רוא הונ

1991-ב הפסאה י"ע ןקותו רשוא ,13.07.85-ב ץפוה ןונקתהםירבחל הגיהנ תונוישרהז אשונב לפטיש ,רבח לע לטות הגיהנ תונוישר תאצוה אשונ לע תוירחאה .1
.הכירצ .ו םע םואיתב

.הדובע יכרצל ,םירבחל תונוישר תאצוה לע ץילמהל לכוי קשמ זכרמ

:קשמה ח"ע הגיהנ ןוישר תאצוהל םיאכז .2

.(ב"י ינבל תונוישר - ףיעס האר) ב"י תנשב קשמ ינב *

.רתויו םינש שולש קשמב םיאצמנה םירבח *

.תורבחל ולבקתהש יאנתבו רורחשה רחאל יצחו הנש - ןיערג ירבח *

- (ג) דבכ בכרל תונוישרו (ב) יטרפ בכרל תונוישר איצוהל רשפאי קשמה .3

.הכירצ תדעו רושיאבו קשמ זכרמ תצלמהב

וא םידדוב ה/רבחל תופידע ןתניתש רשפא ,תאז םע .קתו יפל עבקיי רותה .4

,הנפת הדעווה .הגיהנ ןוישר ןיא גוזה-ינב ינשל הב החפשמב גוז-ינבמ דחאל
תא עבקת ,ל"נה םינותנל םאתהבו הגיהנ ןוישרל םיאכזה םירבחל ,הנש לכב
.הנש לכב תוריכזמה י"ע רשואיש ,ביצקת תרגסמב ,תאז לכ .הנש התואל רותה

:ןומימה תרגסמ .5

.תינמז וב םירבח 3 דעל הגיהנ ידומיל ןממי קשמה

.40 ליג דע םירבחל הגיהנ ירועיש 80 דע ונמומי

.40 ליג לעמ םירבחל הגיהנ ירועיש 100 דע ונמומי

.הירואית ינחבמ 3 דע ונמומי

.םיישעמ םינחבמ 4 דע ונמומי

י"ע הגיהנ ידומילל רושיאה ןתממ שדוח ךות ינויע ןחבמל שגיי רבח .6

.ינויעה ןחבמב החלצה רחאל םיישעמה םירועישב ליחתיו ,הדעווה זכרמ

.(ןאש-תיב) םיליגר ס"בב - הנש לע הלעי אל הגיהנה ידומיל ןמז ךשמ .7

:(הינתנ) קשמל ץוחמ םיזכורמ םידומיל .8

.5 ףיעסל ףופכב ,הגיהנה ןוישר תלבקל דע ףוצר דמלי רבח *

.תומייקה תויחנהל םאתהב ,תיבל ץוחמ הלכלכ-םוי ןממי קשמה *

.תיבל ץוחמ םירבח תניל ןממי אל קשמה *

רבחה ןיב םואיתב עבקית ,הינתנב הגיהנ ןוישר איצוהלו דומלל הטלחהה *

.הדעוול

וביצקת ח"ע וידומיל ךישמהל לכוי ל"נה םיאנתב וידומיל םייס אלש רבח .9

.םינש שולש לש ןוניצ תפוקתל סנכיהל וא ישיאה

השעית (קשמהמ האיצי תבייחתמו הדימב) הגיהנ ידומילל יותיעה תעיבק .10

.רושיאב


Last updated: February 13, 2000