הערצ ץוביק

תונותח ןונקת

1998 ץרמ :ןורחא ןוכדע

.היתונבו הינבל התיבב הנותח ךורעל החמש הערצ

:הנותחה תנוכתמ .1

הפידעמש החפשמ .עובשב 'א םויב ,"ןענכ תוליל" רתאב ךרעית הנותחה
לשב ףסונ םוכס ןענכ תולילל םלשל ךרטצת - רחא םויב הנותחה תא ךורעל
.(ןענכ תוליל ןוריחמ יפל) םיינוציח תוחוקל תושרל דמועש םוי ןוירש

תיסוכ תמרה .החורא ,הפוח ,הפוחה ינפל םינפ תלבק :םיעוריאה רדס
תדעו םע םואיתב - הנותחה ירחא וא ינפל ישיש םויב ,קדנופב ץוביקה ירבחל
.(תינכות ,תוכרב ,תוגוע ,הייתש) תולולכ

ה/וניאש ,ת/ןתחתמה תחפשמ ןיבל הערצ ןיב הווש תקלחתמ הנותחה תולע
,ןוזמ :ללוכ אוהו ח"ש 80 :(3/98-ל ןוכנ) יטרדנטס הנמ ריחמ .קשמ תב/ןב
.םינמזומה רפסמב הלבגה ןיא .הדובעו םלואה תריכש ,םיחרפ ,הלכ תגוע
:ללוכ וניא ל"נה ריחמה
.טירפתל תפסות וא יוניש -
.(דבלב תיקלח) תונחלושל השגה -
י"פע עבקיי ל"נה םיפסונה םיתורישה רובע ריחמה - 'א םויב אל הנותח -
.(ןיינעה יפל) הערצ/ןענכ תוליל ןוריחמ
הערצל ץוחמ הנותח יללכ ולוחי - ינוציח גנירטייק םע להואב הנותחה לע -
.(ןלהל 4 ףיעס)

:הנותחה םויב - הנותחה ןוגרא .2
.רתאב הנותחה תא ךרועו ןגראמ ץוביקה
.הערצ גנירטייק םע םואיתב :רתאב הכירעה ירודיסו הנותחה טירפת
תמוצהמ .םיחרואל תדחוימ העסה ןומימב ףתתשמ וניא ץוביקה :הרובחת
.ןרות גהנ לש תועסהב רזעיהל רשפא
סוכ ,שודיקל סוכ ,םידומע ,הפוח :תללוכה הפוח תכרעל גאוד קשמה :הפוח
.תופיכ ,ןיי קובקב ,הריבש
העשב .םילביצד 80 לש המצוע לע תולעל אל בייחתהל ןטילקתה לע :הקיזומ
.רתוי אלו םילביצד 70 דע םוילווה תא ךימנהל שי
לע :הנותחה יאב י"ע םרגנש רתאל וא שוכרל קזנ לש הרקמב
.תואצוהב תאשל החפשמה

:הנותחה תארקל תואצוהו תונכה .3
ןוכנ) ח"ש 885 לש םוכסב ןטילקתהו תונמזהה תספדהב תפתתשמ הערצ
.(1/98-ל
:ןתונ ץוביקה ,הערצב םייחה תב/ןבל
.(1/98-ל ןוכנ) ןיאושינ תעבט רובע ח"ש 205 :ןבל
.(1/98-ל ןוכנ) הלמשל דבו תעבט רובע ח"ש 515 :תבל
.(םירוהה ביצקתל וא םיאכזה לש ישיאה ביצקתל וסנכוי ל"נה םיפיעסה)
םייחה תו/םינבל ץוביקה ידי לע :תונברבו ברה לצא םושירל םולשת
.ובזעש תו/םינבל גוזה ידי לע .הערצב
.הפוחה תכירע רובע ברל דרפנ םולשת םלשמ וניא ץוביקה

גנירטייק םע להואב הנותח וא הערצל ץוחמ הנותח .4
:ינוציח
ביכרמ אלל תואצוה) .$ 2000 :הנותחה תואצוהב הערצ תופתתשה
.(הדובעה
ץוחמ הנותחל קשמ ירבחו החפשמה תעסהל בכר קפסי קשמה - הרובחת
.הערצל

:ץראל ץוחב הנותח .5
:החפשמה תריחב יפל ,תויורשפא 2 שי ל"וחב אשינה גוז יבגל
ץראב הערצל ץוחמ םינתחתמה תב/ןב יבגל ומכ תואצוהב תופתתשה
.($ 2000)
.הנותחה םוקמל ,דבלב םירוהל ,בושו ךולה הסיט יסיטרכ ןומימ

:קשמה תונתמ .6
לש גוז לכל הנתנית (םיטומפו תובגמ ,םיעצמ טס) תויתרוסמה קשמה תונתמ
.קשמ רבח לש תב/ןב וא ה/רבח

:שבד חרי .7
.שפונ ביצקתל םיאכזל שפונ ימי 2 לש ביצקת תפסות

:םירוהל ביצקת תפסות .8
25%-כ הבוגב הנותח קנעמ ,הנותחה ינפלש שדוחב ,םילבקמ םירוהה
.(ח"ש 1620 :1998 ראוניב) יתנשה ישיאה ביצקתהמ

! בוט לזמ