לבוש ץוביק - ינויסנפ חוטיב ןונקת
1994 - לבוש ץוביק
םינונקתה רגאמ לא
...אשונב םיפסונ םינונקת לא
ץג המלש :םינונקת רגאמ להנמ
:אובמ

:ץוביקה תורטמ ןיב (ץוביקה ןלהל) לבוש ץוביק ןונקת יפ לעו ליאוה
.םהיכרוצ לכ תא םירבחה ולבקי הכותמ רשא ...תפתושמ הפוק קיזחהל" .א
לפטל ,תידדה הרזע י"ע םירבחה לש יתוברתהו יתרבחה ,ילכלכה םבצמ תמרהל עייסל" .ב
"...םישושתהו םינקזה תא לכלכל ,םילוחב
םוקמב םיירטינסהו םיילכלכה ,םייתוברתה ,םילכלכה ,םייתרבחה םיכרצה תא קפסל" .ג
- ץוביקה יניע תואר יפל לכה ,הלא םיאנת תחבשה םשל תושורדה תולועפה ןתוא לכ תושעלו
.הצובקה

.השירפ ליגל םעיגה רחאל וירבח לש םדיתע תחטבהל תושעל שקבמ ץוביקהו ליאוהו

26.5.94 םוימ 4217 פ"י ,1994 ד"נשתה אצומ וא אצוי רבח רבדב םיללכה יפ לעו ליאוהו
לבקל 30-ל לעמ וליגו ץוביקהמ אצומ וא אצויה ץוביק רבח יאכז (הביזעה יללכ ןלהל)
.הבצק השירפ ליגל ועיגהב ץוביקהמ

תויוכזו םיפסכ לש הריבצ וחיטביש ,םיכלהמו םיעצמאב טוקנל שקבמ ץוביקהו ליאוהו
.השירפ ליגל םעיגהב וירבח רובע היסנפ תונרקב

תויוכזה ,םיללכה תא עובקלו הז ןונקתב רידסהל םיניינועמ וירבחו ץוביקהו ליאוהו
טרופמכ ,ץוביקה ירבח לש ינויסנפה חוטיבל רושקה לכב וירבחו ץוביקה לש תובוחהו
:ןלהל הז ןונקתב

.ונממ דרפנ יתלבו יתוהמ קלח הוהמ הז ןונקתל אובמה ןיד
:תחטובמה הייסולכואה .1
ףופכב ,30 ליגמ רחואי אל ,דבלב ץוביק ירבחל עצבתת תוינויסנפ תויוכז תריבצ 1.1
.הז ןונקת תוארוהל
טרופמכ היסנפ וניגב ץוביקה לבקי השירפ ליגל ועיגהמ לחה יכ ,ךכל יאכז היהי רבחה 2.1
.הז ןונקתב
תונובשח וא/ו היסנפ תוינכות רבחה ש"ע ץוביקה חתפי היסנפה םולשת תחטבהל 3.1
.הז ןונקתב רומאל םאתהב ,םיפסכ ןהב דיקפיו (ןרקה ןלהל) היסנפ תונ/ןרקב
ץוביקה תא בזוע וניא 1.3 ףיעסב רומאכ ןובשח וא תינכות ומש לע וחתפנש ימ דוע לכ 4.1
חוכ יאב לש םחוכ תא הפיי אוהו םירומאה ןובשחב וא/ו תינכותב הטילש לכ ול היהת אל
םישורדה םיכמסמה לע המיתח י"ע רתיה ןיב ,ומוקמבו ומשב םהב לועפל ץוביקה וא הצובקה
.ןרקל ופוריצל
,הז ןונקתל ףופכב .הביזעה דעומב ןרקל וניגב תודקפהה וקספיי ץוביקה תא בזעש ימ 5.1
יאשר היהי בזועה .הביזעה דעומל דע ורבצנ הלאש יפכ ןרקב ויתויוכז תא בזועה הדפי
.הביזעה יללכ תרגסמב היסנפ ןרקב תרחא תינכות וא תרחא למג תפוקל ןריבעהל
,ןרקב תויוכז תשיכרב ביוחי (רחא ץוביקמ רבעמ ללוכ) ץוביקל ץוחמ טלקנה רבח 6.1
.הז ןונקתב טרופמכ טרופמל םאתהב
:ינויסנפ קתו .2
ובשוחי ןונקתב וא/ו ןרקב םירושקה םיבושיחה ךרוצל בזועלו רבחל ינויסנפה קתווה
.הביזעה יללכב רדגוהש יפכ ,רומאה י"פע
: שקובמה ינויסנפה דעיה .3
ןיגב שדוחל ח"ש 28.75 היהי 1.2 ףיעסב רומאכ ץוביקה ףאשי וילא ינויסנפה דעיה 1.3
שדוחל ח"ש 1000 דעיה היהי (הנש 35) יברימה ינויסנפה קתוובש ךכ ,ינויסנפ קתו תנש לכ
.(ינויסנפה דעיה ןלהל)
.12.94 - ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ ליעל 3.1 ףיעסב רומאה לכ 2.3
:ינויסנפה דעיה תגשה .4
ץוביקה דיקפי ץוביקה רידגי ותוא שדח ינויסנפ דעי לכ וא ינויסנפה דעיה תגשהל דע 1.4
.ןלהל טרופמכ ןרקב םיפסכ
בושיחה יכרוצלש ךכ ,םירבחה ןיגב תונובשחה ןיב לצופת ןרקל ץוביקה לש הדקפה לכ 2.4
יפל ,ץוביקב תורבחל םתלבק ליגב וא 30 ליגב ןרקל ופרטצה וליאכ םירבחה לכ ובשחיי ןרקב
םרובע םלשל שי ליעלש םיאליגב תו/םירבח ןרקל ופרטצה אל לעופבש ןוויכ .םהיניבש רחואמה
תויוכז תשיכר ןלהל) ינויסנפה דעיה יפל ,ןרקל םתופרטצה דע ומלוש אלש ,םימוכסה תא
רחאלו רבעה תויוכז תשיכרל הליחתב דעוית ןרקב ץוביקה לש הדקפה לכ ,ךכיפל .(רבעה
.ןרקה י"ע םישרדנה םיפטושה םימולשת רובע דעוית
35 ךשמב ,30 ןב רבח ןיגב ןרקל םלשל שיש ,ףוצרה ישדוחה םוכסה איה תיסיסב הדקפה 3.4
3.1 ףיעסב רדגוהש יפכ ,ינויסנפה דעיה הבוגב היסנפ לבקל תוכז שוכרל תנמ לע ,הנש
.הז ןונקתב
רשא ,30 לעמ וליגש ,רבח ןיגב ןרקל םלשל שיש ,ימעפ דח םוכס אוה יראוטקא ןועריג 4.4
65 ליגל ועיגהב רבחה תא הכזי 65 ליג דעו ךיראת ותואמ לחה תיסיסבה הדקפהל ףסונב
.שקובמה ינויסנפה דעיה הבוגב היסנפב
רובע רבע תויוכז תשיכר עצובת הצובקב םירבח לצא יראוטקא ןועריג םייק דוע לכ 5.4
.רבח לכ לש יראוטקאה ןועריגל תיסחי ינויווש ןפואב הצובקה ירבח
.ליעל 4 קרפ יפיעסב רומאה םויק אדוול ידכ ,הקידב השעית הנשב םיימעפ תוחפל 6.4
:תוינוציח היסנפ תויוכז .5
תונרק ,תוטנר - גוס לכמ ,ץוביקה תרגסמל ץוחמ רבחה ש"ע תוינויסנפ תויוכז 1.5
טעמל ,ב"צויכו תואלמג,חוטיב תוינכות ,למג-תופוק ,תיביצקת היסנפ תויוכז ,היסנפ
תושכרנה היסנפה תויוכזמ ותחפוי (תוינוציח תויוכז ןלהל) ימואל חוטיבל דסומהמ םילובקת
.ץוביקה י"ע רבחה ןיגב
שוכרי אל תשקובמה היסנפה תמרל הווש וא לודג תוינוציחה היסנפה תויוכז םוכס םא 2.5
.רבח ותוא ןיגב היסנפ ץוביקה
.הנשב םיימעפ תוחפל השעיי תורבצנה תוינוציחה תויוכזהו תופטושה תודקפהה בושיח 3.5
תויוכזה תרבעהב ביוחי (רחא ץוביקמ רבעמ ללוכ) ץוביקל ץוחמ טלקנה רבח 4.5
.הלאכ שי םא ,ולש תוינוציחה
:ןונקתה יוניש .7
קרו ךא ,ןהילע ףיסוהל ןכו הז ןונקת תוארוהמ הארוה לטבל וא/ו ןקתל ,תונשל היהי ןתינ
.ץוביקה ירבחמ תיצחמ תוחפל לש בורב הלבקתנש ,ץוביקה תחיש לש הטלחהב
: המכסהו רושיא בתכ
הטמ ה/םותחה ינא
___________________________(יטרפ םש) ____________________________(החפשמו םש)


לבוש ץוביק ת/רבח ____________________________תוהז תדועת 'סמ

.וב רומאל ה/םיכסמ ינאו ליעלש ןונקתה תא יתארק יכ ,הזב ת/רשאמ
.ןיינעו רבד לכל יתוא בייחי ליעלש ןונקתב רומאה יכ ה/םיכסמ ינא________________________ת/שקבמה תמיתח ____________________ךיראת
המיתחה תומיא
___________________תוהז תדועת 'סמ _________________הטמ ה/םותחה ינא

___________________________ה/רבחה יכ רשאמ

_______________________םויב ינפב ליעל ךמסמה לע ה/םתח


____________________המיתחה תמאמ תמיתח ________________ךיראת
םימושייה לכ- םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל