לבוש ץוביק - "םינב ןיגב" קנעמ ןונקת
1.6.1999-ב הפיסאב רשוא - לבוש ץוביק
םינונקתה רגאמ לא
...אשונב םיפסונ םינונקת לא
ץג המלש :םינונקת רגאמ להנמ
תורטמ .1
םהינבש ,ץוביקה ירבח תושרל דימעהל ,תאז רשפאמ ילכלכה ובצמ דוע לכ ,שקבמ ץוביקה
ץוחמ רדתסהל םהינבל עייסל ולכוי ותועצמאב יפסכ קנעמ ,ץוביקה תא ובזע םיריעצה
.ץוביקל
:תונשרפו תורדגה .2
:תרחא רמאנ םא אלא ,םדצל טרופמה ןבומה תא ןלהל םיטרופמה םיחנומל היהי הז ןונקתב 2.1
.16%-ב לדגומ אוהשכ ,הביזעה יללכב ותועמשמכ יסיסבה םוכסה :"סיסב" 2.1.1
.הביזעה יללכב םתועמשמכ :"הביזע ימד" 2.1.2
.לבוש ץוביק :"ץוביקה" 2.1.3
.תילכלכ תואמצע לש הפוקתב וניאש ,ץוביקה רבח :"רבח" 2.1.4
.ץוביקה תא בזע ונבש רבח :"יאכז רבח" 2.1.5
:ןלהלש םירבטצמה םיאנתה וב םימייקתמ רשאו ץוביקה תא (ןבה) בזעש רבח לש ונב :"ןב" 2.1.6
(הרשע הנומש) 18-מ הטמל היה וליגשכ ץוביקל עיגה וא ץוביקה ירבח ויה וירוהשכ דלונ אוה (1)
.םינש
(שמחו םישולש) 35-מ ךומנו םינש (הרשע הנומש) 18-מ הובג היה וליג ץוביקה תא ותביזע דעומב (2)
.םינש
ד"נשת .פ.י) 1994-ד"נשתה ,ץוביקמ אצומ וא אצוי רבח תויוכז רבדב םיללכה :"הביזעה יללכ" 2.1.7
.הלא םיללכל ןוכדע וא ןוקית ,יוניש לכ תוברל ,(3489 'מע
.ןיינעה יפל ,םידומיל קנעמ וא/ו תולגתסה קנעמ :"קנעמ" 2.1.8
.ץוביקל ץוחמ ןב לש ותולגתסהל עייסל ותרטמש ,יפסכ קנעמ :"תולגתסה קנעמ" 2.1.9
.ץוביקל ץוחמ ןב לש וידומילל עייסל ותרטמש ,יפסכ קנעמ :"םידומיל קנעמ" 2.1.10
םירוגמה תדיחי יוניפ ,ץוביקל הביזע תעדוה ןתמ :ץוביקה רבח ןבה היה םא :"ץוביקה תביזע" 2.1.11
.ץוביקל ץוחמ םייחו םירוגמו ץוביקה חטש תביזע ,ץוביקל הב הקזחה תרזחהו ץוביקב ןבה ררוגתה הב
,ץוביקל הב הקזחה תרזחהו ץוביקב ןבה ררוגתה הב םירוגמה תדיחי יוניפ :ץוביקה רבח ןבה היה אל םא
.ץוביקל ץוחמ םייחו םירוגמו ץוביקה חטש תביזע
.ב"י התיכ תא םייסש רחאל ןב דמלש ,דומיל תנש לכ :"דומיל תנש" 2.1.12
.ךפהלו הבקנ ןושלב םג ועמשמ רכז ןושלב הז ןונקתב רמאנה לכ 2.2
:תולגתסה קנעמ .3
3 הבוגב תולגתסה קנעמ ולש ןב לכ ןיגב ,ותשקב יפל ,יאכז רבח תושרל דימעי ץוביקה 3.1
.םיסיסב (השולש)
וירוהמ דחא לכ היהי ץוביקה ירבח םה וירוה ינשש ,ןב ןיגב יכ ,רהבומ קפס רסה ןעמל 3.2
.דרפנב תולגתסה קנעמל יאכז
ןבה יאכז םהל הביזעה ימדל ףסונב אובי תולגתסהה קנעמ יכ ,רהבומ קפס רסה ןעמל 3.3
.הביזע ימדל יאכז אוה םא ,בזועה
.ותעד לוקיש יפל ,שומיש לכ וב תושעל יאשר היהי תולגתסה קנעמ לבקיש ימ 3.4
:םידומיל קנעמ .4
םרט ותביזע דעומבש ,ולש ןב לכ ןיגב ,ותשקב יפל ,יאכז רבח תושרל דימעי ץוביקה 4.1
.םיסיסב (יצחו העברא) 4.5 הבוגב םידומיל קנעמ ,דומיל תונש (שולש) 3 םילשה
תנש לכ ןיגב םיסיסב (יצחו דחא) 1.5 ותחפוי ליעל 4.1 ףיעסב רומאכ םידומילה קנעממ 4.2
.ץוביקה תא ותביזע םרטב ןבה דמלש דומיל
וירוהמ דחא לכ היהי ,ץוביקה ירבח םה וירוה ינשש ןב ןיגב יכ רהבומ קפס רסה ןעמל 4.3
.דרפנב ליעל רומאכ םידומיל קנעמל יאכז
ןבה יאכז םהל הביזעה ימדל ףסונב אובי םידומילה קנעמ יכ רהבומ קפס רסה ןעמל 4.4
.הביזע ימדל יאכז אוה םא ,בזועה
.ותעד לוקיש יפל ,שומיש לכ וב תושעל יאשר היהי םידומיל קנעמ לבקיש ימ 4.5
:תותחפה .5
תחפוי םינש (עשתו םירשע) 29-מ הלעמל ןב ץוביקה תא ותביזע דעומב ןבה היה םא 5.1
ןב אוה םא ,סיסב 0.5 תחפוי 30 ןב אוה םא) סיסב (יצח) 0.5-ב רומאכ הנש לכ ןיגב קנעמה
.(האלה ןכו דחא סיסב תחפוי 31
,יאכזה רבחה ,והרוה לבקתה זאמ םינש 9 ופלח םרט ץוביקה תא ןבה תביזע דעומב םא 5.2
םינש 8 ופלח םא) סיסב (יצח) 0.5-ב רומאכ הנש לכ ןיגב קנעמה תחפוי ץוביקב תודמעומל
.(האלה ןכו דחא סיסב תחפוי םינש 7 ופלח םא ,סיסב 0.5 תחפוי
ותחפוי וניגב קנעמ םילבקמ ןבה לש וירוה (ינש) 2 םא יכ ,רהבומ קפס רסה ןעמל 5.3
.דרפנב םירוההמ דחא לכל ןתינה קנעמהמ ליעל 5.2 וא/ו 5.1 םיפיעסב רומאכ תותחפהה
:םיזוזיקו םייוכינ .6
:םיאבה םימוכסה תא זזקלו תוכנל יאשר ץוביקה היהי קנעמה םוכסמ
.עיגה םרט םא ןיבו ונועריפ דעומ עיגה םא ןיב ץוביקל ןבה בחש ,בוח לכ 6.1
.עיגה םרט םא ןיבו ונועריפ דעומ עיגה םא ןיב ץוביקל ןבה לש וגוז ןב בחש ,בוח לכ 6.2
םרט םא ןיבו ונועריפ דעומ עיגה םא ןיב ץוביקל ןבה לש וירוהמ ימ בחש ,בוח לכ 6.3
.עיגה
:םימולשת תסירפו םולשתה ידעומ .7
קנעמה תא ותדוקפל וא יאכזה רבחל ץוביקה םלשי ,ונב ןיגב קנעמ יאכז רבח שקיב 7.1
רומאכ םיזוזיקהו םייוכינה רחאלו ליעל 5.2-ו 5.1 םיפיעסב רומאכ םימוכסה תתחפה רחאל)
תיביר לש תפסות אלב ךא) ןכרצל םיריחמה דדמל הדמצה ישרפה תפסותב (ליעל 6 ףיעסב
:ןמקלדכ םידעומב (יהשלכ
.םיסיסב (יצחו דחא) 1.5 ץוביקה תא ןבה תביזעמ םוי (םישש) 60 ךותב 7.1.1
.םוכסה אולמ םולשתל דע ךכו םיסיסב (יצחו דחא) 1.5 ,ןכמ רחאל הנש ידמ 7.1.2
.קנעמה ח"ע םימולשתה תא ץיאהל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,יאשר היהי ץוביקה 7.2
היהי ליעלש םידעומב יאכז היה םהל םימוכסה תא לביק אל יהשלכ הביסמש ,יאכז רבח 7.3
ןכרצל םיריחמה דדמל הדמצה ישרפה תפסותב ,ותשקב יפל ,רתוי רחואמ דעומב םלבקל יאכז
(שמחו םישולש) 35 ליגל ןבה עיגה םרט תע התואבש דבלבו (יהשלכ תיביר תפסות אלב ךא)
.ץוביקל רזח אל אוהו
,יאכזה רבחה תשקב יפל ,הסירפב עצבתי ליעל 7.3 ףיעס תוארוהל םאתהב קנעמה םולשת 7.4
יאכז ול םוכסהמ (םיזוחא םישימח) 50%-מ הלעמל תחא הנשב ץוביקה םלשי אל הרקמ לכב ךא
.ותשקב דעומב רבח ותוא
דוע לכ קרו ךא ועצבתי קנעמה ח"ע יאכז רבחל םימולשתה רחא םוקמ לכב רומאה תורמל 7.5
.ץוביקה רבח אוה יאכזה רבחה
תרתי םולשת תבוחמ רוטפ ץוביקה היהי ,ותריטפ בקע אלש ,ץוביקה רבח תויהל יאכז רבח לדח
.הז דעומל דע המלוש םרטש ,קנעמה
:רטפנש רבח לש ונב ןיגב קנעמ .8
ןונקתל םאתהב קנעמה תא ץוביקה םלשי ,קנעמה ול םלוש םרטב ,רבח ודועב ץוביקה רבח רטפנ
.םייחב והרוה היה וליאכ ונבל הז
:ץוביקל רוזחל שקבמה ןב .9
ץוביקל רוזחל קנעמ וניגב ולביק םהמ ימ וא וירוהש וא/ו הביזע ימד לביקש ,ןב שקיב 9.1
דדמל הדמצה ישרפה תפסותב םירומאה םימוכסה תא ,ותרזח ינפל ,ץוביקל ןבה ריזחי -
.ןכרצל םיריחמה
,וב וגהני - ליעל 9.1 ףיעסב רומאכ קנעמה תאו הביזעה ימד תא ץוביקל ןב ריזחה 9.2
.קנעמ וניגב ולביק אלש ימכו הביזע ימד לביק אלש ימכ ,ןכמ רחאל
:תויוברעו תואוולה .10
.האוולה ןבל הוולי אל ץוביקה 10.1
תשיכר ךרוצל קנבמ ונב לבקיש ,האוולה רזחהל ץוביקה בורעי יאכז רבח תאז שקבי םא 10.2
:ןלהלש םירבטצמה םיאנתל ףופכב ,םירוגמ תריד
יסיסבה םוכסה תלפכמ לע ,הרקמ םושב ,הלעי אל ץוביקה תוברע םוכס 10.2.1
.(הששו םישולש) 36-ב
.האוולהה תרזחהל דיחיה ברעה היהי אל ץוביקה 10.2.2
:ועוציב תייעשה וא/ו ןונקתה יוניש .11
לש ילכלכה ובצמב יולתו הנתומ הז ןונקת יפ לע ץוביקה תויובייחתה םויקש ןוויכמ
:ץוביקה
לע ,םעפל םעפמ ,תיאשר היהת (התוא ףילחיש ףוג לכ וא) ץוביקה לש הליהקה תלהנה 11.1
תיאשר איהו עבקתש ןמז ךשמל ,וקלח וא ולוכ ,הז ןונקת עוציב תועשהל ,הירבח בור תעד
.התעד לוקיש יפל ,םעפל םעפמ ,היעשהה תפוקת ךיראהל
ןקתל ,תונשל ,התעד לוקיש יפל ,םעפל םעפמ ,תיאשר היהת ץוביקה לש תיללכה הפיסאה 11.2
.ןתצקמ וא ןלוכ ,הז ןונקת תוארוה לטבל וא/ו
:ףקות .12
ןיגב" וא "םירוה ןיגב" קנעמ וניינעש ,םדוק ןונקת לכ םוקמב אבו ףילחמ הז ןונקת 12.1
רבח לע ןכו 11/6/99 םוי רחאל ץוביקה תא בזע ונבש יאכז רבח לע ולוחי ויתוארוהו "םינב
.ונממ קלח לכ וא קנעמה תא 11/6/99 םוי רחאל לבקיש ,יאכז
לוחי 11/6/99 םוי ינפל "םירוה ןיגב" וא "םינב ןיגב" קנעמ לביקש ,יאכז רבח לע 12.2
.ץוביקה תא ןבה תביזע םויב ףקותב היהש ,ןונקתה
:הז ןונקת
.1999 יאמב 18 םויב הליהקה תלהנה י"ע רשוא

.1999 ינויב 11 םויב ץוביקה לש תיללכה הפיסאה י"ע רשוא

____________ יול ילא :הליהקה להנמ
םימושייה לכ- םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל