רוא הונ

16.12.1992-ב תואירב תדעו י"ע קדבנםייפקשמ:םייפקשמ תוגוז 2 ה/ול וקפוסי עובק םייפקשמ ה/ביכרמה ה/רבח *

.ליגר וא ירגוטופ וא יטפוא-שמש ינשהו ליגר דחא

.םינש עבראל תחא עובק םיביכרמל םייפקשמ תפלחה *

תאו תרגסמה תולעב הדעווה תופתתשה םוכס תא תעבוק תואירב .ו
.רבחה םלשמ הז םוכסמ שרפהה

שמתשי זאו אפור תארוהב קר ל"נה ןמזה קרפ ינפל םייפקשמ תפלחה
.וביצקתב תרגסמ שוכרי וא תרגסמ התואברבחה

.דבלב דחא גוז לבקי טרס וא האירקל קר םייפקשמ ביכרמה רבח *
.ל"נכ תרגסמל יפסכה רדסההםידלי

.ל"נכ תרגסמל רדסה - םיליגר תוגוז 2 לבקי עובק ביכרמה דלי *

רדסה - .דחא גוז לבקי טרסל וא האירקל קר םייפקשמ ביכרמה דלי *
.ל"נכ תרגסמל

.דליל תוליגר שמש יפקשמ תשיכרב ףתתשמ וניא קשמה *:תושדע

.אפור תצלמהב קר עגמ-תושדע ןמממ ץוביקה *

,יוקינה ירמוח תא םג לבקמ קשמה ןובשח לע תושדע לבקמה רבח *
.םייפקשמ גוזו חוטיבהוא האפרמה ךרד אלש ,תרגסמ ףילחמ וא םייפקשמ השוע רשא רבח
.וביצקתמ השיכרה תא ןממי - םייפקשמה לע יארחאה


Last updated: February 13, 2000