רוא הונ15.12.1989-ב לבקתהש ןונקת לע ססובמ

12.1994-ב ןוכדעו תופסותבכר ןונקתשומישל םילהנ לש תבייחמ תרגסמ רוציל איה ןונקתה תנווכ
.םיישיאו םייתרבח ,םייקשמ םיכרצל בכרב:ללוכ ןונקתה

.ןונקתה עוציב לע תוירחא .1

.םדועיי י"פע בכרה ילכ גוויס .2

.קשמה בכרב הגיהנל תואכז .3

.םישדח םיגהנ .4

.תויופידע ירדסו בכר תנמזה ילהנ .5

.בכרב תוגהנתהל תויחנה .6

.העונת תוריבעו תוסנק .7

.םירוענ ליגל בכר .8

.םיליעפ בכר .9בכר תווצו ןרדסה ,בכרה זכרל תוימינפ תויחנה :חפסנ
.(הנכהב):ןונקתה עוציב תוירחא .1

.ודיל רזועה בכרה תווצו בכרה זכרמ ידיב הניה ןונקתה עוציבל תוירחאה

.הרבח תדעו לש תללוכ תוירחא תחת אצמנ בכרה םוחת:ןונקתה תוטלחה עוציב לע חוקיפ .2

.הז ןונקת לע תוריבע לע הל חוודל םירבחה ןמ שקבת בכר תדעו

האיצי תעשו בכרה יגהנ לכ םושרל ,הלילה תועשב ,רעשה ירמוש לע
.בכרה תווצ תוירחאב עוציבה .רעשה ןמ

בכרב גוהנל םישרומה םיגהנ לש בקעמ תייסיטרכ להנת בכר תדעו
.קשמה:(יללכ) השינעו ןונקתה תפיכא .3

.ללכב בכרה ןונקתו הלא תויחנה םושיי לע דיפקהלו רימחהל שי

לש הטלחה רורגל הלוכי הז ןונקת תוארוהמ ןוישר לעב לכ לש הגירח
.םישדוח השולש דע ,הגיהנמ היעשהל בכרה זכרמ

רורגי ,בכרל יפסכ קזנ תמירג םע ,ןונקתה ןמ הגירח לש ףוריצ
היעשהל ףסונב ,ח"ש 100 לש םוכסב גהנה י"ע יפסכ סנק םולשתל
.הרבח תדעוו בכרה זכר תעד לוקישל הנותנה הגיהנמ

תבייחמ ,תחא הנש ךלהמב ,הז ןונקת תוארוהמ תינשנו תרזוח הגירח
בכרה זכר ףתשי הזכ הרקמב .םישדוח 3-מ רתויל גהנה תשינעב הרמחה
.ןיינעב ןוידב .הרבח תדעו תא וא ולש הדעווה תא:םהידועיי י"פע בכרה ילכ גוויס .4

:בכר ילכ לש םיגוס רפסמב םיניחבמ ונא ןונקתה ךרוצל

.םייקשמ םיכרצו םיפנעל בכר .א

.הדובע יכרוצל קרו ךא שמשי ףנעל דומצ בכר

.בכרה ילכ לש ודועיי תא תונשל קשמה זכרמ יאשר םידחוימ םירקמב

.בכרה ןרדס םע םאותי םירחא םיכרצל ףנע בכרב שומיש לכ

.קשמב יללכ שומישל בכר .ב

םייאלקח םיפנעב הדובע איצוהל ,םימוחתה לכב םירבחה תא תרשי
קר השעיי םייאלקח םיפנעב םיפטוש םיכרצל רודיסהמ בכרב שומיש)
.(קשמה זכרמ רושיאב

.רבחל בכר .ג

תרגסמב םא) םירבחה יכרוצ תא תרשל ודעונ הליחתכלמש ,בכר ילכ
.(תויטרפ תועיסנל םאו הרבח.ו

.ץוח ידבועו םיליעפ בכר .ד

תושרל ודמעי .םתדובעב ץוחה ידבוע/םיליעפה תא תרשל םדועיי
ןרדס רושיאב תאז לכ .עובש יפוסבו הדובעה רחאלש תועשב םירבחה
.בכרה

לש םיישיא םיכרצלו הדובע יכרוצל בכרה רודיס לע יארחא בכרה ןרדס

.םירבחה:קשמה בכרב הגיהנל תואכז .5

לש הייהש רחאל םידמעומו םירבחל תנתינ קשמה בכרב גוהנל תואכז
.בכרה זכר רושיא תבייח הז ללכמ הגירח .קשמב םיישדוח םומינימ

ךשמהב תוטרופמה תונקתה תרגסמב ,קשמה ינב םג גוהנל םיאכז
.הז ןונקת

.קשמה בכרב גוהנל םישרומה םיגהנ לש בקעמ להני בכרה תווצ:םישדח םיגהנ .6

:תורדגה

.הנשמ תוחפ ינפל הגיהנ ןוישר לביקש ,םדא אוה "שדח גהנ" .א

.(אבצ רגוב וא) 21 דע יצחו 17 ןב גהנ אוה "ריעצ גהנ" .ב

תוחפ ינפל ןוישר לביקש ,21 17 ןיב וליגש גהנ - "שדח-ריעצ גהנ" .ג

.הנשמ

.הלעמו 21 וליגש ,(הנשמ הלעמל ןב) ןוישר לעב אוה - "רגוב גהנ" .ד:ןוישר תלבק ירחא םיגהנל תפסונ הרשכה

לעב קשמ רבח עויסב ,תוכנוח לש בלש רובעל םיריעצ םיגהנ לע
.םינש 6 תוחפל לש ןוישר

גהנה לע היהי ותרגסמבו ןוישרה תלבק ירחא דימ לחי תוכנוחה בלש
.ךנוחה בשוי ודיל רשאכ ,מ"ק 500 גוהנל ריעצה

.קשמה בכרב גוהנל "שדח ריעצ" גהנ לוכי תוכנוחה עוציב ירחא קר

םאו םמצעב םא ,םתב/םנב לש תוכנוחה עוציבל םיארחא םירוה
.רחא םדא לש הרזע תועצמאב

:שדח גהנ

,תוחפל םינש 6 ןב ןוישר לעב ךנוח תיוולב תונושאר תועיסנ 3 עצבי
.הירבט - הלופע חווטב

זכר שגפיי ,קשמה בכרב הגיהנ תליחת ינפלו ןוישרה תלבק רחאל
וז השיגפל המזויה .ןונקתה יטרפ תא ול ריהביו ריעצה גהנה םע בכרה
.שדחה ןוישרה לעב תוירחאב איה

:םיריעצ םיגהנו שדח ןוישר ילעב לע תופסונ תולבגה

.תיב יגהנ תויהל םילוכי הלעמו הנש ןב ןוישר ילעב קר

תועשו תורחואמה הלילה תועשב "םיריעצ םיגהנ" תגיהנ לבגות
.תומדקומה רקובה

בלש תמלשה דע ,21 ליגל תחתמ םיעסונ עיסי אל "שדח ריעצ גהנ"
.ולש תוכנוחה

עיסהל לכוי ןוישרה תלבקמ הנשה םות דעו תוכנוחה תמלשה ירחא
לכב הלעמו 21 וליגש ה/רבח אצמנ בכרבש יאנתב ,21 ליגל תחתמ םיעסונ

.העיסנה יבלש

רודיס י"ע ול רדוסש בכרב קרו ךא גוהנל לוכי "שדח ריעצ גהנ"
.בכרהתויופידע רדס - בכר תנמזה ילהנ .7

,בכרה רפסב הנמזהה םושיר לש ךרדב השעית לוח ימיב בכר תנמזה
,בכרה תונמזה םושירב ,רשפאה לככ ,םידקהל יוצר .םירהצה תועש דע
.םדקומ ןונכת רשפאל תנמ לע

תועשמ לחה תרחמה םויל בכרה רודיס תא ךורעי בכרה ןרדס
.םירהצה

.ותעיסנ ברע ,בכר ול רדוסש אדוול רבחה לע

יאב ךורכ רבדה םא םג ,תועיסנ בלשל בכרה ןרדס לש ותוכמסב
.םישמתשמל תויחונ

ןרדסל תישיא היינפ י"ע השעית םיגחו עובש יפוסל בכר תנמזה
.בכרה

.קשמה זכרמ תוירחאב ןה תויקשמ תועיסנ ,ללככ

.הרבח תדעו זכרמ ,ה/ריכזמה תוירחאב - הרבח.ו תרגסמב תועיסנ

.תוחא ,תואירב.ו.מ תוירחאב - תואירב יכרצל תועיסנ

ילכ רפסמ .םייטרפ םיכרצל בכרב שמתשהל םירבח ולכוי םוי ידמ
.("רבחל בכר") הנש לכב שדחמ רדגוי רבחה תושרל םידמועה בכרה

תרגסמב) םיישיא םיכרצל םירבח תועיסנל שמשי "רבחל בכר" *
.תויטרפ תועיסנלו (הרבח.ו

תובשחתה ךות ,ןימזהל םידקמה י"פע עבקיי תויטרפ תועיסנל רותה *
.םינימזמה לש שומישה תופיכתב

:שארמ תומאותמ ןניאש תועיסנ

,ב"י ימייסמ ,םירוענ-ליג) םיריעצה תועיסנ לכ הנייהת ,עובשה תומיב *

.שארמ תונמזומ ,22.00 העשה דע (םילייח

(הלעמו אבצ ירגוב) םידמעומו םירבח קר ולכוי (22.00) העש התואל דע *

.שארמ הנמזהו םואית אלל ,(רדוסמ וניאש) בכרב שמתשהלףד לע םושרל שי ,שארמ תומאותמ אל תועיסנ לש הרקמב םג :הרעה
!הדעיו העיסנה תעש תאו בכרה ,רבחה םש תא בכרה רודיס:ישיש ימיב בכר רודיס

.13.00 העשב 'ו םוי דע בכר ןימזהל ולכוי םילייח *

םאתל היהי ןתינ .ןרדסה ידיב בכרה ילכ תוחתפמ ויהי ,ישיש תולילב *

.20.00 העשה דע ,הלילל בכרה רודיס תא ותא

:ןבויחו תועיסנ םושיר .י

.תועיסנה םושירל סקנפ היהי בכר ילכ לכב .1

םויס מ"ק ,הלחתה מ"ק ,גהנה םש ,ךיראת :רוריבב םשריי העיסנ לכב .2

.בייחל ךירצ ותוא ףוגהו

ישיאה וביצקתב בויחל ךפהי ,רושיא אלל הדעו וא ףוג בייחיש םושיר .3

.גהונה לש

תובייחה תועיסנה ןה המ הנמסרפתו הנעבקת תומיאתמה תודעווה .4
.םולשתמ תורוטפ וא רושיאב

.הכירצ תדעו י"ע הנש ידמ עבקיי מ"ק ריחמ .5בכרב תוגהנתה .8

וב בכרה לש האבה ותעיסנ תעש תא קודבל רבחה לע העיסנ ינפל
יפ לע העיסנ םישמתשמה לכל רשפאת םינמזה חולב הדימע .עסונ אוה
.ןונכתה

תוניקת קודבל ,םימו קלד ,ןמש קודבל שי :העיסנ ינפל בכר תקידב
,(ק'ג) הבגמ לש ותואצמיה אדוול ,(םימלב ,םיתתואמ ,םיישאר) תורואה
לגלגה לש ותוניקת קודבל ,ןכ ומכ .םילגלג חתפמו הרהזא שלושמ
.יברזרה

.קשמל ץוחמ קולדתמ ,רשפאה לככ ,ענמיהל יוצר :קולדת *

תלוספה ןויקינו תורפאמה ןוקיר ,ונויקנ לע יארחא היהי בכר לבקמ
.ותעיסנ םותב

.בכרב העיגפ וא הלבגמ ,הלקת לכ לע חוודל שי

,ידיימ ןוקיתל תורשפא ןיאו הדימב .םירקת ןוקית לע דיפקהל שי
.בכרה ןרדסל חוודלו תינוכמב הרורב העדוה ריאשהל

:הנואת לש הרקמב

.חוטיבה תסילופ יטרפו גהנה יטרפ ,בכרה יטרפ רוסמל שי *

.ינשה בכרה לש גהנהמ םיליבקמ םיטרפ לבקל רבחה לע *

.חוטיבה יארחאלו בכרה זכרמל בכרב העיגפה לע דימ חוודל שי *

היחנה יפד .תישיא םירבחל וקלוח הנואת תעשל תוגהנתה תויחנה *
.בכרה ילכמ דחא לכב םיאצמנ םיטרפ יולימו

:הינח תעשב בכרה תליענ .ז

.הכורא וא הרצק - הינח תעשב בכרה תא לוענל גהנ לכ לע *

גוהנל לכוי אל ,קוזינו בנגנ בכרהו הליענ אלל בכר הנחה רשא רבח *
זכר לש ותעד לוקיש י"פע תאז .םישדוח 3 דע לש הפוקתל קשמה בכרב
.בכרה:העונת תוריבעו תוסנק .9

יפ לע ,העונת תוריבע לע תוסנקה ןמ קלח ןומימב קשמה ףתתשי ,ללככ
.ךשמהב תואבומה תויחנהה

:גהנב תויולתה תוריבע .א

תוריבע לע תוסנק :הגיהנ ןוישר תאישנ יא ,תוחיטב תרוגח תריגח יא .1
.ןאולמב רבחה י"ע ומלושי הלא

תוריבע ,"רוצע" רורמתב הריצע יא ,תמוצב םודא רואב העיסנ .2
הפיקע ,ירטס-דח בוחרב העיסנ ,ףוצר הדרפה ספ תייצח ,תוריהמ
.סנקה תולעמ 50%-ב קשמה ףתתשי הלא לכב :הרוסא הינח ,תנכוסמ

:תוינח .3

קשמה תוחילשב םיעסונה וא בכרב העיסנב הכורכ םתדובעש םירבח
.הינח תוסנקב ובייוחי אל -

רשק אלל ,םירבחה לש הינחה תואצוה תא ןאולמב ןממי קשמה
.(בכרה זכרמ תעד לוקישל םוקמ שי) העיסנה תרטמל

.בכרה ילכ לכב הינח יסיטרכ לש יאלמל בכרה זכרמ גאדי ,ןכ ומכ

:בכרה תורישכב תורושקה תוריבע .ב

םולשתו קשמה תוירחאב ויהי - 'וכו םימלב ,תורוא ,בכרה תונוישר
.קשמה ח"ע - םניגב תוסנק

:תונואת .ג

לולע ןהילע) טפשמ-תיבל הנמזה תוררוגה תורומח העונת תוריבע .1
,םוכסב רבחה ףתתשי הלא םירקמב - (דואמ הובג סנק לטומ תויהל
.ןיינע לש ופוגל קדבייש

לש הפוקת ויבגל עבקית ,הרומחכ הלק ,םיכרד תנואת עציבש רבח .2
לש ותעד לוקישבו תוכמסב ,םישדוח השולש דע - קשמה בכרב הגיהנ-יא
.בכרה זכר

:תענומ הגיהנ .ד

.תענומ הגיהנ סרוקב תופתתשהה תואצוה אולמ תא ןממי קשמה .1

:(הירבט ,ןאש-תיב) הלא םיסרוקל תועיסנ .2

.קשמה לש 50% תופתתשה - תודוקנ תריבצמ האצותכ סרוק *

.קשמה לש אלמ ןומימ - (קוחה י"פע) םינש 3 םותב ןונעיר סרוק *

:קשמב הגיהנ יסרוק .3

3 םותב ןונעיר סרוקב בייח ,הנורחאל ןוישר לביקש ,םדא לכ ,קוח פ"ע

.ןוישרה תלבקמ םינש

םניאש ,םיגהנה לכל בושייב ןונעיר יסרוק םויקל גאדת בכרה תדעו *
.ל"נה סרוקב םיבייח

וא ץוביקב םייקתיש ,ןונעירה סרוקב ףתתשהל םיגהנה לכל ץלמומ *
.(ץוביקה ןומימבו) ץוביקל ץוחמ םימייקתמה הלאכ םיסרוקב ןיפוליחל

רוטפ (םייתנש-הנש לש חווטב) הנורחאל תענומ הגיהנ סרוק רבעש גהנ *
.ל"נה ןונעירה סרוקמםירוענ ליגל בכר .10

."שדח-ריעצ-גהנ" הז ןונקת תרדגהב םניה ה/רענ

ןונקתב םיראותמה תולבגההו הרשכהה יפיעס םהילע ולוחי ךכל םאתהב
.הז

.ךמסמה ךותמ 'ד-'א ,4 קרפ ,תוכנוח ףיעס

.'ה-'א תופסונ תולבגה

דבלב מ"ק 40 לש סוידרב תיטרפ העיסנל גוהנל םיאשר ה/רענ
קשמהמ

וא םירוענ-ליג תווצ לש רושיא הנועט הז םוחתמ הגירח .(הירבט/הלופע)
וא דחי ,םתשולשל) הרבח תדעווב בכרה אשונ לע יארחא וא קשמ זכרמ
.(הז ףיעסב הגירח לע טילחהל תוכמסה ,דרפנב

התיכ ףוס דע) דבלב החפשמה י"ע השעית תיטרפ העיסנל בכר תנמזה
.(ב"י

רחואי אל קשמל רוזחל םיבייח קשמה בכרב גוהנל ת/יאשרה ה/רענ
.תוצח רחא 01.00 העשהמ

י"ע השעית ,םירחא םיעוריאו תוביסמל ,םירוענ-ליגל בכר תנמזה
.םירוענ-ליג ןובשח לע ולא תועיסנ קר .דבלב תלפטמה

תלבקל הנושארה הנשב הרוסא םיליעפ בכרו רוכש בכרב הגיהנ
.21 ליג דע וא/ו ןוישרה

.םיגחו תותבשל תויטרפ תועיסנל םירוענה ינבל בכר תנמזה ןיא

דע בכר לבקל יאשר וניא ,ןונקתה יפיעסמ דחא לע ת/רבועה ה/רענ
םא עבקיי ובש ,םירוענ-ליג תווצו הרבח תדעווב רוריבה רמג רחאל
.םייקה ןונקתה י"פע ,הגיהנ ךשמה ה/רענל רשפאל

היהי ,תעמשמ יניינעב ,םירוענ-ליג יגהנל בכרה זכרמ ןיב רשקה .אי
.דבלב ךוניח תדעו תועצמאב


Last updated: February 13, 2000