ןורשה רמשמ ץוביק

1.3.1998-ב רשואהשדח הלחתהו תינפת - הסנרפכ הדובעה יכרעמ

"ונייח לכ איה הדובעה"הרחבנש ,שונא יבאשמ תלהנה לש הלמע ירפ איה וז תרבוחב תאבומה תינכותה
ואבוי ,ךשמהב .הדובע תרגסמו תונורקע :תללוכ תרבוחה .םישדוח 10-כ ינפל
.תוירחא יזכרמו שונא יבאשמ ,תופסונ תועש ,ץוח תדובע :םיפסונ םיקרפ

ךותמ ,תאזו - םכותב רבחה לש ומוקימו הדובעה יכרעמ תא גיצהל ןאכ ונניינע
הנחבמו ,המשגהל דעי ,אצומ תדוקנ תיפותישה תכרעמב האורה תיסיסב הסיפת
.הבש םייתועמשמה תונורתייב םג אלא ,דורשל התלוכיב קר אל -

שי ,םלוכ םיכרעה םיחמוצו םילוע ונממ ,ישרוש ימויק רוקמ "הדובעה" תויהב
.םדא לכל ישיא חרואבו תישממ הדידמל ןתינה ריחמ הל קינעהל

,היישע-יאל דודיעכ חתפתה ,תישיאה המרב ולומגל ץמאמה ןיב יתרוסמה קתנה
.הלבקל הניתנ ןיב רושקל שי ,ךכיפל - תוברועמ רסוחלו תושידאלףא םינירקמה ,םיפסונ םיטביה ונצמיא ,רמוחה תנכהו דומילה ךילהת ידכ ךות
:תופסונ הייאר תויווזמ הדובעה אשונ לע ,םה

.ותמורתו ותחימצ ,וחופיט - ישונאה באשמה

.הדובעה ןונקת לש שדחמ הרדגה - םיישיא הדובע תוחרוא

.תימונוטוא תיקסע תולהנתהב ,תוירחא יזכרמ - תוקלחמו תודסומ ,םיפנע,םלש ךרעמ ,תולתו ןילמוג יסחי לע םייונב הלאה םיבולשה םילגעמה תשולש
.הדרפהל ןתינ וניאש

:תופסונ תויווז שולשמ ןחביהל תבייח הלוכ תינכותה

לע ימצע ךרע תשוחתו הדובע תועצמאב יביצקת רופיש - רבחה תבוט .1
.המורת תלדגה

.הדובע תויולע תנטקהו הקופת תלדגה - יקשמה ןורתיה .2

.יצוביק-יתליהקה ךרעה ןורתיי - יכרעה דצה .3םדא לכ הבש ,הענהל םיימינפ תורוקמ הב שיש ,השדח תוכרעיה םיעיצמ ונא
.תישיא הריחב ךותו וישעמל תוירחא ךות םזויו לעופ

,הוואג לש השוחת תריצילו רשואה תרבגהלו הענהל תושדח תויצביטומ
ץוביקה הווהי וז ךרדבש ,הווקת ךותמ ,החילצמ רתוי תכרעממ קלח ונתויהב
.ץוחבמ םייתוכיא םישנאל םגו ונינבל םג הכישמ רוקמ

.הסנרפכ הדובע אשונב הירבחל ןורשה רמשמ ןיב שדוחמ םכסה:תונורקע השולש לע ססובמ םכסהה

.(םייפסכ םיכרע םג ךכל ועבקיי) ותוסנרפתהל יארחא רבחה

ביצקתה ןיבל ,הסנרפכ הדובע םכסהב רבחה לש ותדימע ןיב רשק םיוקי
תוללוחמה ,תופסונ הדובע תועשמ האצותכ ביצקת תפסות רשפואת .ישיאה
הדובעה תסכמב דמע אלש ,רבחה ביצקתמ ערגיי ,ךדיאמ .תפסונ הסנכה
.תיסיסבה

.ילאירה הכרע סיסב לע רחמותת הליהקהו קשמה יפנעב הדובעה:תוביוחמ ילגעמ השולש לולכי שדוחמה םכסהה

.םירבחל ץוביקה ןיב תידדה תוביוחמ

.(ץוח ידבוע ללוכ) ולש הדובעה םוקמל רבחה ןיב תוביוחמ

.םיפנעל ץוביקה ןיב תידדה תוביוחמ.הסנרפכ הדובעה םוחתב הירבחל ןורשה רמשמ תוביוחמ .1

,תוילכלכ תויוליעפ חתפיו םוזיי ,םייקי ,תילכלכו תיתרבח תושייכ ,ץוביקה
.וירבחל הדובע תומוקמ הנרשפאת רשא

,םיפסונ םיתוריש ןכו ,תיעוצקמ הנווכהו הרזע וירבחל קפסי ץוביקה
,ול הצוחמו ץוביקב ,וב תובלתשהו הדובע םוקמ תאיצמב םירבחל ועייסיש
.שונא יבאשמ תועצמאב

הלכשהה תועצמאב וירבח לש תישונאה תוכיאה םודיקל גאדי ץוביקה
.תיעוצקמה הרשכההוץוביקל םירבחה תוביוחמ .2

ליגל דע ,רבח לכ לש תישיאה ותוירחאו ותבוח איה תוסנרפתההו הדובעה
.ותורבחל יאנת איהו השירפה

וא ץוביקב הדובע םוקמ תאיצמל ,שונא יבאשמ עויסב ,יארחא היהי רבחה
.הדובעה םוקמב ומודיקו ותובלתשהל תוירחאב ףתושו ול הצוחמ

ורבעוי ,ותדובע ןיגב ,אוהש גוס לכמ ,ויתויוכזו רבחה לש ותדובע רכש לכ
.ץוביקה תושרל םאולמב

קלח רבחה לוטיי ,ול הצוחמ וא ץוביקב רבחה לש תירקיעה ותדובעל ףסונב
.ותלוכיו וירושיכ יפל ,תויתליהק תויוליעפבו תודובעב

תמלשה גישהל ץוביקה תודסומ םע דחי לעפי ,ותדובע רשוכב לבגומה רבח
.הנידמה תודסוממ הסנכה:ףנעל רבחה ןיב תידדה תוביוחמ .3

לש רתויב הבוטה ותובלתשהל ףתושמב ולעפי ,דבוע אוה וב ףנעהו רבחה
.ףנעב רבחה

וידבוע תריחבב יאמצע היהי ,שונא יבאשמ לש עויסבו םואיתב ,ףנעה
.ץוביקה ירבחל המידק תוכז ןתנית רשאכ ,תיעוצקמו תישיא המאתהל ףופכב

םבוליש ךות ,וידבוע לש יעוצקמה חותיפלו םודיקל לעפיו רותחי ףנעה
.תויחוורה תלדגהל תפתושמ הריתחבו ףנעה לש תורטמהו תוינידמה בוציעב:הדובעה תומוקמו םיפנעה ןיבל ץוביקה ןיב תידדה תוביוחמ .4
יזכרמ לש הלעפהה תונורקעב קסועה קרפה תרגסמב רדגות תאז תוביוחמ
:םיאבה תונורקעה תא שיגדהל שי ,ןכל םדוק ךא .תוירחאה

.תויחוור לש סיסב לע םיפנעה םויק חיטבהל תילכלכה הלהנהה תבוח

.םישדח םיפנע חתפלו םוזיל - הליהקהו קשמה תולהנה תבוח

.ול הצוחמו ץוביקב הקוסעת תומוקמ רתאלו שפחל א"שמ תבוח
קיודמב רדגויש ךכ ,םיפנעב הדובעה תא ןנקתל תולהנהה שולש תבוח
.ףנע לכב םישורדה תועשהו םידבועה רפסמהדובע תקספה .5

ףנעל ךכ לע עידויש דבלבו ףנעב ותדובע תא קיספהל יאשר היהי רבחה א
,תחפת אל רשאו ףנעה ןיבל וניב עבקנש יפכ ,ןמז תארתהב "שונא יבאשמ"לו
ותדובעב ךישמהל רבחה שרדיי ,םידחוימ םירקמב .שארמ שדוחמ ,הרקמ לכב
.ףילחמ תאיצמ רשפאל ידכ ,ףסונ ריבס ןמז קרפ

רבח לש ותדובע תא קיספהל יאשר ,"שונא יבאשמ" םע םואיתב ,ףנעה
:תואבה תוביסהמ

.ףנעה םוצמצ .1

יפכ ,םימכסהב וא/ו תומרונב דמע אל וא/ו ותדובעל םיאתמ אל אצמנ רבחה .2
.ועבקנש

.ףנעהו רבחה ןיב ,רושיגל ןתינ אלש ,ךוסכס וא רבשמ .3

עבקנש יפכ ,ףנעה י"ע ןמזב הארתה תבייחמ ,רבחה לש ותדובע תקספה
.שארמ שדוח תוחפלו רבחה ןיבל וניב םכסהב

איה רשאכ ,בתכב ףנעה וא/ו רבחה י"ע ןתנית הדובעה תקספה לע הארתה
.תקמונמהדובע יניינעב תוקולחמ בושיי .6

ןתונה ךמסומ ךילהו םרוג לע ץילמהל ןוכנל האור תווצה :ףיעסל יללכ רבסה
ותדובע םוקמל רבחה ןיב ךוסכסו תקולחמ לש םירקמב ,ירוביצו יעוצקמ הנעמ
.ונוצרל דוגינב ,רבחה לש ותדובע תקספה לש םירקמב וא ץוביקב

שיש וא/ו ונוצרל דוגינב ,ותדובע תקספה לע העדוה ול הנתינש ,רבח
.אשונב לופיטל ףנעה תלהנהל הנפי ,ףנעב ומודיק וא ובוליש יבגל תקולחמ

יאשר ,ותנולתב ףנעה תלהנה הלפיט הב ןפואהמ הצורמ רבחה היה אל
דקפומה ריכב דיקפת לעבל וא "שונא יבאשמ" להנמל תונפל ףנעה וא/ו רבחה
.(הליהקה וא קשמה) ףנעה ללכנ ובש ,רזגמה לע

אוה יאשר ,ותנולתב ל"נה םימרוגה לש םלופיטמ הצורמ רבחה היה אל
םיקהל איה תיאשר ,ךכ לע דמוע רבחהש הדימב ,שונא יבאשמ תלהנהל תונפל
שוביגו תוררוב יכרצל שמשיש ,םידדצה ינש לע םכסומה בכרהב ררוב תווצ
.תינוציח תוררובל היינפ תוברל ,ןודנה הרקמל הצלמההדובע שופיח .7

דעומ דועבמ ותנווכ לע ףנעל עידוי ,הדובע םוקמ ףילחהל טילחהש ,רבח
.ותדובע םויס םרט ,א"שמ תרזעב תרחא הדובע שופיחב ליחתיו

תרזעב תרחא הדובע שופיחב ליחתי ,הדובע םוקמ ףילחהל ץלאנש ,רבח
.םדוקה הדובעה םוקמב םויסה םרט ,א"שמ

רפסמ ובצקוי ,תמדוקה הדובעה םויס ינפל השדח הדובע אצמ אלש ,רבחל
,ול ובצקוהש םימיה רפסממ גרח םא .א"שמ י"ע הדובע שופיחל רדגומ םימי
.םאתהב ותשפוח תסכממ םימי וערגיי

הדובעב םירבחה תויוכזו תובוח תרגסמ

תיברמ לע םילחו הנידמב םילבוקמה םיללכב ונרזענ ,וז תרגסמ תרדגהב
ידכ תאז ,ןיטולחל הלא םיללכל דמציהל אלש ,ונרהזנ ,םלוא .הב םידבועה
ףתושמב םיעבוק ונאש ,רוכזל ונילע .דיבעמ-דבוע יסחי לש ןיע תיארממ ענמיהל
.ללכהו טרפה יכרצ תא ,ןמזב וב ,תרשל הרטמב ,ונמצעל םיללכה תאםייתנש השפוחו הדובע ימי תסכמ .8

ימי תסכמ - ךכל םאתהבו ליגה י"פע ,תבש ימיו השפוח ימי רפסמ ה/רבח לכל
:ןלהלכ םייתנש הדובע

הדובע ימי תבש ימי השפוח ימיליג

286 6 12 20-29

282 8 14 30-39

278 10 16 40-49

274 12 18 50-59

270 14 20 60+

(תותבשו גח ימי 61 הנשה תללוכ ,ףסונב)הדובעה םוי .9

.תועש 7 - תורבחל .וטנ תועש 8 ןב אוה םירבחל ינקתה הדובעה םוי

עבוקה םרוגה .ףנעהו דבועה יכרוצל םאתהב ,שימג היהי לעופב הדובעה םוי
.תישדוחהו תיתנשה תועשה תסכמ אוה תועשה םושירביתנשו ישדוח תועש בושיח .10

תועש תסכמ בשוחת ,הדובעה םויל תועשה רפסמו הדובעה ימי תסכמל םאתהב
.תיתנש השפוח תועש תסכמ ,םג ומכ .תישדוחו תיתנש

בוקעל היהי ןתינש ךכ ,תועש יפל - בשחוממו ינורטקלא היהי הדובעה םושיר
יהמ שארמ רבח לכ עדי ,ןונקתה רשואיש רחאל) הסכמה יולימ רחא קיודמב
.(ולש תישיאה תועשה תסכמהסכמל רבעמ הדובע .11

,דרפנב ודבועי ,תינקתה הסכמל רבעמ ,הדובע רובע לומגת יכרדל םיללכ
יאלממו םידבוע םג ורדגוי ,וז תרגסמב .תופסונ תועש רדסה לש תרגסמב
םתדובע ףקותב תופסונ תועש תדובעל הליחתכלמ םישרדנה ,םידיקפת
.םדיקפתוהסכמב הדימע-יא .12

השפוחה תסכממ תועש וערגי ,תישדוחה ותדובע תסכמ תא אלמי אלש יממ
ערגיי ,השפוחה תסכמב הגירח הרצונש ,רבתסי יתנש םוכיסב םא .ותושרלש
ןפואב גורחיש ,רבח .הדובע תעש לכל - עבקיייש םוכס גרוחה לש וביצקתמ
.וביצקתב יטסרד ץוציקב ךרוצ עונמל ידכ ,א"שמב רוריבל ארקי ,יבקעו טלובתבL ימיו השפוח ימי תסכמ .13

.תפטושה הנשה + םייתנש לש השפוח ימי רובצל ןתינ

ימי תרתי ןיינעל ,א"שמ רושיאבו ףנעה םע םואיתב השעית השפוחל האיצי
.רבחה תושרל תדמועה השפוחה

יוויל לש תורטמל ,בויח אלל תחקל יאכז רבחהש ,םימי םניה תבש ימי
.םידדוב הלחמ ימי לש הרקמב וא תואירב יניינעב םירוהו םידלי

.הריבצל םינתינ םניא תבש ימי


תיתנשה הדובעה תסכממ תוירשפא תוגירח .14

.לעופב הדובע ימיכ םיבשחנ םיאולימ ימי

.הנושאר הברק לש ("העבש") תולבא ימי

.(דחא םוי לעמ) יאופר רושיאב - תכשוממ הלחמ

.הליהקה תלהנהו א"שמ רושיא תונועט - תודחוימ תוישיא תוביסתויונרות .15

.65 ליג דע םירבחה ללכ לע תולח תורישה תויונרות

.הליהקה םע םואיתב ,א"שמ י"ע תעל תעמ ועבקיי ןתורידתו תויונרותה יגוס

תרגסמב בלתשהל יאכז היהי ,הדובעהו תונרותה תובוח תא אלממש ימ קר
.הרומתב תפסונ הדובעהאלמ הדובעמ השירפה ליג רחאל הדובע .16

.60 - תורבחל .65 אוה םירבחל השירפה ליג

בצמל םאתהב ,70 ליג דע ,רתוי וא הרשמ יצחב דובעל ופיסוי תורבחו םירבח
.יתואירבה

םיכרצל םאתהב ,רבחה ןוצר י"פע ,תובדנתהב הדובעה היהת ,70 ליגמ
.םידבוע םה וב ףנעה םע המכסהבו

תא תמלוהה הקוסעת תאיצמב הלעמו 70-ה ינב םירבחל עייסי ץוביקה
.תיזיפה םתלוכיו םהירושיכ

ףקיהל רשק אלל ,ביצקתה אולמל םירבחה לכ םיאכז השירפה ליג רחאל
.םתדובעהדובע םושיר ילהונ .17

םינופלטה תכרעמ תועצמאב ,ינורטקלא ןפואב עצובי הדובעה םושיר
עצבל היהי ןתינ הנממ יןופלט תחולש עבקית הדובע םוקמו ףנע לכב .תימינפה
.ישיא דוק עבקי רבח לכל .הדובעה םויסו תליחת רושיא תא

בשחמ תנכות י"עו ךכל ךמסוהש ,ה/רבח י"ע עצובי הדובעה םושיר לוהינ
.תדחוימ

םוקמב ןופלטה תועצמאב ,הדובע םויסו הלחתה רשאל ה/רבח לכ לע הבוח
.ותדובע

.ףנעל ףנעמ רבעמב וא תונרות עוציב תעב םג הדובע םושיר לע דיפקהל שי 1

.לצונש ,השפוח םוי ועמשמ ,הדובע םושיר-יא 2

אל - םושירה ןיינעל) המושירו הדובעה ךרוצל םיפנעל וכיושי םירבחה לכ 3
.(דחא רבח לש םיפנע ויהי

ותוא קודבל ךרטצי ,הדובעה םושיר לש יעובש ח"וד לבקי ףנע זכרמ לכ 4
.ורשאלו

ימי תרתיו הדובעה תועש רפסמ תא לולכיש ,ישדוח ח"וד לבקי רבח לכ 5
.השפוחה

בייחל היהי ןתינש ךכ ,ביצקתה תכרעמל רבוחמ היהי הדובעה םושיר ךרעמ 6
.תורסח תועש ןיגב ,יטמוטוא ןפואב ,וביצקתב רבחה תא

.תופסונ תועש ןיגב תוכזל םג היהי ןתינ ,תופסונ תועש רדסה רושיא רחאל 7

הרקב עצבתת ףסונבו ימוי םושירלו חווידל םה םג ושרדיי ץוח ידבוע 8
.רכשה ישולתו םהלש הדובעה הזוח תועצמאב - םתדובע ןיינעל

םישדוחב הצרה תפוקת רחאל לחת הלא םילהנ לש האלמ הלעפה 9
.םיבורקה:תורעה

.הווש ןפואב םירבחלו תורבחל סחייתמ ךא ,רכז ןושלב ובורב בותכ הז ךמסמ
.תופסונ תועשלו ץוח תדובעל םירדסה םג וגצוי ליעלש םיללכל ךשמהב


Last updated: February 13, 2000