לבוש ץוביק – הווצמ תב/רב ןונקת
יול ילא :הליהקה להנמ .2001 יאמב הליהקה תלהנה י"ע :רשוא
םינונקתה רגאמ לא
םיריעצו םינב אשונב םיפסונ םינונקת לא
ץג המלש :םינונקת רגאמ להנמ
.(1999 תנש תווצמה ינב ירוה דודיעב) יקסביינוד לכימ ,ןמרסו ילא ,בלדנמ תלייא :ורביח
:יללכ
רשא ,הווצמ תב/רב עוריא לש יתחפשמו יצוביק יגיגח ןויצב הבר תובישח האור הליהקה -
.תורגבל תודלימ רבעמה תא למסמ
.הז עוריא גוחל הינבמ דחא לכל ינויווש ןפואב רשפאל הליהקל בושח וז הייאר ךותמ -
.הטרפהה יכילהת תרגסמב וטרפוה אל ונתליהק ייחב ףסומ ךרע ילעבכ הווצמ תב/רב יעוריא -
.דבלב הליהקה תלהנהב ערכות הז אשונב תידיתע הטלחה לכ
ןפואל תשדוחמ תוסחייתה םיבייחמ רשא ,ץוביקב םייוניש ולח תונורחאה םינשה ךלהמב -
.הלא םיעוריא בוצקתו ןוגראה ,ןויצה
.ץוביקה ידליל הווצמ תב/רב אשונב תומדוקה תוטלחהה לכ םוקמב אב הז ןונקת -
תווצ .םייטנבלרה םיאליגב תונב/םינב םהל רשא ,םירבח 2-3 לש תווצ םקויש ,םיעיצמ ונא -
הליהקה תלהנה םעטמ דובעי תווצה .ןונקתה לש הנוכנו תרדוסמ הלעפהל גאדיו הוולי הז
.הל יתנש חווידב בייח היהיו
:ץוביקב תב/רב עוריא ןויצ ינפוא טוריפ ןלהל
.ףתושמ יצוביק עוריא .1
.יתחפשמ עוריא .2
:םיעוריאה יגוס 2 בוצקתו ןוגרא ,תוירחא טוריפ
:ףתושמ יצוביק עוריא .1
.םירוענ ,ךוניחה ףנע בוצקתבו תוירחאב השעיי .1.1
לכל ,הנש ידמ ,ףתושמ ןפואב הז עוריא ןייצל ךוניחה ףנע תא החנמ הליהקה תלהנה .1.2
.םהיתוחפשמו םייטנבלרה םידליה
.יצוביק יכרע יפוא לעב היהי עוריאה .1.3
.ובוצקתו ונוגרא ןפואו עוריאה ינכת תא טרפמה םירוענה תווצ לש ךמסמ ןלהל .1.4
:יללכ
תוליעפ םימייקמו אשונה תא םידמול םירענה .רוזאה רפסה תיבב תניוצמ הווצמ רבה תנש -
.הווצמ רבה תנש איהש ,'ז התיכ ךלהמב תישעמו תיטרואית
בל תמושת ,ןויקינו חופיט יעצבמ :ןוגכ םייתליהק םיעצבמ ץוביקה תרגסמב םייקל שי -
.ילאוטקא וניהו הליהקב רושקש רבד לכו ץוביקב תרגובמה ליגה תבכשל
"הניכמ" םרובע שמשל הלוכי הווצמ רבה תנשו הדובעב ןיידע םיצבושמ םניא 'ז התיכ ירענ -
.הדובעל
,יגיגח עוריא םייקל ךרוצב הנימאמו הווצמ רבה תנש תובישחב הריכמ םירוענה תרגסמ -
.הז עוריאל יתחפשמו יצוביק
:עוריאה ינכת
:ףתושמ יצוביק עוריאכ הווצמ רבה סקט
:תורורב תורטמ ףתושמה סקטל שי יטרפ ןפואב עוריאה תא תגגוח החפשמ לכו תויה
.םייתליהקה םיעצבמה םוכיסו רוקיס .1
.הווצמ רבה ידלי תא ךרבל ץוביקה תודסומל תורשפא ןתמ .2
.תורגבל תודלימ רבעמה למס .3
.הווצמ רבה ידלי םע תורכיה ךורעי ץוביקה .4
.םהירושיכ תא אטבל םידליל המב שמשל .5
.רפסה תיב תרגסמב וכרענש ,םיטקיורפה תגצה .6
בוט הז תא הז ריכהל ,הצובקה תא שבגל התרטמ - עוריאה תארקל תפתושמה הנכההו ךרדה .7
.דחיב דובעל דומללו רתוי
:תוצלמהו תורעה
.עוריאה תנכהל תוהובג תותיכמ םירענב רזעיהל -
.הדובע תועש ח"ע ,עוריאה ןוגראלו תקפהל ץוביק ירבחב רזעיהל -‎
.שארמ םיישדוח ןנוכתהל .יאמ שדוח :ץלמומ ךיראת ‎-
רבעב ומייקתהש ,םיסקטמ תוינכות ןכו עוריאה תקפהל רזע רמוח םירוענה תושרב ‎-
.הנמזה סיטרכל תואמגודו
:ביצקת
.םירוענה ביצקתמ קלח אוה יצוביקה סקטה ביצקת
ץוביקה י"ע החפשמ לכל רבעומה ביצקתה עבקנ 2001 תנשב :יתחפשמ עוריא
.ח"ש 3,750-ל
:יתחפשמ עוריא .2
.התריחב יפלו החפשמה תוירחאב ןגרואי יתחפשמה עוריאה .1.5
,הכירב , א"דח רוזא, רבחל ןודעומ) ץוביקה ינקתמ תא החפשמה תושרל דימעי ץוביקה .1.6
.םולשת אלל ('דכו תימצע השגה לושיב רוזא
אלל ץוביקל ךיישה דויצה תא החפשמה תושרל דימעי (עוריאל ןווג ףנע ללוכ) ץוביקה .1.7
.דויצל םרגנש ,ןדבוא וא קזנ לע יוציפ דבלמ םולשת
תוריש יפנע , עוריאל ןווג ,דטקלס) ץוביקב םייקסעה םיפנעה לא הנופ הליהקה תלהנה .1.8
.ץוביקה תונבו ינבל הווצמ תב/רב יעוריאל םידחוימ םילזומ םיפירעת עובקל ('דכו
:יתחפשמה עוריאה בוצקת ןפוא .1.9
.הליהקה תלהנה י"ע בצקותי יתחפשמ הווצמ תב/רב עוריא .1.9.1
.הנש ידמ ודי לע ןכדועיו הליהקה רבזג תוירחאב היהי בוצקתה .1.9.2
.החפשמל םיחרוא 100 יפל בצקותי עוריאה .1.9.3
יפל ,ינוציח וא ימינפ הדעסה םרוג לומ הנמ תולע לע םוכיסל עיגי הליהקה רבזג .1.9.4
.2000 תנשל דטקלס י"ע גצוהש טירפתה
תואצוהל 25% דועו םיחרוא 100 לופכ המכוסש הנמה תולע יפל היהי החפשמל ביצקתה .1.9.5
.('דכו תונמזה ,םיחרפ) הלכתמ דויצ תשיכרו ןוגרא
רבעויו הבורקה הנשל הליהקה תואצוהב בשוחי אוה ביצקתה ןוכדע רחאל הנש לכ .1.9.6
.הנש התואב תויטנבלרה תוחפשמה תעידיל
התואב 13 ינב ויהי ןהינבש ,תוחפשמהמ תחא לכל עוריאה ינפל ךומס רבעוי ביצקתה .1.9.7
.וז הנשב 12 ליגב ויהי ןהיתונבש וא/ו הנש
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא