הערצ ץוביק

תויטרפ תובחרה
8.1.99 - תוריכזמהו ןונכת תדעו תעצה

.'וכו ןונכת ,היינב ןוישיר :ןוגכ תונושה היינבה תורגא תא םלשל רבחה לע

תדעו תוינכות יפל תישענ הבחרההו הדימב תויתשתה תזזה תא םלשי ץוביקה
תורשפא שי םא :אמגודל .םיינוציק םיתב טעמל ,הנופצ :רמולכ ,ןונכת
תיתשת תזזהב ךורכ הזו הברעמ ביחרהל הצור רבחה ךא ,הנופצ הבחרהל
.רבחה לע לח םולשתה (בויב ,למשח ,םימ,תרושקת)

ךותמ ןושארה רבחה ,הנבי ץוביקה וא ןכשהשכ :תודוסיה רובע םולשת
הדימב ,דיתעב .הטמל וא הלעמלמ ןכשה רובע םג תודוסיה לע םלשי םיינשה
ץוביקהו הדימב .תולעה תיצחמ תושארל ריזחי אוה ,יטרפ ןפואב הנבי ןכשהו
.ץוביקהמ שרפהה תא לבקת הנושארה החפשמה ,הנבי

בורב ומכ םיסירת :לשמל ,הנוכשב םיתבה יפל הדיחא תימדק תיזח בייחל
.ץוביקב םיתבה

:תיללכ

היהי היינב לכב .םידבוע התא תינלבקה הרבחה תא עבקי ץוביקה הנש ידמ -
.קשמה לש חוקיפ
.וילע טלחוהש דיחאה לדוגב דומעל בייחל -
.סכנכ הריד "תחבשה" יבגל יקוחה טביהה תא קודבל -
?יצח-יצח וא רבחה ,ץוביקה ןובשח לע היינבה רחאל יונה ינוקית תולע -
.תירוביצ הצעומב הערכהל הז אשונ
לע תספרמ רבעב התנבש ,הנושארה המוקב החפשמ :תספרמ קוריפ -
:הנובשח
ןובשח לע תספרמה קוריפ - ץוביקה ח"ע הבחרה הקלחב לופיתו הדימב .1
.החפשמה
.החפשמה ןובשח לע תספרמה קוריפ זא םג - הנוב הלעמלמ ןכשהו הדימב .2