רוא-הונ

1991 רבוטקואםייניש לופיטםירבח .א

לש םיינישה תאפרמב םייניש לופיט ולבקי םהידליו ץוביקה ירבח
.ץוביקה ןובשח לע ,ץוביקההטילק םורט .ב

םהיניש בצמשכ ,ץוביקל עיגהל ותחפשמ ינבו הטילקל דמעומה לע .1
.ןיקת

.2

לופיט תינכותו םייניש תקידב עצבת ץוביקה לש םיינישה תאפרמ

.בצמ תכרעה םשל ,ץוביקה ןובשח לע ,ותחפשמ ינבלו הטילקל דמעומל

לופיטה תא םייסל היהי םהילעו םיקדבנל ורבעוי הקידבה יאצממ

.ץוביקל םעיגה םרט ,םהינישב

לפטל יארחא היהי ,ואוב םרט ולפוט אל וינישו ץוביקב אצמנש טלקנ

.וילע לוחת לופיטה תולע לכו וינישב

.טלקנ לכ ןידכ וניד ץוביקב טלקנה גוז ןבתודמעומו תוחרוא .ג

לע ןהב לפטל בייח היהי ,ןיקת אל ויניש בצמו ץוביקל עיגהש טלקנ .1

.ונובשח

,דבלב הנושאר הרזע ,ץוביקה תאפרמב ,םיטלקנה ולבקי וז הפוקתב .2
.באכ ךוכיש תללוכה

בלשב הקידבב היהש ,ליעלכ הנושאר הרזעל רבעמ םייניש לופיט לכ

.טלקנה ןובשח לע לפוטי ,לפוט םרטו הטילק-םורט

תפוקתב רצונ וב ךרוצהש ,ליעלכ הנושאר הרזעל רבעמ ,םייניש לופיט

,שרוש לופיטו הריקע ,המיתס לש המרב ,ץוביקב טלקנה לש ותוהש
.ץוביקה ןובשח לע השעיי

לופיט ךלהמב עיגהש ,טלקנ לש ודלי - םידליל יטנדוטרוא לופיט .3
.לופיטה תולע ךשמהב םירוהה ואשי ,יטנדוטרואתורבחל הלבקה רחאל .ד

ירבח ראשכ ,םייניש לופיטל טלקנה יאכז היהי תורבחל הלבקה רחאל .1
:ןלהל טרופמל ףופכב ,ץוביקה

דע ולפוט אלו תמדקומה הקידבב הלגתנ םהב ךרוצהש ,םילופיט
.ונובשח לע ולפוטי - תורבחל ותלבק

ןובשח לע ושעיי ,רבח ותויהב הלע םהב ךרוצהש ,םייטטורפ םילופיט

םוימ םינש שמח ךותב ץוביקה תא בוזעי טלקנהש הרקמב .ץוביקה
לש תיסחיה תולעה תא ץוביקל ריזחי ,איהש הביס לכמ ,תורבחל ותלבק

.דדמל הדומצ איהשכ ,לופיטהץוביקב תינמז הייסולכוא .ה

:ומכ תינמז הייסולכוא

לע םייניש לופיט לבקל םיאכז ויהי אל - "אבצ רגוב" ,ע"לס ,םיבדנתמ *

םילבקמו םייניש חוטיב ,ללכ ךרדב ,שי םיבדנתמל .ץוביקה ןובשח
.םצראל םרזוחב לופיטה תולע תרזחה

.דבלב הנושאר הרזע לופיטל םיאכז ויהי רעונה-תיילע ידלי *

תועמשמהשכ ,הנושאר הרזע קרו ךא ולבקי ת"לשה תפוקתב ןיערג *
,הריקע וא שרוש לופיט ,המיתס ומכ לופיטל םיקוקזו הדימב :ןלהלדכ
רעונה ףגאל ןובשחה תחילש י"ע הרזחה לבקי ץוביקהו לופיטה השעיי
.ל"חנהוםינב .ו

ואציי יכ ץלמומ ,תדחוימ השפוחל םיאצוי וא ץוביקה תא םיבזועה םינב *
.םמצע םינבה לע ל"נה םויקל הגאדה .ןיקת םהיניש בצמשכ ,ץוביקה ןמ

לש םייניש תאפרמב קרו ךא ,ץוביקה תא ותאצ ינפל ןתניי לופיטה *
.ץוביקה

.ץוביקל ץוחמ םייניש לופיט ןמומי אל *

תאיצי ירחא לופיט ךשמהב ךרוצ וא לופיטה תניחבמ גירח הרקמ לכב *
.םיאצוי תב/ןבב הלופיט תרגסמב םינב .ו רושיא לבקל האפרמה לע - ןבה

תא ובזוע ירחא םג לופיט לבקל יאשר ,ובזוע ינפל לופיט לחהש ,ןב *
.לופיטה םותל דע ,קשמה

:ץוביקב םיאצמנה אבצ ירגוב קשמ-ינב

.קשמה תאפרמל יאופרה קיתה תא ריבעהל בייחתמ ריעצה .1

.ץוביקב ןבה תייהש תפוקתב (ח"פוק) דיחא סמ ימד םלשי ץוביקה .2

.קשמב יאופר לופיטל יאכז ריעצה .3םיבזוע .ז

אלל ,וינישב לופיטה תא םייסל ץלמומ ,הביזע לע רבחה תעדוה עגרמ .1

.ותביזע רחאל שדח לופיט ליחתהל ןיא .יטטורפ לופיט

ץוביקה רומגי - הביזע םרטב לופיטה ליחתה - וידליל יטנדוטרוא לופיט

.ץוביקה תאפרמב יוצרו לופיטה תא

םילופיט ןממל ןיא .ץוביקה תאפרמב קרו ךא השעיי וינישב לופיט לכ .2

.תרחא ץוביקה טילחה םא אלא ,תורחא תואפרמבץוביקל ץוביקמ רבעמ .ח

.תוניקתו תולפוטמ ויניששכ רובעי ץוביקל ץוביקמ רבועה רבח יכ ץלמומתדלומב ןושאר תיב - היילע .ט

םלשת - הזל רבעמ םייניש ילופיט רובע .קשמה ןובשח לע הנושאר הרזע

.לופיטה תולע תא קשמל החפשמהםיבשותו םיריכש .י

הרזע תוברל ,םיינישה ילופיט לכ לע םימלשמ םיבשותו םיריכש
.הנושאריא וא תודחוימ תויעבב .ןונקתה לע עדיי טלקנהש ,אדוול שי ***
.תועונתב הטילק וא הרבח תדעוול ,ןשה רודמל תונפל רשפא ,תונבהתואירב תדעו


Last updated: February 13, 2000