לבוש ץוביק - תולולכ ןונקת
25.2.2000-ב תיללכה הפיסאה י"ע ,13.11.1999-ב הליהקה תלהנה י"ע :רשוא
םינונקתה רגאמ לא
...אשונב םיפסונ םינונקת לא
ץג המלש :םינונקת רגאמ להנמ
:תורטמ .1
ץוביקה ירבחל תולולכ תוביסמו תונותח תכירע לש םינש תכורא תרוסמ םייקמ לבוש ץוביק
.וינבו
םאתהב ,ינוגראו יפסכ עויס וינבו וירבחל קינעהל ןכו תאז תרוסמ ךישמהל שקבמ ץוביקה
,וירבחו ץוביקה ינב לש תולולכ תוביסמו תונותח תכירעב ,ץוביקה לש תילכלכה ותלוכיל
.לבוש ץוביקל ץוחמ תוכרענה
וינבו ץוביקה ירבחל תולולכ תוביסמו תונותח תכירעל םיללכה תא שבגל הז ןונקת תרטמ
.הכימתלו עויסל הדימ תומא עובקלו
:תונשרפו תורדגה .2

רמאנ םא אלא ,םדצל טרופמה ןבומה תא ןלהל םיטרופמה םיחנומל היהי הז ןונקתב 2.1
:תרחא
.תולולכ תביסמ וא/ו הנותח תביסמ וא/ו הנותח :"עוריא" 2.1.1
ינב י"ע וא/ו גוזה ינב י"ע ץוביקל ץוחמ ןגרואמו ךרענה עוריא :"ינוציח עוריא" 2.1.2
.םתחפשמ
ינב י"ע וא/ו גוזה ינב י"ע ץוביקב ןגרואמו ךרענה עוריא :"ימינפ עוריא" 2.1.3
.םתחפשמ
לכ םינמזומ וילא רשאו ץוביקה י"ע ץוביקב ןגרואמו ךרענה עוריא :"יצוביק עוריא" 2.1.4
ץוביק ירבח קר החוראב םיפתתשמ םיחרואל ףסונב .לבושב םירגה םתיב ינבו ץוביקה ירבח
.ץוביקב םייחה םתיב ינבו
.ץוביקה ירבח םה וירוה ינשש ימ :"ץוביק ןב" 2.1.5
דדמ לכ תוברל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ,ןכרצל םיריחמה דדמ :"דדמה" 2.1.6
.ומוקמב אוביש ,רחא ימשר
.לבוש ץוביק :"ץוביקה" 2.1.7
וניאש ,ץוביקב םינש (שמח) 5 תוחפל לש קתו ול שי רשא ,ץוביקה רבח :"רבח" 2.1.8
ימ הז ךרוצל.(תורבחל הלבקל הכומסה תודמעומה תפוקת ללוכ)תילכלכ תואמצע לש הפוקתב
.רבחל בשחיי ,רבח ותויה תעב רטפנש

.ךפהלו הבקנ ןושלב םג ועמשמ ,רכז ןושלב הז ןונקתב רמאנה לכ 2.2
:תולולכ תדעו .3

.תולולכ תדעו זכרמ דומעי השארב רשא ,תולולכ תדעו וירבח ברקמ רחבי ץוביקה 3.1

:םה תולולכה תדעו ידיקפת 3.2
ינבו ירבח רובע ,ץוביקב םיעוריא תכירעל רושקה לכב ףטוש םואיתו יטסיגול ןוגרא 3.2.1
.דחאכ ץוביקה
.ןהב לופיטו ץוביקל ץוחמ עוריא תוכרועה ץוביקה ינבו ירבח תוחפשמ םע רשק 3.2.2
.הז ןונקתל םאתהב ,ץוביקה ינבו ץוביקה ירבחל םיעוריא ןומימו בוצקתל תוירחא 3.2.3
:הנותח םייקתהב - ביצקתל תפסות .4
לש ללוכ םוכס ץוביקהמ לבקל םיאכז ,ץוביקה ירבח םהש ,הלכ/ןתחה לש וירוה ויהי 4.1
.(דועו דוגיב) עוריאל תורושקה םהיתואצוהב ץוביקה תופתתשהכ ,ח"ש 1,400
ץוביקה תופתתשהכ ,ח"ש 1,430 לש ללוכ םוכס ץוביקהמ לבקל יאכז אשינה רבחה היהי 4.2
.('וכו תעבט ,דוגיב) עוריאל תורושקה ויתואצוהב
.דצ לכל ח"ש 12,000 אוה תולולכ תביסמל בצקומה םוכסה 4.3
:תויואכז .5

:ןלהל תוטרופמה תופולחה שולשמ תחאב רוחבל יאכז היהי אשינש רבח 5.1
.יצוביק עוריא םויק 5.1.1
.ימינפ עוריא םויק 5.1.2
.ינוציח עוריאל עויס 5.1.3

