ןורשה רמשמ ץוביק

1998 ינויב 22הרומתב תופסונ תועש רדסהל העצה

(יפלקב העבצה תארקל):המדקה

תישיא החוור תלדגה רשפאמ וניא םויכ ץוביקה לש ילכלכה בצמה
יפכ ,תכרעמב םימייק םניאש ,םיפסונ תורוקמ תועצמאב אלא ,םירבחל
.תעכ תלעופ איהש

הדובע תושרודה תוינויח תויוליעפו םיפנע םייקלו ךישמהל ידכ ,ךדיאמ
דובעל םירבח דדועל ידכ ןכו ,םירבחהמ קלח י"ע דחוימ ץמאמו תפסונ
העצה ןיכהל ןוכנל ונאצמ ,ץוביקל תפסונ הסנכה םיאיבמש תומוקמב
.תופסונ תועשב הדובע רובע ישיא לומגתל רדסהל

לש רחא וא הזכ רדסה םימייקמ רבכ ץראב םיצוביקה ללכמ 22% ,םויכ
בלשב םייוצמ םיצוביקהמ 40%-כ דוע ,ןכ ומכ .תופסונ תועש לע הרומת
.הז ןיעמ רדסה לש ועוציב ןונכתו הבישח ,ןויד לש רחא וא הזכ

הרשואש ,הדובעה תנמאב ףיעסה לע ססבתהבו ליעל רומאה לכ סיסב לע
לש םיתווצ רפסמ םינורחאה םישדוחב וקסע ,הז ךלהמ רשפאמו הנורחאל
.ןלהל תגצומה העצהה שוביגב תילכלכה הלהנההו הליהקה תצעומ ,א"שמ

לבא .המשייל לק היהי אלו תבכרומ איה העצההש ,הדבועל םיעדומ ונא
.החלצהב הוליעפה רבכש ,םירחא םיצוביק לש םנויסינ לע תססבתמ איה
םאתהב ,ןמזה ךשמב הרפשלו התונשל ךרוצ היהיש ,ונל רורב ,ןכ ומכ
.םירחא לצאו ונלצא רבטציש ןויסינלהרומתב תופסונ תועש רדסהל העצה

:הרטמה

ףיסוהל ,םתסנרפו םתדובע תבוח תא םיאלממ רשא ,םירבחל רשפאל
:םיאבה םיאנתב תופסונ תועש תדובע רובע לומגת ידי לע םביצקתל ףסכ

.הקופתה תלדגה ידי לע תפסונ הסנכה רוצית וז הדובע

.םיריכש תפלחה ידי לע תפסונ הסנכה רוצית וז הדובע

יפנעל ץוחמ תפסונ הדובע ידי לע תפסונ הסנכה רוצית וז הדובע
.קשמה:העצהה תונורקע

ךרוצ קפסל רבח לכוי הצובקה ידי לע םיקפוסמה םיכרצל ףסונב .1
.יאנפה תועשב תפסונ הדובע ידי לע ,וביצקתל ףסכ תפסוהב ךורכה ,ישיא

,תופסונ תועש תדובע ןיגב ,רבחה ביצקתל תפסותכ רבעויש ףסכה .2
.וז הדובעמ העשל ,וטנ הסנכהה תפסותמ ןטק וא הווש היהי

ךרעב ןהו תועש רפסמב ןה ,רבח רובעי אל ותוא ןוילע םסח רדגוי .3
בלשב .ידמ םילודג םירעפ תעינמ םשל ,ישיאה ביצקתל ףסומה יפסכה
.תועש 40 דע עצומ ןושארה

תא אלימש רחאל קר תופסונ תועש תדובעב בלתשהל לכוי רבח .4
תורדגומה תויונרותהו העוציב ןפוא ,הדובעה תועש תניחבמ ויתובוח
רושיאב ,ץוח דבועכ האלמה הרשמה םויקב וא הצובקב הדובעה תנמאב
.רדסהה עוציב לע הנוממה ףוגה

.הז רדסהב בלתשהל לכוי אל הדובע ת/שפחמכ ת/רדגומה ה/רבח .5

תועש תדובעמ וא הליגר הרשמ תדובעמ תרוכשמ יפסכ תרבעה יא .6

.ץוביקה ןונקת יפ לע ןהו קוחה יפ לע ןה הרוסא ץוביקה ידיל תופסונ

ילעב לומגתל רוקמ הווהתש ,תופסונ תועש תפוק םקות .7
.'א לולסמב עצומה העשה ךרע תחטבהלו םידיקפתה

