רוא הונ

1994 ראונייצחו הנש ליג דע םימואתל םא

תוהמאו ןוירה ןונקתל תפסותתררחושמ יצחו הנש םימואתל תאלמ דעו ןוירהל יעיברה שדוחה םותמ *

.םיסויגו ברע תויונרותמ הרבחהםישדוח 12 םימואתל תאלמ דע ןוירהל יעיבשה שדוחה םותמ *
.תבש תויונרותמ הרבחה תררחושמתועש 6) תוחפ העש הרבחה תדבוע ןוירהל יעישתה שדוחה תליחתמ *
.(וטורבתועש 2 + תועש 5 דובעל םאה הליחתמ םישדוח 4.5 םימואתל תאלמב *
.(תועש 7 כ"הס) הלכאהתעש + תועש 5 דובעל םאה הכישממ םישדוח 7 םימואתל תאלמב *
.(תועש 6 כ"הס) הלכאהיצח + תועש 6.5 דובעל םאה הליחתמ םישדוח 9 םימואתל תאלמב *
.(תועש 7 כ"הס) רוקיב תעש(םישדוח 9-ל םישדוח 4.5 ןיב) אלמ הדובע םוי תדבוע םאהש דע *
.התוירחאבו םאה י"ע םתציחרו םימואתה תלכאהתויונרות תתל םאה הליחתמ (הנש) םישדוח 12 םימואתל תאלמב *
.תבשראש לכל םאה תרזוח (יצחו הנש) םישדוח 18 םימואתל תואלמב *
.תויונרותה


Last updated: February 13, 2000