תקנון עבודה ופרנסה - קיבוץ שפיים
1) מטרת התקנון

א. הסדרת זכויותיהם וחובותיהם של חברי הקיבוץ במהלך עבודתם בענפי הקיבוץ השונים ובסיום עבודתם.
ב. הסדרת היחסים בין הענפים השונים לקיבוץ באשר לתמחור העבודה, לזכויות וחובות החברים בגין עבודתם.
2) עקרונות מנחים

א. מדיניות הפרנסה של הקיבוץ נשענת על הכנסות מעבודת החברים, תפקידי יחידת משאבי אנוש בקיבוץ נגזרים ממטרה זאת באמצעות פעילות ברמת הפרט, ברמת מנהלי הענפים וברמה המערכתית תוך יצירת ממשקים מתאימים.
ב. על החבר חלה חובת עבודה מפרנסת, במסגרת זאת מוטלת עליו האחריות להשתלב במקום עבודה, המביא לידי מיצוי את יכולתו האישית והמקצועית, זאת במטרה למקסם את הכנסתו מהעבודה.
ג. מדיניות הקיבוץ באמצעות יחידת משאבי אנוש הינה, לסייע לחבר, למצות את כישוריו האישיים והמקצועיים, במטרה למקסם את הכנסתו מהעבודה.
ד. היקף מינימלי של עבודת החבר בענפי הקיבוץ ו/או בעבודת החוץ, יהא שווה ערך לשכר המינימום החודשי במשק כפי שיהיה מעת לעת, ובהיקף משרה מינימלי של 100%.
ה. מנהלי הענפים, כחלק מאחריותם הכללית מחויבים,
· ליידע את מש"א, בכל משרה מתפנה/חדשה לאיוש בענף.
· לפעול, למתן זכות קדימה לחברי הקיבוץ, בקבלת עבודה בענף, זאת במידה וכישוריו האישיים והמקצועיים של החבר זהים ביחס לכל עובד אחר.
· לפעול להעברת כל תשלומי השכר והזכויות הנובעות מעבודתו של החבר לקיבוץ, על בסיס חודשי, ועל פי עקרונות תקנון זה, ללא התניה ו-או קיצוצים.
ו. בתקנון זה המונח "בתשלום", מתייחס לחובת הענף להעביר שכר והזכויות הנובעות מעבודתו של החבר לקיבוץ.
ז. בחירת בעלי תפקידים מרכזיים תעשה לתקופה מוגדרת, תוך הקפדה על תהליך הרוטציה ונהלי בחירה (גוף מציע, גוף בוחר, הגדרת תפקיד, אורך קדנציה).
ח. ההכנסות והזכויות הנובעות מעבודתו של החבר בענפי הקיבוץ ובעבודת החוץ, על פי העקרונות הכלולים בתקנון זה, יועברו במלואם לקיבוץ.
3) גיל פרישה מעבודה

א. על פי החוק במדינת ישראל, חבר בהגיעו לגיל 65 שנים, חברה בהגיעה לגיל 60 שנים.
ב. חבר שהגיע לגיל פרישה ובחר שלא לפרוש, יהא זכאי להמשיך לעבוד בהתאם לתקנון זה.
4) שעות העבודה

א. על פי החוק במדינת ישראל, שבוע עבודה הינו בן 43 שעות עבודה שבועיות (186 שעות עבודה בחודש ללא חגים ומועדים - ממוצע על פי תחשיב שנתי).
ב. החבר יהא מחויב לשעות העבודה שייקבעו על ידי הענפים השונים מעת לעת, וזאת על פי צורכי העבודה בענף, ולהגדרת התפקיד.
ג. לעובדי משמרות, חישוב שעות שבועיות ייעשה לפי המקובל לשכירים בענף, זאת בתיאום עם החבר ומש"א.
ד. ביום עבודה של שש (6) שעות ומעלה תופסק העבודה למנוחה וסעודה ל-¾ שעה לפחות, ובכלל זה תהא הפסקה אחת רצופה של ½ שעה לפחות.
5) מגבלות רפואיות

א. חבר אשר נגרמה לו נכות או מגבלה אחרת לעבוד, יודיע על כך באופן מיידי למנהל הענף ולמש"א.
ב. החבר יהא חייב לפנות, בין בעצמו ובין בסיוע המופקד על-כך בקיבוץ או בענף, למוסד לביטוח לאומי ו/או לכל מוסד אחר למיצוי מלוא הזכויות העומדות לו בגין מגבלתו הרפואית.
ג. חבר בעל מגבלה רפואית קבועה אשר הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי, או המקבל תשלומים כלשהם מכל מוסד רשמי בגין נכות או אובדן כושר עבודה, ייערך עמו הסדר הכפוף לאישור המזכירות.
6) שבתות וחגים

א. אין חובת עבודה בשבת וחג, למעט בענפים ובתפקידים, שבהם כחלק מהגדרת התפקיד נדרש החבר לעבוד גם בשבת.
ב. ניתן להשלים ו/או להגדיל את היקף המשרה גם באמצעות עבודה בשבת.
ג. לתפקיד המתומחר על בסיס חודשי (לא שעתי), תמחור שעות שבת יחושב על בסיס מקסימלי של 186 שעות חודשיות.
ד. לתפקיד המתומחר על בסיס שעתי, ישולמו גם ימי חג על פי הנהוג לגבי עובדים שכירים שאינם חברי שפיים.
7) ימי מחלה

א. חבר יהא זכאי ל-1.5 ימי מחלה בתשלום בגין כל חודש עבודה בפועל. בכל מקרה לא תעלה תקופת צבירת הזכאות לימי מחלה על 90 ימים בניכוי ימי המחלה שנוצלו על ידי החבר.
ב. החבר יהא זכאי לזקוף עד 9 ימים של היעדרות בשנה, מתוך סך ימי המחלה להם הוא זכאי כאמור בסעיף (א.) לעיל, בשל מחלת ילדו, שלא מלאו לו 16 שנה, ובלבד שאם בן זוגו הינו חבר קיבוץ, ולא נעדר בן הזוג מעבודתו במשך התקופה האמורה , או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית של החבר.
ג. הורה לילד, ללא בן /בת זוג, עד הגיעו לכיתה א' כולל, יהא זכאי לשלושה (3) ימי מחלה שנתיים נוספים עבור מחלת ילדו.
ד. החבר יהא זכאי לזקוף עד 9 ימים מתוך סך ימי המחלה להם הוא זכאי כאמור בסעיף א. לעיל בשל מחלה של בן זוגו ו/או הוריו.
ה. החבר יהא זכאי פעמיים בשנה להיעדר מעבודתו בשל מחלתו, או מחלת ילדו, או מחלת בן זוגו או הוריו ללא צורך בהבאת אישור רפואי מתאים בכפוף לכך שההיעדרות אינה עולה על תקופה של יומיים. כל היעדרות אחרת מחייבת אישור רפואי מתאים.
8) ימי אבל

חבר/ה שעבד במקום העבודה והמקיים חובת אבלות (במות הורים,ילדים בן זוג ,אחים, אחיות, הורי בן זוגו) ,מטעמי דת או נוהג ("שבעה") ואינו עובד באותם ימים, יהא זכאי לתשלום שכרו בעבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים).
9) ימי חופשה

א. חבר יהא זכאי לחופשה שנתית בתשלום בהתאם להיקף משרתו, כאשר במשרה מלאה יזקפו לזכות החבר ½ 1 (אחד וחצי) ימים בגין כל חודש עבודה בפועל (18 ימי חופשה בשנה).
ב. בשנת העבודה הראשונה בענף, החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה שלאחריה.
ג. מועד החופשה יקבע בתיאום עם מנהל הענף בו הוא עובד, תוך התחשבות בצורכי החבר ובהסדרי העבודה בענף.
ד. במידה והחבר עבד רק בחלק משנה כלשהי, הוא יהא זכאי לחלק יחסי ממכסת החופשה השנתית לאותה שנה.
ה. במידה והחבר אינו עובד את מספר השעות הקבוע בתקן הוא יהא זכאי לחלק יחסי ממכסת החופשה השנתית לאותה שנה.
ו. אין החופשה השנתית ניתנת לצבירה ואולם באישור מקום העבודה יהא החבר רשאי לצבור את ימי החופשה השנתית המגיע לו עד לתקופה מרבית של שנתיים (2), ולא יותר מ- 36 ימי חופשה.
ז. החבר לא יהא רשאי להמיר את החופשה בתשלום.
10) חופשת לידה

א. חברה הקרובה ללדת תהא זכאית לחופשת לידה בתשלום.
ב. תקופת חופשת הלידה תהא 12 שבועות, מהם 6 שבועות, או פחות, הכל לפי בחירת החברה, לפני מועד הלידה המשוער ויתרת החופשה לאחר הלידה.
ג. מקרים מיוחדים ייבחנו בשיתוף צוות בריאות ו-או מזכירות שפיים.
ד. בסיום חופשת הלידה תחזור החברה לעבודתה הקודמת והענפים מחויבים בקבלתה לעבודתה.
11) סיום עבודת חבר

א. הפסקת עבודת חבר בענף הנה צעד קיצוני וככזאת תיעשה אך ורק מטעמים המצדיקים אותה, כגון: צמצום תקנים, חוסר התאמה, בעיות משמעת.
ב. מנהל ענף המעוניין בהפסקת עבודתו של חבר, יזמין את החבר לשיחת משוב ויתריע בפניו על כך. ככל שהגורם להפסקת העבודה תלוי בחבר, מנהל הענף יאפשר לחבר תקופת זמן סבירה, בנסיבות העניין לשפר את דרכיו. בסיום השיחה ייערך פרוטוקול שיחה על ידי מנהל הענף. העתק מהפרוטוקול יועבר למש"א.
ג. במידה ובמשך התקופה שניתנה בידי החבר, בנסיבות העניין לא שופרה עבודתו ו/או התנהגותו לשביעות רצון מנהל הענף ולא נמצאה הדרך להמשך עבודתו, יהא מנהל הענף רשאי להודיע לחבר על הפסקת עבודתו. הודעה תימסר מראש ובכתב למש"א.
ד. בהליך של צמצום תקנים בענף תינתן לחבר עדיפות על פני עובד חיצוני, לחבר יוצע תפקיד אחר בענף התואם את כישוריו ויכולתו המקצועית.
ה. בהתאם לבקשת החבר ולנסיבות העניין, מנהל מש"א רשאי יהא לזמן צוות גישור, לבחינת מכלול ההיבטים, שהביאו להפסקת עבודת החבר בענף. זאת במטרה להגיע, לפתרון מוסכם בין האינטרסים של החבר, הענף והקיבוץ.
ו. הופסקה עבודתו של חבר באחד הענפים מכל סיבה שהיא והוא החל לעבוד בענף אחר, בתוך תקופה שאינה עולה על תקופת אי העבודה כפי שהוגדרה בתקנון זה, יישמרו לו במקום עבודתו החדש כל הזכויות שעמדו לו ביום הפסקת עבודתו, במקום עבודתו הקודם.
ז. במקרה כאמור בס"ק (ד.) לעייל, תיערך התחשבנות בין הענפים כאשר מקום העבודה הקודם יחויב בגין הזכויות שיעמדו לרשות החבר ביום הפסקת העבודה, ומקום העבודה החדש יזוכה בגין אותם זכויות .
12) תקופת אי עבודה

א. הסתיימה עבודתו של החבר באחד מהענפים או בחר החבר שלא להמשיך בעבודתו, יהא החבר זכאי, ובלבד שעבד תקופה של לפחות שנה רציפה, למכסת ימים כמפורט להלן, לצורך חיפוש עבודה חדשה.
ב. על כל חודש עבודה מלא של החבר יינתנו לו יומיים לחיפוש עבודה (24 ימי עבודה לשנת עבודה רציפה) וזאת עד למכסימום של 72 ימי עבודה (עבור 3 שנות עבודה רציפה). תקופה זו אינה ניתנת לצבירה.
ג. במקרה ותקופת אי העבודה עולה על מכסת המקסימום כאמור בס"ק (ב.) לעייל, תנוצל מכסת ימי החופשה העומדת לרשות החבר.
13) סיום עבודה - הודעה מוקדמת

הפסקת עבודתו של חבר, בין אם על ידי מקום העבודה ובין, על ידי החבר תעשה בהודעה מראש כמפורט להלן:
א. במהלך ששת החודשים הראשונים לעבודתו - יום אחד בתשלום בשל כל חודש עבודה.
ב. במהלך התקופה, החל בחודש השביעי לעבודתו ועד לתום שנת עבודתו הראשונה - יומיים וחצי בתשלום בגין כל חודש עבודה בתקופה האמורה בנוסף לתקופה המצטברת בס"ק (א.) לעיל ( 6 ימים) .
ג. לאחר שנת עבודתו הראשונה - חודש ימים בתשלום.
ד. בתקופת ההודעה המוקדמת ייחשב החבר כעובד בענף לכל דבר ועניין, אלא אם מנהל הענף ביקש מהעובד שלא לעבוד בענף בתקופה זאת ולאחר תיאום עם מש"א. בכל מקרה תקופה זאת תהיה בתשלום.
14) תמחור עבודת החבר בענפי הקיבוץ

א. תמחור עבודת החבר יוסכם בין מש"א, החבר והענפים השונים על פי עקרונות התמחור שייקבעו מעת לעת. שינוי תמחור העבודה ו-או היקף המשרה, ייעשה בשיתוף החבר, מש"א ומנהלי הענפים.
ב. ניהול תשלומי שכר העבודה בגין עבודת החברים בענפי הקיבוץ ובעבודת החוץ ייעשה באמצעות יחידת מש"א.
ג. תמחור העבודה של החבר ייבחן אחת לשנה, וייעודכן בהתאם לשינויים בשכר השוק ו-או מורכבות העיסוק (על פי הגדרת התפקיד) וזאת בשיתוף החבר, מש"א ומנהלי הענפים.
ד. לתשלום תמחור העבודה ברוטו בגין עבודת החברים בענפים, יתווסף שיעור השווה ל-%30 משכר העבודה ברוטו, לטובת הפרשות עבור זכויות החבר הקשורות בעבודתו.

הגדרת התפקיד, תמחור התפקיד, שעות העבודה והזכויות הנובעות מעבודתו של החבר בענף על פי העקרונות הכלולים בתקנון זה, יימסרו לחבר טרם תחילת העבודה. העתק בכתב יועבר לידי מש"א.
15) ביטוח מקצועי

במידה ועבודת החבר יש בה כדי להצריך ביטוח מקצועי, יישא הענף בו עובד החבר, בעלות הביטוח המקצועי הנדרש. הצורך בביטוח, כאמור, ייקבע על ידי החבר, והענפים.
16) שעות נוספות

תשלום בגין שעות עבודה נוספות לחברים המתומחרים על בסיס שעתי, כפי שמפורט בסעיף (4) לעיל, יחושב על פי הקריטריונים כדלהלן :
א. בעבור השעתיים הנוספות הראשונות מעבר לתקן היומי המבוסס על 43 שעות שבועיות, יוכפל שכר העבודה לשעה במקדם של 1.25.
ב. כל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות לעיל יוכפלו במקדם של 1.5.
ג. העבודה בשעות נוספות תיעשה באישור מראש של מנהל הענף.
ד. האישור כאמור יינתן על בסיס תוספת הכנסה לקיבוץ, או קיום שירות חיוני לקיבוץ ו/או לחבריו.
ה. לעובדי משמרות, תשלום שעות משמרת ייעשה לפי המקובל לשכירים בענף.
ו. שעות שבת יוכפלו במקדם מינימלי של 1.5 וכמקובל בענף.
17) לימודים

חבר שיצא ללימודים במימון חלקי ו/או מלא של הענף (יום השתלמות, קורס מקצועי, לימודים אקדמיים וכד'), יהא זכאי לתשלום שכרו באופן מלא, בעבור ימי הלימודים שבהם השתתף, וייחשב כמי שממלא את חובת העבודה.
18) תגמול בגין עבודה
מטרה
גידול בהכנסות מעבודה ע"י יצירת קשר בין תמחור, עבודה ותגמול.
עקרונות
א. לחברים עובדי חוץ, יימשך התגמול על בסיס שכר עבודה חודשי.
ב. לחברים העובדים בענפי הקיבוץ, התגמול הוא על בסיס תשלום חודשי בגין עבודה.
ג. שיטת תגמול אחידה לכלל חברי שפיים.
ד. נספח א' - פרטי ההצעה לתגמול תעודכן אחת לשנה על פי המקורות שיועמדו לצורך זה, תקציב התגמול יוצג בסעיף נפרד במסגרת תוכנית המשק.
ה. מילוי תקן (סעיף 2/ד) ותקנון העבודה, באופן יציב ורציף, הינו תנאי הכרחי לקבלת תגמולים בגין שכר/תמחור עבודה שוטף.
ו. הוועדה הציבורית לתגמולי עבודה תסייע ליחידת מש"א, ותלווה את השלבים השונים של יישום ההצעה.
ז. התייחסות למקרים מיוחדים תיעשה בשיתוף צוות פרט וחברה.
ח. קריטריונים לתגמול עבודת שבת על בסיס שעתי:
1. מילוי היקף משרה מלא, תקן עבודה חודשי, הינו תנאי הכרחי לתגמולים בגין עבודה בשבת.
2. המקום ושעות העבודה, בשבת וחג, יאושרו מראש על ידי מנהל הענף וועדת תגמולי עבודה. האישור כאמור יינתן על בסיס תוספת הכנסה לקיבוץ, או החלפת עבודה של עובד חיצוני בענף, או קיום שירות חיוני לקיבוץ ו/או לחבריו.
3. תגמול עבודת שבת בענפי הקיבוץ, ייעשה על בסיס העברת כרטיס נוכחות.
4. תגמול שעות שבת לעובדי חוץ העובדים במשרה מלאה, ייעשה על פי שעות שבת, שעליהם יהא תשלום נוסף בתלוש, מעבר לשכר השוטף.
5. תגמול עבור עבודה בשבת וחגים יינתן לחבר רק אם העבודה בוצעה מעבר לדרישת תקן העבודה, כאמור בתקנון זה.
6. לא עמד החבר בתקן העבודה, יחושבו שעות העבודה שעבד בשבת וחג, במסגרת שעות העבודה הרגילות עד למכסה הקבועה בתקן.
7. מילוי תקן עבודה, הינו תנאי הכרחי לתגמול עבור עבודה בשבת וחג, תשלום עבור תגמול שבת יינתן רק עבור השעות מעבר לתקן שעות העבודה.
8. מדיניות הקיבוץ הינה לאפשר לכל חבר המעוניין לעבוד בשבת ו/או בחג, לעשות זאת, על בסיס יכולת אישית ומקצועית.
נספח א' - פרטי ההצעה לתגמול ליישום מינואר 2004
א. בסיס תגמול חודשי מינימלי יעמוד על 3,500 ₪ לחבר/ה.
ב. תגמול עבודה יינתן עבור שכר/תמחור, מעל לבסיס המינימלי, לא כולל שכר בגין עבודת שבת, בשיעור של 13% לחברה ו-10% לחבר.
ג. תגמול חודשי מקסימלי שאינו כולל תגמול בגין עבודת שבת יעמוד על 800 ₪ לחבר/ה.
ד. תגמול על שעות שבת יינתן על פי תעריף קבוע - 25 ₪ לשעה.
ה. בסיס לתגמול חודשי:
· חברים עובדי חוץ המקבלים את שכרם בתלוש שכר, הבסיס לתגמול הנו שכר ברוטו בניכוי הוצאות אישיות: אש"ל, נסיעות, ביגוד וכד'.
· חברים עובדי חוץ המקבלים את שכרם בחשבונית, הבסיס לתגמול הינו השכר בחשבונית בניכוי מע"מ כחוק, בניכוי הפרשות סוציאליות בשיעור קבוע של 30%, ובניכוי הוצאות אישיות: אש"ל, נסיעות, ביגוד וכד'.
· חברים העובדים בענפי הקיבוץ, הבסיס לתגמול הנו תמחור עבודתם במונחי שכר ברוטו.
19) קשר בין חובת עבודה וזכויות בקיבוץ
מטרה
הבטחת התפרנסות ברמה מינימלית של שכר מינימום ולא פחות מהיקף משרה מלא (100%), ע"י יצירת קשר בין חובות וזכויות בקיבוץ.
עקרונות
א. בכל פנייה של חבר/ה לקבלת זכויות כמפורט בסעיף ד' להלן, שיקול מרכזי בקבלת ההחלטה יהא מילוי תקן (סעיף 2/ד) ותקנון העבודה, באופן יציב ורציף לאורך זמן של החבר/ה.
ב. בכל פנייה של חבר/ה למזכירות שפיים או לוועדות הרלוונטיות, ייעשה בירור עם מש"א בנוגע למילוי חובת עבודתו של החבר/ה.
ג. התייחסות למקרים מיוחדים תעשה בשיתוף מזכירות שפיים.
ד. פירוט הזכויות:
1) יציאה ללימודים המפורטים להלן (בטיפול ועדת השכלה).
· לימודי פנאי, חוגים ותחביבים.
· לימודי תואר ראשון שלא במסגרת עצמאות כלכלית.
· לימודי המשך תואר שני, שלישי, ולימודי תעודה.
2) מעבר בין דירות - מדירת מעבר לדירת קבע/מעבר (בטיפול ועדת שיכון ומזכיר).
3) קבלת הלוואה משפיים (בטיפול מזכיר).
4) קבלת תכנון ושיפוץ דירה במסגרת הפרטת הדיור (בטיפול ועדת תכנון).
5) תשלומים ייחודיים כגון, עזרת קרובים (בטיפול מזכיר).