ןכאו שדח
.ורוערעב םיכמותה םירבח תומיתח 30 ה/ריכזמל שיגהל - 2 7 ףיעס

הפיסאה ר"וי םייקי וירחאל .הפיסאב שדחמ ןוידל הלעוי רוערעה אשונ .3

.תרזוח יפלק תעבצהל רוערעה תא ריבעהל םאב היולג העבצה

.אשונ ותוא לע דבלב דחא רוערע םייקתי הרקמ לכב .4

.יפלק תעבצהב אוה ףא ערכוי יפלקב הלבקתהש הטלחה לע רוערע

,רוערע ללכ שגוה אל םאב וא אל וא רוערע לבקתה םא :הרקמ לכב
אשונהש הדעווה ךרד - הנש רובעכ קר שדחמ אשונ לכ לע ןודל ןתינ
.המוחתב

הדרוה ,תורבחל הלבק :לש םירקמב ףקת וניא הז םירוערע להונ
בייחמה רחא ןונקת םייקתמ םהיבגל רשא - רבח תקחרה וא תודמעומל
.תיטפשמ הניחבמ.היינש האירקב הפיסאב רושיאו ןוידל שגוי ןונקתה *


Last updated: June 18, 2000