ד"סב

והילא הדש

12.3.1999 ,ט"נשת רדא ח"ר


ל"וחב םירוה רוקיב


:ץראב םירקבמה ל"וחמ םירוה .1
םניאש ל"וחמ וירוה רוקיב תעב הנשב השפוח ימי השולשל יאכז רבחה
.הריבצל םינתינ
.ל"וחל םתרזח תעבו םיעיגמה וירוה לבקל הפועתה למנל העיסנל יאכז רבחה

ל"וחב וירוה רוקיבל רבח תעיסנ .2
הפוריאב םייח וירוה רשא רבחל ,רוזחו ךולה ,הסיט סיטרכ ןממת הצובקה
הצובקה רתוי םיקוחר תומוקמב םירג םהירוה רשא םירבחל .םינש שמחל תחא
.סיטרכ יצח גוזה תב/ןבלו סיטרכ ןממת
יפל ,(רכש תוסיטל הפדעה םע) ריבסה רתויב לוזה גוסהמ היהי הסיטה סיטרכ
.רבזגה לש ותעד לוקיש
שולשל תחא רוקיבל יאכז היהי ץראב רקבל םילוכי םניא וירוה רשא רבח
.םינש
םהילא העיסנ םוקמב ,הצובקה ןובשח לע וירוה תא איבהל יאכז רבח
.ןונקתה תרגסמב
ןובשח לע איה הרזחבו הפועתה למנל העיסנה ,הסיט תנמממ הצובקהשכ
.הצובקה
זאמ הנש לכל ל"וחב םירוה רוקיב ךרוצל הדובע ימי ינש הצקת הצובקה
ןובשח לע תחקל רבחה יאשר םיפסונ םימי .םהמע רבחה לש הנורחאה ותשיגפ
ינש לש תפסות הצקות ,דחא ןוויכל הדובע םוימ רתוי לש הסיטב .ולש שפוחה
.הדובע ימי
תורשפא םע ,הנשב הדובע ימי 12 דע ל"וחב וירוה תא רקבל יאכז רבחה
.הדובע ימי 30 דע הריבצ
ל"וחל עסונה דלי .םירוהה לש תואכזה ימי יפל םהירוה םע עוסנל ולכוי םידלי
.ולש הדובעה ימי תא םילשי לודגה שפוחה תפוקתב

ינפל אל היהת הנושאר העיסנה .הצובקב רבחכ לבקתהש ימ לע לח הז ןונקת
ועבקי ןונקתה תלעפה תליחתל םיללכה .דמעומכ ותלבקמ םוימ םינש 3 ואלמש
.םירבח תדעו ףותישב