,תולהנהה שולש ידי לע ףתושמב ורדגויש ,םימיוסמ םידיקפת ילעב 7.1
דובעל םישרדנ םהש ןוויכ) םדיקפת ףקותב ילבולג לומגתל םיאכז ויהי
תרגסמב בלתשהל םתלוכיב ןיאו ,םדיקפת תרגסמב ,תובר תופסונ תועש
.(וז העצה יפ לע ,רתומה יברמה לומגתה תלבקל םיאכז ויהי ,תעצומה

תועשה תסכמ רדגותש רחאל ,ףנעה תסנכהמ ולמגותי םיפנע יזכרמ 7.2
.ףנעב תרתומה תופסונה

עצובי - תופסונה תועשה תפוקמ ולמגותי םייתליהק םידיקפת ילעב 7.3
תורוקמה תקידבו םידחא םישדוח לש ןויסינ תפוקת רחאל ינש בלשב
.םייפסכה

.וב בלתשהל םא רחבי רבח לכ .הבוח אלו תוכז רדגב וניה הז רדסה .8
השעת לבא ,םלוכל תופסונ תועשל גואדל תבייחתמ תכרעמה ןיא ,ךדיאמ
.ךכב עייסל ץמאמ

םילולסמה תשולשב ,הרומתב תופסונ תועש תדובעב בלתשהל ןתינ .9
:םיאבה

.וילא םירושקה םילעפמב וא ץוביקה יפנעב הדובע

.ץוביקב םתדובע םוקמש םירבחל קשמל ץוחמ הדובע

.(ץוביקל ץוחמ םתדובע םוקמש םירבח) ץוח ידבועל תפסונ הדובע:'א לולסמ

םיאנתב ןכתית ,וילא םירושקה םילעפמב וא ץוביקה יפנעב תפסונ הדובע
:םיאבה

.ףנעל תפסונ הסנכה תללוחמ הדובעה 1

.םיריכש םידבוע תפלחהל תמרוג הדובעה 2

וב ףנעה תושירד יפ לע תואנ ןפואב הדובעה תא עצבמ רבחה 3
.תופסונה תועשה תועצבתמ

הדובעה םוקמ יבגל א"שמ זכרמו קשמה זכרמ ידי לע רושיא ןתינ 4
.תורשקתהה יפואו

15 עצומ הז בלשב - קשמה יפנעב הדובע תעשל דיחא ךרע עבקיי 5
.תעל תעמ ןכדעתהל יושע הז ךרע .ח"ש

עצומ - שדוחב עצבל ןתינש ,תיברמ תופסונ תועש תסכמ עבקית 6
.תועש 40 םויכ

לש עוציבה ןונגנמל חווידו םושיר לע םיארחא ויהי םיפנעה יזכרמ 7
.ףנעב ועצובש ,תופסונה תועשה:'ב לולסמ

תא אלימש רחאל ,קשמל ץוחמ הדובע םוקמ אוצמל לכוי רבח לכ 1
.ותוסנרפתהו ותדובע תבוח

לע קוחכ עצבתהל הכירצ ינוציחה הדובעה םוקמ םע תורשקתהה 2
תדגונמ הניה הז ףיעסב הדימע יא .תינובשח וא תרוכשמ שולת תלבק ידי
.ץוביקה ןונקתלו קוחל

.תופסונ תועש עוציבל םירוסא שולת וא תינובשח וקפסי אלש תומוקמ

לבקי רבחה .ץוביקה ןובשחל רבעות האולמב תיפסכה הרומתה 3
םיוסמ זוחא תדרוה רחאלו םיסמה יוכינ רחאל ,וטנה תא ישיאה וביצקתל
.תופסונה תועשה תפוקל

.תפסונ ץוח תדובעב רובצל ןתינש ,ישדוח יברמ יפסכ םוכס רדגוי 4
םילוקיש יפ לע ,תעל תעמ ןכדועי הז םוכס .ח"ש 600 תעכ עצומ
.םיילכלכ:'ג לולסמ

ץוח ידבועל תפסונ הדובע

עוציב י"ע רדסהה תא שממל ץוחב דבועה רבחל רשפאל אב הז לולסמ
,וישכע איהשמ רתוי ,ולש תרוכשמה תלדגה י"ע וא תופסונ תועש תדובע
לכ םויקב הנתומ הז לולסמב רדסהה עוציב .ץוחב ותדובע םוקמב
:ןלהלש םיאנתה

.ץוחה ידבוע ןונקת תוארוה לכ תא םייקמ אוה םא 1

.שרדנה הרשמה ףקיה תא אלממ אוה םא 2

3.א"שמ זכרמ םעו ומע ומכוסש םיאנתב תדמוע ותרוכשמ םא 3

,תפסונ הסנכה הבינמ תופסונה תועשה תדובעש ,לילעב חכוה םא 4
.רבחה לש הליגרה ותדובע ןיגב הסנכהל רבעמ

ףקיהל רבעמ ,תופסונ תועש ותדובע םוקמב דבועש ,ץוח דבוע 5
ולא תועשמ וטנ הרומתה תא לבקל לכוי ,םישרדנה רכשהו הרשמה
.יברמה יפסכה םוכסה תא וא יברמה תועשה רפסמ תא רובעי אלש דבלבו
ל"שאה לטובי תאז תובקעב) תופסונה תועשה תפוקל שרפוי םיוסמ זוחא
.(ץוחה ידבוע לכל דיחא ל"שא םוכס עבקייו גרודמה


:הרקבו עוציב ינונגנמ ועבקיי .10

.ריכזמ/קשמ זכרמ/רבזג ,א"שמ זכרמ :עוציב ןונגנמ

(תיתרבחו תילכלכ הלהנה) תויזכרמה תולהנההמ גיצנ :הרקב ןונגנמ
.רוביצ יגיצנ ינש+

תוסנכהה ןכו ועצובש תופסונה תועשה רפסמ לע ישדוח חוויד ןתניי .11
.ןניגב ויהש ,תואצוההו

םינוירטירק יפ לע ,תודחוימ תושקב רשאל לכוי הרקבה ןונגנמ .12
.םירחאו םיילכלכ

ףוסב ןחבייו ,תוחפל הנש יצחכ לש ןויסינ תפוקתל גהנוי הז רדסה .13
.רוביצל אבוי שדחמ ורורשאו עוציבהו הרקבה יפוג י"ע שדחמ וז הפוקת

ןחביי ,(ילאיצנרפיד ביכרמ ללוכה) בלושמ ביצקת גהנוי רשאכו םא .14
.לומגת לפכ ןיאש ,ורקיעה רואל תופסונה תועשה רדסה בוש

.וב םיטרופמה םיאנתב ודמעיש ,םירנויסנפ לע םג לוחי רדסהה .15

.רבח לכ לש רדוסמ הדובע חווידו םושיר - רדסהב תובלתשהל יאנת .14הרומתב תופסונ תועש רדסהל חפסנ

תעל תעמ ןכדעל ךרוצ שי ,הז רדסהב חונו ךשוממ שומיש רשפאל תנמ לע
:םיאבה םירטמרפה תא

ץוביקב ,הרומתב תופסונ תועש תדובעל םיילאיצנטופ הדובע תומוקמ .1
.ותביבסבו

:'א לולסמ תרגסמב

רזע ירועיש ,ןלפק תיב ,םייאלקח םיפנע ,קלד תנחת ,םיעוריא ןג ,תינולא
.בורקב םקויש גניטקרמלטה ףנע ,ךוניחה תכרעמב תופטרמשו

:'ב לולסמ תרגסמב

רובעישכ סילאג לעפמ ,תינולא סקלפמוקב תויטרפה תויונחה ךרעמ לכ
.אצמי רבחהש ,הביבסב רחא הדובע םוקמ לכ ,אלמ ןפואב ונילא

:'ג לולסמ תרגסמב

.רדסהב ועבקנש םיללכה יפל ,ותדובע םוקמב ץוח דבוע לכ - ץוח תודובע

דע רדסהה תרגסמב וביצקתל ףיסוהל לכוי רבח - תיפסכ תרגסמ .2
.שדוחב ח"ש _______

דע הז רדסה תרגסמב דובעל השרוי רבח - יברמ תופסונ תועש רפסמ .3
.שדוחב תופסונ תועש _________

רבח תדובע ןיגב הרומתה - ץוביקב תופסונ תועשל הדיחא הרומת .4
הקידבל ףופכ - הדובע תעשל ח"ש 15 היהת ,'א לולסמב ,הז רדסהב
.תילכלכינב לש סויגה תועשב עוגפל רומא וניא הז רדסהב 'א לולסמ :הרעה

.םיפנעהו א"שמ ,ךוניחה תכרעמ ןיב םואית םייקל ךרוצ היהי .םירוענה.ץוחה ידבוע ןונקת תוארוה לכ תא םייקמ אוה םא 1

