לבוש ץוביק - ההובג הלכשה ןונקת
19.10.1998
םינונקתה רגאמ לא
הלכשה אשונב םיפסונ םינונקת לא
ץג המלש :םינונקת רגאמ להנמ
יללכ - א
אובמ - 1.א
לעפ תו/םירבח קר ,ונובשח לעו ,לבוש ץוביקב ודמל ויפל 1998 דע םייק היהש ןונקתה -
ושכר םירחאו ץוביק ינב ,םירגובמו םירבח לש תובר תורשע .תובר םינש ךשמב החלצהב
.הז לולסמב ההובג הלכשה
דומלל ול הרשפאש ,הפיקמ הכימת לביק ץוביק רבחמ תשרדנה תוביוחמ ומצע לע חקלש ימ -
רבחכ ויתויוכז לע רמש אוה .המישמב החלצהל ולש תוליעפה דוקימ ךות ,םיילמיטפוא םיאנתב
.הביזע לש הרקמב ,תואצוההמ םכסומ קלח ריזחהל םיכסהו דחמ
.םיללכל םאתהב תואצוהה תא וריזחה ץוביקה תא ובזעש םירבחה לכ ,םירקמ ינשל טרפ -
"יאמצע דמול" לולסמו םידמול םירבחל לולסמה :םילולסמ ינש לע ססובמ שדחה ןונקתה -
תכל תקיחרמ תובייחתה לבקל ילבמ ץוביקה םע רשק תרימשב םיניינועמש ,הלאל דעוימה
.םתוירחא לעו םהלש םיאנתב םידומילה תא ןנכתלו
אוהש ,רשאמה ספוט אלמי דמולה .תומלתשהה תליחת ינפל םימלתשמה תעידיל אבוי ןונקתה -
.(הזוח) ןונקתה תועמשמ תא ןיבמו תושירדב דמוע
תומדוק םינשמ םידמול יבגל .(1998/99) ט"נשת םידומילה תנשב לעפוי ןונקתה :הלוחת -
.םינשיה םיללכה םהילע ולוחי
תורדגה - 2.א
תונבשחתה סיסב לע ץוביקה םע ויניינע תא להנמה טנדוטס - (יאמצע ןלהל) יאמצע דמול -
אוה .דרפנ ישיא יריחמת סיטרכ תרגסמב ,ץוביקב םילהנתמ םייפסכה ויניינע .הרוגס תכרעמב
רתוי אל ךא ,ול ליבקמ וא ןושאר ראות תמלשהל הצוחנה הפוקתה ךשמב הז דמעמב תויהל לכוי
.הליהקה תלהנהמ רושיא שרדיי ךכל רבעמ .םינש שמחמ
.לולסמה תפוקת לכ ךשמב חרוא לש דמעמב היהי יאמצעה דמולה - ץוביקב יאמצעה דמעמ -
היהי לולסמה תפוקת םותב .ותודמעומ קספית - יאמצע דמול לולסמל רובעל רחבש דמעומ -
.ץוביקב רבחכ לבקתהל שקבל יאשר
:םיאבהמ בכרומ היהי תווצה .םייאמצעה םידמולל לולסמה תא להני - לולסמ תווצ -
.א.מ.צ זכרמ :זכר
.ריעצ רוד ,הליהק ,הלכשה :תודעווה א"כמ םיגיצנ :םירבח
דבועל ףנעה םע םוכיסב וא/ו ץוביקב לבוקמכ הדובעה םוי ךרוא :טנדוטס לש הדובעה םוי -
.הנשה תומי לכלו הממיה תועש לכל דיחא יוכיזה .אלמ
7/98 שדוח לש ןכרצל םיריחמה דדמ סיסב לע םיבשוחמ םימוכסה לכ הז ןונקתב - הדמצה -
.ךרוצה יפל דדמל ומאתויו
הנשה תליחתמ תבשוחמ הנשה רשאכ ,הל ליבקמ וא תימדקא םידומיל תנש - םידומיל תנש -
.היתובקעב האבה הנשה תליחת דעו רבודמ הב תימדקאה
.ךפיהלו הבקנל םג הנווכה דבלב רכזב הרדגה העיפומ וב םוקמ לכב - הבקנו רכז -
םירבח לולסמ - ב
יללכ - 1.ב
.לבוש ץוביקב תורבחל לבקתהש ימל דעוימ הז לולסמ .א
ךא ,וילע טילחת הליהקה תלהנהש ,ביצקתה סיסב לע םידמול תמישר םכסתו ןודת .א.מ.צ .ב
.לעופב הדובעה ימימ 10%-מ רתוי אל
.ןושאר ראותו המלשה ידומילל רבחל תופידע שי .ג
םילשורי ,א"תב םידומילל ורשואי אל םורדב וא עבש ראבב םימייקש ,םיידומיל תועוצקמ .ד
.'וכו
הדעווה רושיאב - תומלשהו ץיק ידומיל .ול ורשואש םינשה םותב וידומיל תא םייסי רבח .ה
.דבלב
.ופוגל הרקמ לכב ונודיי תיעוצקמ תוחמתהו תיעוצקמ הבסה .ו
:םיאנתה ינשמ דחא םויקב הנתומ םימדקתמ םיראתל האיצי רושיא .ז
3 דע) ויכרצ יפל דומיל ימי לבקי טנדוטסה הז הרקמב .דומיל רכשל האלמ הגלמ תגשה -
.(תמלוה תרוכשמ תרומת ץוחב וא - תיבב) דובעי עובשה תומי ראשב .(עובשב םימי
.ץוביקה ןובשח לע דומילה תואצוהו דומילה רכש ,הז הרקמב .ותדובע םוקמב אלמ דבוע -
טנדוטסה תויוכזו תובוח - 2 .ב
ביצקתה ,םידומילה תנשב ןועבר לכ תליחתב ול ןתינה ישדוח םידומיל ביצקת טנדוטס לכל .א
םישדוח 9-ל ןתינ ביצקתה םידומיל תנש לכב .תורחא תופטוש תואצוהו הלכלכ תואצוה ללוכ
.הלכשה ביצקת תרגסמב ,םעפל םעפמ ,.א.מ.צב רשואי הז ביצקת .דבלב
ימי 120 דובעל בייח (עובשב דומיל ימי השימח) האלמ םידומיל תכרעמ דמולה טנדוטס לכ .ב
.טנדוטסה לע איה הדובעה ימי תסכמ יולימ לע תוירחאה .הנשב םיאלמ הדובע
.הלכשה .ו םע םוכיס יפל ,םאתהב הדובע ימי תפסותב ביוחי יקלח ןפואב דמולה טנדוטס .ג
תואצוהה לכ) םידומיל תנשל ח"ש 25,000 לע הלעת אל הנשב טנדוטס לש תללוכה האצוהה .ד
.(ל"כש ללוכ
תונוש - 3 .ב
תועוצקמל רבעמ תורחא תורגסמב םיפסונ םיגוחו םיסרוק דומלל יאכז וניא טנדוטס .א
.ול ורשואש ,הללכמלו
דמע םאו שפוח ימי תרתי ,ישיאה ביצקתב תיבויח הרתי ול שי םא קר דומלל לוכי רבח .ב
.(הלכשה .ו םע םואיתב) .עבקנש יפכ ,הדובעה ימי תרגסמב ויתויובייחתהב
תואצוהה רזחהב הכוזי טנדוטסה) ח"רפ תושעל וא/ו הגלמ גישהל ץמאמ לכ השעי טנדוטסה .ג
.(הדובע ימיב אל ךא ,לבקתיש םוכסב הלכשה
םילייחל הגלמה תא ץוביקל ריבעהלו גישהל בייח 1/4/94 ה רחאל ררחתשהש ריעצ לכ .ד
.(הלכשה תואצוה תוכזל םשרית) םיררחושמ
םירפס רובע םיפסכ רזחה .דבלב םינרפסה רושיאב םירפס תיינק .היירפסב םילבקמ םירפס .ה
.םינרפסה י"ע קר השעיי
.שדוחמ רושיא לבקל ךירצ וידומיל לולסמ תא תונשל הצורש ,רבח לכ .ו
.דבלב רבזגה י"ע ושעיי דועו ןופלט םימ ,למשח ,ד"כש ,ל"כשל םימולשת .ז
.א.מ.צ זכרממ בתכב ךכל רושיא לביקש רחאל אלא ,תוריכש הזוח לע םותחי אל רבח .ח

