הערצ

שפוח תנשל םירבח תאיצי

27.5.1998-ב תירוביצה הצעומב רשוא

.הנוש בתכב תושגדומ 17.5.2000-ב הצעומה רושיאל תועצהה

המע להני הזו ריכזמל השקבב הנפת ,שפוח תנשל תאצל תשקבמה החפשמ
שפוח תנשל האיציה .תורבדיהה לגעמ תא ביחרי ךרוצה תדימבו ןודינב החיש
.םייתנשל הכראה תורשפא םעו תוריכזמה רושיאב תינתומ ,תחא הנשל איה

ינבמ דחא לכוי אל .תילכלכ תוקתנתה שי שפוח תנשל (החפשמ) רבח תאיציב
.השפוחה ךלהמב קשמב דובעלו ךישמהל (םהינש וא) גוזה

הדובעל תאצל גוזה ינבמ דחאל (השקב יפל) רשואי החפשמה תאיצי תארקל
תושרל דומעת תרוכשמהו החפשמה לכ תאיצי ינפל םיישדוח ץוחב
ןיא) ורבצנש השפוחה ימי ח"ע םה הלא םיישדוח .החפשמה
םיישדוח ךלהמב .(שפוח ימי + תרוכשמ םיישדוח לש תוליפכ
.ליגרכ הלכלכו ישיא ביצקת םילבקמ הלא

ימי הביזעה ימד בושיחל ופסוותי ,תבזוע החפשמהו הדימב
םירזוח רשאכ .(םימי 60 םומיסקמ דע) םתוכזל ודמעש השפוח
.השפוחה ימי לכ םיקחמנ ,(הנש יצח לעמ רחאל) קשמל

ףירעת יפל) ותקזחא ימד תא ץוחב דבועה גוזה ןב םלשי םיישדוח לעמ
ינשה גוזה ןבש יאנתב תאז לכ .החפשמה תקזחא תולעמ תיצחמו ("תירבה"
לכה ךסב .קשמה תפוקל האולמב תסנכנ ותרוכשמו ץוחב וא קשמב דבוע
.םישדוח 4 רובעי אל הזה רודיסה

תארקל ריכזמה םע תורבדיה ךרעיתש ,יאנתב תאזו םייתנש דע תרמשנ הרידה
םותב הרזחל היתונווכ תא החפשמה ריהבת הב הנושארה שפוחה תנש םויס
.התרזח לע שארמ םישדוח 3 עידוהל החפשמה לע .היינשה הנשה

"תונקל" החפשמה תורשפאב .קתווה יבושיחב תבשחנ הניא שפוח תנש
.םילשמה חוטיבהו היסנפה םולשת ךשמה ,קתו תויוכז

גואדל ותוירחאבו רבחה ח"ע ןה השפוחה ךלהמב תויאופרה תואצוהה לכ
.תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ימולשתל

.החנה םע םולשתב ונלש האפרמב לבקל ןתינ םייניש לופיט

.ח"נהל ורזחוי יטנגמה סיטרכהו יארשאה סיטרכ

.בוחל הסינכ-יא לע הדפקה ךות , ליעפ ראשיהל לכוי ישיאה ביצקתה

.תותבש ללוכ ,תויונרותה לכ תא אלממ רבחה ,ןאכ הרג החפשמה דוע לכ

.םידחוימ םימולשתו תואוולה ןיא

.תוריכזמה רושיאב תבייח ל"נה םילהנהמ הגירח לכ