.שרדנה הרשמה ףקיה תא אלממ אוה םא 2

.א"שמ זכרמ םעו ומע ומכוסש םיאנתב תדמוע ותרוכשמ םא 3

,תפסונ הסנכה הבינמ תופסונה תועשה תדובעש ,לילעב חכוה םא 4
.רבחה לש הליגרה ותדובע ןיגב הסנכהל רבעמ

ףקיהל רבעמ ,תופסונ תועש ותדובע םוקמב דבועש ,ץוח דבוע 5
ולא תועשמ וטנ הרומתה תא לבקל לכוי ,םישרדנה רכשהו הרשמה
.יברמה יפסכה םוכסה תא וא יברמה תועשה רפסמ תא רובעי אלש דבלבו
ל"שאה לטובי תאז תובקעב) תופסונה תועשה תפוקל שרפוי םיוסמ זוחא
.(ץוחה ידבוע לכל דיחא ל"שא םוכס עבקייו גרודמה:הרקבו עוציב ינונגנמ ועבקיי .10

.ריכזמ/קשמ זכרמ/רבזג ,א"שמ זכרמ :עוציב ןונגנמ

(תיתרבחו תילכלכ הלהנה) תויזכרמה תולהנההמ גיצנ :הרקב ןונגנמ
.רוביצ יגיצנ ינש+

תוסנכהה ןכו ועצובש תופסונה תועשה רפסמ לע ישדוח חוויד ןתניי .11
.ןניגב ויהש ,תואצוההו

םינוירטירק יפ לע ,תודחוימ תושקב רשאל לכוי הרקבה ןונגנמ .12
.םירחאו םיילכלכ

ףוסב ןחבייו ,תוחפל הנש יצחכ לש ןויסינ תפוקתל גהנוי הז רדסה .13
.רוביצל אבוי שדחמ ורורשאו עוציבהו הרקבה יפוג י"ע שדחמ וז הפוקת

ןחביי ,(ילאיצנרפיד ביכרמ ללוכה) בלושמ ביצקת גהנוי רשאכו םא .14
.לומגת לפכ ןיאש ,ורקיעה רואל תופסונה תועשה רדסה בוש

.וב םיטרופמה םיאנתב ודמעיש ,םירנויסנפ לע םג לוחי רדסהה .15

.רבח לכ לש רדוסמ הדובע חווידו םושיר - רדסהב תובלתשהל יאנת .14הרומתב תופסונ תועש רדסהל חפסנ

תעל תעמ ןכדעל ךרוצ שי ,הז רדסהב חונו ךשוממ שומיש רשפאל תנמ לע
:םיאבה םירטמרפה תא

ץוביקב ,הרומתב תופסונ תועש תדובעל םיילאיצנטופ הדובע תומוקמ .1
.ותביבסבו

:'א לולסמ תרגסמב

רזע ירועיש ,ןלפק תיב ,םייאלקח םיפנע ,קלד תנחת ,םיעוריא ןג ,תינולא
.בורקב םקויש גניטקרמלטה ףנע ,ךוניחה תכרעמב תופטרמשו

:'ב לולסמ תרגסמב

רובעישכ סילאג לעפמ ,תינולא סקלפמוקב תויטרפה תויונחה ךרעמ לכ
.אצמי רבחהש ,הביבסב רחא הדובע םוקמ לכ ,אלמ ןפואב ונילא

:'ג לולסמ תרגסמב

.רדסהב ועבקנש םיללכה יפל ,ותדובע םוקמב ץוח דבוע לכ - ץוח תודובע

דע רדסהה תרגסמב וביצקתל ףיסוהל לכוי רבח - תיפסכ תרגסמ .2
.שדוחב ח"ש _______

דע הז רדסה תרגסמב דובעל השרוי רבח - יברמ תופסונ תועש רפסמ .3
.שדוחב תופסונ תועש _________

רבח תדובע ןיגב הרומתה - ץוביקב תופסונ תועשל הדיחא הרומת .4
הקידבל ףופכ - הדובע תעשל ח"ש 15 היהת ,'א לולסמב ,הז רדסהב
.תילכלכ:הרעה

.םירוענה ינב לש סויגה תועשב עוגפל רומא וניא הז רדסהב 'א לולסמ
.םיפנעהו א"שמ ,ךוניחה תכרעמ ןיב םואית םייקל ךרוצ היהי


Last updated: February 13, 2000