תורעה - 4 .ב
רושיאב םיבייח (רפס יתב ללוכ) ינוציח קיסעמ וא יכוניחה דסומה ח"ע םידמולה םירומ .א
.רבחה ןובשח לע דומילה תואצוה ויהי ,רושיא אלל .םידומילל םתאיצי ינפל ץוביקה
י"ע ורשואי הלא םידומיל .הדובעה םוי תרגסמב אלש ,צ"החא ידומיל דומלל יאשר רבח לכ .ב
.ל"כשל רבעמ תואצוה ורשואי אל הלא םידומילל .וז הרטמל ביצקתה תרגסמב .א.מ.צ
.רבחה ח"ע - בכרב העיסנ לכ .דבלב תונגרואמ תועיסנב בגנה רעשל תועיסנ .ג
.םיהובג םידומילל לבקתהל ידכ ,תירטמוכיספה הניחבל דבלב דחא סרוק ןתניי .ד
.תורגב תניחבל ןוקיתו המלשה וא הניכמ :תויורשפא יתש ןיב הריחב ןתנית ךרוצה הרקמב .ה
םדקומ רושיא לבקל שי ,ינוציח ףוג לש (יקלח וא אלמ) ןובשח לע םידומיל לש הרקמ לכב .ו
.ןמממה ףוגל תובייחתהל .א.מ.צמ בתכב
הלכשה תואצוה רזחה - 5 .ב
:יללכ .א
תא בזועה רבח .רתוי וא םידומיל תנש איה תומלתשהה תפוקת םהב םירקמל עגונ הז רדסה
:ןלהל טורפה יפל ,םידומילה תואצוה תא ריזחי ץוביקה

