– הלעמו ינש ראותל הלכשה ןונקת
לבוש ץוביק
יול ילא :הליהקה להנמ .2001 ינויב הליהקה תלהנה י"ע רשוא .שונא יבאשמ תווצ י"ע רשוא
םינונקתה רגאמ לא
הלכשה אשונב םיפסונ םינונקת לא
ץג המלש :םינונקת רגאמ להנמ
.ןמדירפ תירונ :הכרע .וריבש ילינ ,ויז לעי :ורביח
:ולא תועצה ירוחאמ תדמועש הזתה
.ןושאר ראות תלבקל םידומיל וינבלו וירבחל רשאל טילחה ץוביקה .1
.דומיל תונש 15 וירבחלו וינבל רשפאל ידכ ,םיצמאמ עיקשמ ץוביקה .2
רבעמש םידומיל תפוקתב וידלי תאו ומצע תא סנרפל םיצמאמה ברמ תא עיקשהל רבחה לע .3
.ןושאר ראות ידומילל
:הובג ראותל םידומילל האיציל םיאנת
.םידומיל תנשל עובשב הדובע ימי ינשמ רתוי אל ורשואי .1

.םינש 3 דע – ינש ראותל םידומיל ךשמ .2

.דומיל רכש יוסיכל הגלימ וא אלמ הדובע עובש – רושיאל יאנת .3

ראותה ידומילב ונממ תושרדנה תויובייחתהב דמע םא םיהובג םידומילל תאצל לכוי רבח .4
:(םויה םייקה ןונקתל םאתהב) ןושארה
.ול רשואש ביצקתה תרגסממ גרח אל .א
ונממ שרדנל רשי סחיב וא עובשב םימי 5 דמל םא דומיל תנש לכב םימי 120 תוחפל דבע .ב
.עובשב םימי תוחפ דמל םא
.שפוח ימי לש תיבויח הרתי ותוכזל .ג
.ישיאה וביצקתב בוחב אצמנ וניא .ד
:םושיר ךרד
ישיאה וסיטרכב ומשריי ,דומיל ימי 2 תרגסמב ,דמולה לש ויתוסנכהו ויתואצוה לכ .1
.ההובג הלכשהב
.דמולה סיטרכ תוכזל ומשריי ,הדובע עובש ןיגב תוסנכהל רבעמש ,תוגלמו תוסנכה .2
.הנש לכ תליחתב ישיאה וסיטרכב םשריי טנדוטס לכל רשואמה ביצקתה .3
:תויוכז
םאתהב) רתויה לכל דומיל ימי 2 רובעב ביצקת ןועבר לכ תליחתב לבקי טנדוטס לכ .1
:לולכי ביצקתה .(ול ןתנייש רושיאל
.תועיסנ .א
.תורחא תופטוש תואצוהו ל"שא .ב

ול םירשואמה דומילה ימי 2-ל רבעמש ,הטיסרבינואב הדובע ימי רובעב תועיסנו ל"שא .2
.תרדוסמ ץוח תדובעב וא ץוביקב ףנע תרגסמב דבוע וניא םא תאזו

.םידומיל רובע הדובע ימי 2 וא ל"כש ץוביקהמ לבקי רבחה .3

.וז הדובעמ תוסנכהה םוכסב הכוזי וסיטרכ - הטיסרבינואב דבועה רבח .4

.סיטרכב דמולה תוכזל ומשריי ,הדובע עובש תרומת תוסנכהל רבעמש ,תוגלמו תוסנכה .5
:תובוח
.דבוע אוה וב ףנעה ח"וד תא םאות ,רדוסמ הדובע ח"וד שדוח ידמ שיגהל רבחה לע .1

בשוחיש יפכ) עצוממ הדובע םוי לש םכסומ ריחממ תחפי אל דמולה תדובעמ תוסנכהה לכ ךס .2
.לבוש ץוביקב (ריחמתב הנש ידמ

.ביוחי דמולה סיטרכו הז םוכסב הכוזת הליהקה .ורחמותי דומילה ימי .3
.דומיל ימי ינש רובע םכסומה םוכסב ביוחי דמולה לש ישיאה וסיטרכ .א
.הטיסרבינואב ותדובע ןיגב םכסומה םוכסב ביוחי דמולה לש ישיאה וסיטרכ .ב
(ץוביקל ץוחמ הדובע רובעב תרוכשמ לבקי רבחה םא) ץוח תדובעמו תיבב הדובעמ תוסנכה .ג
.הליהקה תוכזל ומשריי

הרומא הגלמה) הדובע ימי ינשל רבעמ וא ל"כשל רבעמ תואצוהב גורחל לכוי אל רבחה .4
.(עובשב םימי 6 דובעל וילע הגלמ ןיא םאו ל"כש תוסכל

ידומיל ומכ) ליגר ןושאר ראות ידומילכ ובשחיי תונושארה םינשה 6 האופר ידומילב .5
.הלעמו ינש ראותל םידומיל ומכ ,ןכמ -רחאל דומילה תונש .(הסדנה

ראותל (2 םוקמב) דומיל ימי 3 ורשואי - (הקיזיפ ,הימיכ ,היגולויב) עבטה ידומילב .6
.תועוצקמה ראשל םאתהב – הלעמו ישילש ראות .ינש
:יתנש םוכיס
.תואצוהו תוסנכה ןזאמ ךרעיי םידומיל תנש לכ םותב
.(הדובע ימי וא ל"כש) ול רשואש ,ביצקתה תרגסממ גורחל לכוי אל רבחה .א
תואצוהה יוסיכ רובע םלשל ביוחי - (3 תובוח ףיעסב רומאכ) ביצקתהמ גורחי רבחה םא .ב
.('וכו ישיא ביצקת ,תפסונ הדובע ,תוגלמ תרזעב תאז תושעל לכוי)
.הלא םימי יוסיכל תופסונ תועש וא תותבשב דובעל ביוחי - שפוחה ימימ גורחי םא .ג
.(ב ,א םיפיעס) הלא ויתובוח תא רבחה רידסי אל םא םידומיל ךשמה רשואי אל .ד
:הביזע
:ינשה ראותה ידומיל רחאל בוזעי רבחה םא

הדובעה ימיו דומילה ימי ןיגב וסיטרכב ורבטצהש ,תואצוהה לכ תא ריזחהל וילע היהי .א
.(הדובע ימי 2 וא ל"כש 3 – תובוח ףיעסל םאתהב)
:ןמקלדכ דומילה תואצוה רזחה
םידומילה ינפל תוירדנלק םינש 3 תוחפל (I ראות וא הניכמ ידומיל תפוקת אל) דבע םא .1
.תואצוה רזחהמ רוטפ היהי ,ןושאר ראותל תוריזחמ םינש ןניא ולא םינשו ,ינשה ראותל
וידומיל ןיגב תואצוההמ 100% ריזחהל וילע היהי וידומיל םותב דיימ רבחה בוזעי םא .2
.ולש דמולה סיטרכב םשרנש יפכ ,('וכו הדובע ימי ,ל"שא ,ל"כש)
.ל"נה תואצוההמ 2/3 ריזחהל וילע הנש רובעכ בוזעי םא .3
.ל"נה תואצוהמ 1/3 ריזחהל וילע םייתנש רובעכ בוזעי םא .4
.יסחי ןפואב בשוחי הנשמ קלח .5
.תואצוהה רזחהמ רוטפ היהי (םישדוח 36) םינש 3 תאלמ רחאל .6

םא (טנדוטס תדובע םוי ריחמב) שפוחה ימיב בוחה לש יפסכה וכרע תא ריזחהל וילע היהי .ב
.(ג םיאנת ףיעס) תילילש ולש שפוחה ימי תרתי

,(הביזע ימד ןונקת האר) ןושאר ראותל תוריזחמ םינש תובשחנ ינש ראותל דומיל תונש .ג
.(ד תובוח ףיעס) אלמ ןפואב רבחה דבע וליאכ
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא