רוא הונ

13.4.1991 ךיראתב הפיסאב לבקתהרושיא להונ - םינונקתםינושה םינונקתה ירושיא להונ תא טשפל הפיסאה תצלמהל םאתהב
:אבה להונה תא תוריכזמה העיצמותוא ץיפתו וסיפדת ,והשלכ ןונקת שבגת רשא תוריכזמ וא הדעו
ןונקתה תא תוריכזמל גיצת הדעווה .תינושאר העצהכ םירבחה יאתל
.ותצפה ינפלהחישל דעומ ועבקי ,ןונקתה וציפהש רחאל ,תוריכזמה וא הדעווה
.תינושארה ותצפהמ רחואי אל ,םירבחה תורעה תעימשל החותפןונקתה תא תיפוס ושבגי ,החותפ החיש רחאל ,תוריכזמה וא הדעווה
.ןונקתכ םירבחה יאתל תינש ספדומ ותוא וציפיו,ולוכ ןונקתה לע וא ןונקתב םיוסמ ףיעס לע רערעל הצור רבחו הדימב
םע םואיתב ,תבייח הדעוה .הפיסאב ןויד שקבלו הדעוול תונפל וילע
ףדב םיקומינה םוסרפ ללוכ ,הפיסאל ףיעסכ רוערעה איבהל ,ריכזמה
.עדימתובישח לעב וניה ןונקתהו הדימב ,טילחהל םיאשר תוריכזמ וא ,הדעו
ןוידל ואיבהל ,התעד לוקיש י"פע ,רתויב הבושחו תערכמ תירוביצ
.ליגרה להונב היינשו הנושאר האירקל הפיסאבץיפת ('דכו רוערע ,החותפ הבישי רחאל ללוכ) ןונקתה לבקתהש רחאל
יאתלו ריכזמל תיפוס ,םינוקיתה לכ םע ספדומ ,ןונקתה תא הדעווה
.םירבחה,ןקתל/תונשל ןמזה ךשמב וצרי תוריכזמ רבח וא הדעו רשא ףיעס לכ
םיקומינה םוסרפ ךות, הפיסאב היהי יונישה ,בצמלו ןמזל ותמאתה םשל
.ריכזמה םע םואיתב ,עדימה ףדב.הפיסאה רושיאל הז להונ שיגת תוריכזמה


Last updated: February 13, 2000