:יוכיז .ב
תואצוה רזחהמ ותוא הכזת ץוביקב אלמ ןפואב רבחה דבע ןהב תודמעומ/תורבח לש הנש לכ -
ותורכתשה אולמש ,ץוח דבועכ וא ץוביקב הדובע = ץוביקב הדובע .דומיל תנש 1/2 ןיגב
.ץוביקל הרבעוה
1990 תנש ינפל םהידומיל תא ומייס רשא ,רעונ תורבח יכינחו יכוניחה דסומה ירגוב -
תנשכ בשחית אל הניכמה תנש) הניכמה ןיגב תואצוה רזחהמ םירוטפ ויהי הניכמ תנש ולביקו
.(ץוביקב הדובע

:תואצוהה רזחה .ג
:ךכ בשוחיו תומלתשהה לש תורישיה תואצוהל סחייתמ רזחהה
.תונובשחה תלהנהב םשרנש יפל דומיל רכש .1
ינפל) ח"הנהב דמולה סיטרכב ומשרנש יפכ ,לעופב תואצוהה יפל תואצוהה ראש 1989 תנשמ .2
.(עבקנש עצוממ יפל ןכ
ינקת ריחמ יפל (םוי 120) בייח אוה םהבש הלא ןיבל ןתנש הדובעה ימי רפסמ ןיב שרפה .3
.טנדוטס לש
בישחתה .טנדוטסה לש תואצוהה לע בישחת השעיי וידומיל םותבו דומיל תנש לכ םותב .4
.רושיאלו הקידבל ול רסמיי
תיילע אוה בושיחה סיסב רשאכ ,ןכרצל םיריחמה דדמל תודומצ ויהי תומלתשהה תואצוה .5
.ףסכה תרזחה דעומב דדמה תמועל האצוהה תנשב דדמה
לכל םיסיסב 3 ולטובי ,םהינבל םירוה ןיגב קנעמל םיאכז םהירוה רשא ,ץוביק ינב יבגל .6
.בוחהמ םיסיסבה םוכס הכוני - בוח ראשנ בזועלו הדימב .םיסיסב 9 דע םידומיל תנש
.הז להונמ בייחתמל םאתהב ,הביזעה ימדמ וזזוקי תומלתשהה תואצוה רזחה .7
.(1989/90) הירחאו ט"משת תנשמ לבושב דמלש ימ לכל ףקותב םה (5 .ב) הז ףיעסב םילהנה
תיאמדקא הדותעו ד'י ,ג'י ידומיל - ג
.ץוביק רבח ונניאש הדבועה תורמל ,םירבח לולסמב םילהנל םאתהב גהני הז לולסמב דמולה
יאמצעה דמולל לולסמ - ד
- יללכ - 1.ד
: היהי ףתתשמה - תופתתשהל םיאנת .א
.(ןב ןלהל) ץוביק תב/ןב -
.(גוז ןב ןלהל) ץוביק רבח לש גוז תב/ןב -
.(גוז ןב ןלהל) ץוביק תב/ןב לש גוז תב/ןב -

: היהי ףתתשמה לע םידומילה תנש תליחת ינפל - המידקמ הפוקת .ב
.(דסומה םויס תנשב רבמטפסמ לחה) ץוביקב תחא הנש :ןב יבגל -
.לולסמל סנכיי וז הפוקת רחאל .ץוביקב הנש יצח תוחפל :גוז ןב יבגל -
.לולסמל ותסינכ דעוממ הנשמ רחואי אל היהת יאמצעה לש םידומילה תנש תליחת ,הרקמ לכב