:ןלהל תוטרופמה תופולחה יתשמ תחאב רוחבל םיאכז ויהי ץוביק ןב לש וירוה 5.2
.ימינפ עוריא םויק .5.2.1
.ינוציח עוריאל עויס 5.2.2
:יצוביק עוריא םויק .6
םאתהב ,יצוביק עוריא ץוביקה ול ךורעיו ןגראי - יצוביק עוריא םויקב רבח רחב 6.1
.הז ןונקתב טרופמל
תונורקע יפ לע יצוביק עוריא לכ קיפיו ןגראי ,תולולכה תדעו תועצמאב ,ץוביקה 6.2
.הז ןונקת יאנתל םאתהבו דחאכ םייפסכו םיישונא םיבאשמ תאצקהב ןויוושו ףותיש לש
ץוביקה .יצוביק עוריאב ףתתשהל ונמזוי ץוביקב םירגה םתיב ינבו ץוביקה ירבח לכ 6.3
.4.3 ףיעסל ףסונ אוהש ,ח"ש 4,300 ךסב הז חוריא תולעב אשיי
אל יצוביק עוריאל ונמזויש ,ויבשות וא ץוביקה ירבח םניאש ,םיחרואה רפסמ 6.4
.(תואמ שולש) 300 לע הלעי
ותופתתשהכ ,ץוביקל םלשי יצוביק עוריא םייקל רחבש ,רבח לש וגוז ןב 6.5
.ח"ש 12,000 לש ללוכ םוכס ,עוריאה תכירע תואצוהב
ולוחי יצוביק עוריא תכירע תואצוה לכ - ליעל 6.5-ו 6.4 םיפיעסב רומאל ףופכב 6.6
.גוזה ינב לע
:ימינפ עוריא םויק .7
,םתושרל ץוביקה דימעי - ימינפ עוריא םייקל ץוביקה ןב לש וירוה וא רבח ורחב 7.1
ןכו (תולולכה תדעו םע םכסויש ר,חא ןקתמ לכ וא) רבחל ןודעומה תא ,הלאשהב
.("דויצה" :ןלהל) הרואת תכרעמו הרבגה תכרעמ ,לכוא ילכ ,תואסיכ ,תונחלוש
ןיקת ,יקנ אוהשכ ץוביקל דויצה תא דויצה לבקמ ריזחי עוריאה םות רחאל 7.2
.ול רסמנ וב בצמ ותואבו
ןב לש וירוה וא אשינה רבחה ויהי ימינפ עוריא םייקתהב ,ליעל רומאל ףסונב 7.3
,ח"ש 12,000 לש םוכס ץוביקהמ לבקל םיאכז ,ץוביקה ירבח םה םגש ,אשינה ץוביקה
.עוריאה תכירע תואצוהב ץוביקה תופתתשהכ
לע ומלושיו גוזה ינב לע ולוחי ימינפ עוריא תכירע תואצוה לכ ,ליעל רומאל ףופכב 7.4
.םה םהיתורוקממ םדי
:ינוציח עוריא םויק .8
וא אשינה רבחה ויהי - ינוציח עוריא םייקל ץוביקה ןב לש וירוה וא רבח ורחב 8.1
ללוכ םוכס ץוביקהמ לבקל םיאכז ,ץוביקה ירבח םה םגש ,אשינה ץוביקה ןב לש וירוה
.עוריאה תכירע תואצוהב ץוביקה תופתתשהכ ,ח"ש 12,000 לש
ומלושיו גוזה ינב לע ולוחי ינוציח עוריא תכירע תואצוה לכ ,ליעל רומאל ףופכב 8.2
.םה םהיתורוקממ םדי לע
:ץוביקב םינפ תלבק .9
,םיאכז ויהי ,ינוציח וא ימינפ עוריא םייקל ורחבש ,ץוביקה ןב לש וירוה וא רבח 9.1
.ץוביקב םינפ תלבק םייקל ,ךכל ףסונב
,ליעל רומאכ ץוביקב םינפ תלבק םייקל ץוביקה ןב לש וירוה וא רבח ורחב 9.2
,רחא ןקתמ לכ וא) רבחל ןודעומה תא ,הלאשהב ,םתושרל ץוביקה דימעי
הרבגה תכרעמ ,לכוא ילכ ,תואסיכ ,תונחלוש ןכו (תולולכה תדעו םע םכסויש
.("דויצה" :ןלהל) הרואת תכרעמו
ןיקת ,יקנ אוהשכ ץוביקל דויצה תא דויצה לבקמ ריזחי עוריאה םות רחאל 9.3
.ול רסמנ וב בצמ ותואבו
גוזה ינב לע ולוחי ץוביקב םינפה תלבק תכירע תואצוה לכ ,ליעל רומאל ףופכב 9.4
.םה םהיתורוקממ םדי לע ומלושיו
:דדמל הדמצה .10
,דדמה תיילע רועישב ולעויו ונכדועי ,ול חפסנב תוברל ,הז ןונקתב םיטרופמה םימוכסה לכ
__________ םויב םסרופש ________ דדמ תמועל האלעהה םוי ינפל הנורחאל םסרופש
:ועוציב תייעשה וא/ו ןונקתה יוניש .11
לש ילכלכה ובצמב יולתו הנתומ ,הז ןונקת יפ לע ,ץוביקה תויובייחתה םויקש ןוויכמ
:ץוביקה רושיאבו המאתהב הז ןונקתב םייוניש ולוחי ,ץוביקה

םעפמ ,תיאשר היהת (התוא ףילחיש ףוג לכ וא) ץוביקה לש הליהקה תלהנה 11.1
:הירבח בור תעד לע ,םעפל
.ול חפסנב תוברל ,ןונקתב עיפומה םוכס לכ (ןיטקהל תוברל) תונשל 11.1.1

,התעד לוקיש יפל ,םעפל םעפמ ,תיאשר היהת ץוביקה לש תיללכה הפיסאה 11.2
.ןתצקמ וא ןלוכ ,הז ןונקת תוארוה לטבל וא/ו ןקתל ,תונשל
:ףקות .12
תולולכ תוביסמ ,תונותח תכירע וניינעש ,םדוק ןונקת לכ םוקמב אבו ףילחמ הז ןונקת
.ץוביקה ידי לע ןנומימו
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא