הערצ

םירוה ןונקת

(1998 ,1996 ,1985) 1/1999-ל ןכדועמ

:םינושאר םיאנת
.תב/ןבה תשקב :םירוה תטילקל םדקומ יאנת
תב/ןבה תריטפ וא תביזע .הערצב םירבחה וינב תוכזב טלקנ הרוה
.הרוהה תביזע תבייחמ
.םינש 7 תוחפל לש תורבח תבייחמ םירוה תטילקל םינב תוכז
.70-65 :הטילקל ילמינימ םירוה ליג
,לבוקמה הזוחה יפל ,"ךתיב הנב" שדח ןוכיש תרגסמב וטלקיי םירוה
.םימדקומה םיאנתב ודמעש יאנתב
.תוריכזמה רושיאבו הקוצמ לש הרקמב קר הליגרה תרגסמב וטלקיי םירוה
תובייחתהה לע ןכו םכסהה לע .קשמל םאוב ינפל םתחיי םירוהה םע םכסהה
.(ל"וחב םג) הערצל ץוחמ םירגה הלא ללוכ ,תונב/םינבה לכ ומתחי תוירחאל

:םייפסכ םיאנת
םויקה תואצוה תא ומלשי "שדח םירוה ןוכיש" תרגסמב םיטלקנה םירוה
.הריד רכש טעמל ,ךשמהב וטרופיש תופסונ תואצוהו
.ד"כש םג םויקל ףסונב ומלשי ,הערצ לש ןוכישב םיטלקנה םירוה
ונכדועיו מ"קתה תוצלמהו הערצ תוטלחה סיסב לע ויהי ד"כשו םויק תואצוה
.דדמה ייונישל םאתהב
.םתסינכל הרידה תנכה תולע תא ומלשי ,קשמ תרידב םיטלקנש םירוה
.רזחוי אל הז םוכס

:םיביצקת
יביצקת :טעמל ,םירבח ומכ ("ישיא ביצקת") םויק יביצקתל םיאכז םירוה
,הדובע ילענ/ידגב ,ישפוח מ"ק ,ל"וחל תועיסנ ,טוהיר ,שפונ ,םידכנ
.תויומלתשהו םידומיל ,תרופסת ,הקיטמסוק
םירוההו ח"ש 220 לש םוכס דרוי םיישדוחה םויקה ימדמ :ןוזמה תטרפה
.םירבח ומכ ןוזמהו תוחוראה רובע ומלשי
תפוק י"ע םיסוכמ םניאש ,םיאפור ירוקיבו תופורת רובע ומלשי םירוהה
.םילוח
הז םוכס - ימואל חוטיב וא היסנפה ח"ע ח"פוקל םימלשמה םירוה ,ליבקמב
.םויקה ימד םולשתמ דרוי
.םירוהה י"ע םלושי םייניש יופיר
תועסה ,תלפטמ י"ע דועיס ,דחוימ לופיט :ןוגכ תוגירח תואירב תואצוה
.םירוהה י"ע ומלושי - 'וכו תודחוימ
םירוהה י"ע רודיסה השעיי - םירוהב לופיטל םדא רוכשל ךרוצ ררועתי םא
.םנובשח לע םולשתהו
.םירוהה ח"ע ת/לפטמה לש םויקה תואצוה
.םהב לופיטמ העינמ הווהת אל םירוהה לש תילכלכ הקוצמ :קפס ריסהל ןעמל
.םיפסונה תונב/םינבל תונפל תורשפאה הצומת הז ךרוצל

:הרובק ירדסה
.הערצ לש ןימלעה תיבב רבקיהל תוכז םירוהל
.ח"ש 5000 :הרוה תרובק רובע םולשתה
.(הרובקה םע 1/3 ,המדקמ 2/3) ח"ש 8000 :הרוהל רבק תקלח תרימש


1/2000 - םייפסכ םירדסה - םירוה ןונקת

.12/1998 ילקשב םימוכסה לכ

םיישדוח םימולשת .1

גוז
דיחי
ד"כש תרידב
ח"ש 2770
ח"ש 1650
הקזחא
ח"ש 1190
ח"ש 850
ד"כש
ח"ש 3960
ח"ש 2500
ה"ס
שדח ןוכישב
ח"ש 2770
ח"ש 1650
הקזחא

:ההז םוכסב הכזמ הרוהה י"ע םלושמה תואירב חוטיב
.דיחיל ח"ש 135-כ
.גוזל ח"ש 195

:ץוביקהמ םילבקמ םירוההש םיישדוח םימוכס .2
.ח"ש 562 - דיחיל ישיא ביצקת
.ח"ש 1024 - גוזל ישיא ביצקת
.ח"ש 23,6000 - שדח תיב תיינב תולע
.ח"ש 21,0000 - יונב תיבל הסינכ

.רות םייקתמ שדח ןוכישל הסינכל


בד :םשר