םרוג לש תעד תווחב תווצה רזעיי ותטלחהב .לולסמה תווצ ידי לע לולסמל לבקתהל וילע .ג
.שארמ שדוח לש העדוהב רדסהה תא יאמצעה דמולל קיספהל תווצה תוכמסב .יעוצקמ ינוציח

ןוידל לולסמב ותופתתשה ךשמה אשונ אבוי - הנתשי גוז ןב לש ישיאה ודמעמו הדימב .ד
.לולסמה תווצב

.ץוביקה םע יזוח םכסה תרגסמב םירחאהו םייפסכה ויניינע תא להני אוה .ה

.הנש ידמ ,האלמ םידומיל תכרעממ 2/3 מ תחפי אל לולסמב םידומילה ףקיה .ו

,לולסמ תווצ זכרל בתכב ךכ לע עידוהל לולסמב ותופתתשה קיספהל שקבמה יאמצע לע .ז
.שארמ שדוח תוחפל
- תונבשחתהה ירקיע - 2.ד
:ןלהל םיפיעסב הכוזי יאמצעה ןובשח .א
.(הדובע םויל ח"ש 190) םכסומ ינקת ריחמ יפל ץוביקב ולש הדובעה תרומת -
הרומתה תלבק תא רידסי טנדוטסהש רחאל הדובע םוימ 75% כ בשוחי םיאולימ םוי -
.ץוביקל ימואלה חוטיבהמ
:(ולש סיטרכב םשריתו ץוביקל סנכית תרוכשמה) ץוביקל ץוחמ ולש הדובעה תרומת -
.תוגלמ -
.םירוה ןיגב -
.רחא רוקמ לכ -

:ןלהל םיפיעסב ביוחי יאמצעה ןובשח .ב
םיישיא םיתוריש ,הלכלכ) שמתשה ןהב תופתושמה תואצוהה םוכיס תא אטבמה ץוביקה בויח -
.1998 תנשל הליהקה תואצוה ביצקת לע ססובמה (דועו חוטיב ,ד"כש ,םיילפיצינומו
:ישדוחה םוכסה
.(הנשל ח"ש 19,752) ח"ש 1,646 דבל רדחב רגש ימל -
. (הנשל ח"ש 17,052) ח"ש 1,421 גוז ןב םע רגש ימל -
.(הנשל ח"ש 14,352) ח"ש 1,196 וירוה לצא רגש ימל -
לכב ביוחי אוה .תיללכה םילוח תפוק לש תואירבה לס יפל ויהי לבקיש תואירבה יתוריש -
.לסהמ תגרוחה האצוה
.ץוביקב איצויש תרחא הרישי האצוה לכ -
ןועריגה .ןועבר לכ תליחתב דדמל ומאותי םימוכסה .םישדוח השלש לכב תונבשחתה ךרעית -
.ח"ש 5,000 תא רובעי אל ולש
.טרפויש ףיעסב יונישל בויחה םאתוי הטרפה לוחת וב ףיעס לכב -

:םיאנת .ג
.ותא תונבשחתהל סיסבכ ושמשי ץוביקה לש תונובשחה תלהנה ירפסש ,לבקמ דמולה -
.וילע תלטומ ול הצוחמ וא ץוביקב הדובע תאיצמל תוירחאה -
םג הכוזי הדובעב הכוזמ רבחש םוקמב) ץוביקב לבוקמכ םיצובישו תויונרותב בייח אוה -
.(םאתהב יאמצעה
םידומיל רדסהל תופרטצה הזוח

לבוש ץוביק - לולסמ תווצ לא

:לולסמב ההובג הלכשה תינכותל ףרטצמ ינא תאזב
.םירבח לולסמ -
.יאמצע דמול לולסמ -

.ותוא יתנבהו לבוש ץוביק לש ההובג הלכשהל ןונקתה תא יתארק

.ןונקתה תוארוה תא םייקל בייחתמו וילא תופרטצהל םישרדנה םיאנתב דמוע ינא

......................... ךיראתהמ היהת לולסמל ילש תופרטצהה

:םותחה לע ונאב הייארלו


_________________ :לולסמל ףרטצמה םש

__________________________ :ותמיתח


__________________ :לולסמ תווצ זכר םש

__________________________ :ותמיתח
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא