ה"ב

והילא הדש

1989 ץרמ - ט"משת 'ב רדא


ברע תונרות להונ


:םייתעשכ ךשמל קשמ תורבח 2 רות לכב :םיקלח 2-ל קלוחת ברע תונרות
.ףוסה דע 19:00-מ .19:15 דע 17:15-מ

.התדובע םוקמב תוחפ העש םוי ותואב דובעת ,ברע תונרות השועש הרבח

.ןהל חונה קלחב תורבחה תא ץבשל ץמאמ השעיי

דע תוקוניתל תוהמא איצוהל ,תורבחה לכ תא תללוכ ברע תונרותב הדובעה
.הנש ליג
.דבלב םדא חוכ תדעו לש התוכמסב ,ברע תונרותמ רורחש


הדובע תדעו