ה"ב

והילא הדש6.1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,9.94

םינב לולסמ ןונקת:אובמ

,טלקנה ץוביקה ןב ןיבו ץוביקה ןיב םיסחיל תרגסמ תריצי איה הז ןונקת תרטמ
.םינושארה םייאמצעה וידעצ תא השועה

.םהייח חרואבו םתנומאב תווצמ ירמוש םניא רשא ץוביק ינבל סחייתמ הז ןונקת
- הלא תושירדב דומעל לגוסמ וניא ,ךמסומה ףוג וא םינב תדעו תכרעהלש ,ץוביק ןב
.םינבה לולסמב וכרד לקשית

םבלל ךרד אוצמל תנמ לע תאזו הריחבל םירדגומ םילולסמ רפסמ ללוכ ןונקתה
תפוקת"ב ,ץוביקה תרגסמ ךותב ימצע שומימל תורשפא ןתמ ךות ,הריעצו ריעצ לכ לש
.וייחב םיכרד תשרפ ינפלש "הריחבה

לע ,םינבה לולסמ ןונקת עוציב לע הנוממ היהת םיריעצ תדעו :םיריעצ תדעו
ךרואל ,םינבהו הצובקה ןיב רשקב לופיט לע ןכו ונממ םיגירח רושיא לעו ותונשרפ
.(תורבחל השגהל דע ב"י עצמאמ) לולסמה תפוקת

תורישב וא יתדה ץוביקה י"ע תרשואמה ג"י תינכתב איה הז לולסמ לש ותליחת
ומויס וא לולסמהמ ןבה לש ותאיציל דעו וכרואב ליבקמ תוריש וא ל"הצב הבוח
אלש ,לולסמל הסינכל השקב לכ .םיריעצ תדעוו ריעצה ןיב ומאותיש ,תורחא תוביסמ
הפוגל ןודית ('וכו קשמב םינש רפסמ רחאל ,הביזע רחאל :ןוגכ) ןאכ תרכזומה ךרדב
תנמ לע ,םהיניב קודה הלועפ ףותיש תבייחמ איהו ריעצה יפלכ םיריעצ תדעו י"ע
שרדנה תא תעדלו דחמ קינעהל לוכי לולסמהש תויצפואהמ תונהיל ריעצל רשפאל
.ךדיאמ ונממ

תא בייחמ וניאו דבלב ץוביקל ריעצה ןיב רשקה קוזיחל דעונ הז ןונקתש ןבומ
לכב .הכ דע תלבוקמ התיהש תרגסמ לכב ץוביקב ראשיהל ףידעי וב הרקמב ,טרפה
תנמ לע ,וז הפוקתב םיריעצ תדעו ידיב ןבה םע רשק לע תוירחאה ראשית ,הרקמ
ךרוצה תא םיריעצ תדעו ינפב שיגדהל דאמ בושח .לופיטב תורתוימ תויוליפכ עונמל
לכל ,ףוצרו יבקע רשקבו "לולסמב םיצר"ה םינבהמ דחא לכל תינטרפ תישיא השיגב
.הז לולסמ דעונ הל הרטמה תא איטחהל םילולע ונא ןכ אלמלאש ,ךרואה

רגוב/תודמעומ תלבקל רשקב םייקה גהונה תא ךישמהל הצילממ םיריעצ תדעו
.הצובקתרשל ןבה תורשפאב ןיא רשאכ ,ול ליבקמ וא) יאבצ תוריש :לולסמה יקרפ .1
.םידומיל ,הדובע יקרפ ,ש.ש ,(אבצב

.לולסמה תא וחתפי .ש.שו יאבצ תורישםילבוקמה םינונקתה יפל וכישמי םידומילו הדובע יקרפ :םידומילו הדובע .2
.הכ דעתוריש) העונתלו ץוביקל םהיתובוח ואלימ רשא תב וא ןב לכל רשפאל הרטמה .3
םימלתשמה תסכמל רשק אלל ,םידומילל האיצי (העונתב תרכומה תוריש תנש ,יאבצ
תרגסמב םיינרות םידומילל האיצי דדועל שי .תיטנוולרה הנשב ץוביקב הרשואש
םידומילה ינפל הפוקתכ ןהו תודהיב תומלתשה תריחבכ ןה ,תבו ןב לכל תמאתומ
לולסממ קתונמכ ,תודהיב תחא הנש תב תומלתשה תריחב לש הרקמב .םיהובגה

םיריעצ תדעו .תומלתשהה תנשב וז הנש רופסל אל יוארה ןמ ,םיהובגה םידומילה
יכרוצ ללוכ ,וידומיל לולסמב םלתשמה יווילב תומלתשה תדעו םע הפתוש היהת
ןכו תומגמהו דומילה ינוויכב םייוניש ,םיגחבו תושפוחב הדובעב תובלתשהה ,דומילה
.('וכו ח"רפ) דומילה םוקמב תוליעפ:עבק אבצב תוריש .4

'וכו למג תופוק תוברל ,ץוביקל האולמב תיאבצה ותרוכשמ ריבעי עבקב תרשמה
.עבק םיתרשמל תולבוקמה תויחנהה יפל ביצקת לבקיו ומש לע תומושרה

ףוסמ םומיסקמ םייתנש לש הפוקתל ץוביקב עבקה תרוכשמ תא דיקפהל ןתינ
.עבקה תוריש

הפוקתב קלוחמה ביצקתה יוכינב ץוביקל תסנכנה וטנה תרוכשממ - וניה ןודקיפה
.הליבקמה

תושרל םירבוע ןודקיפה יפסכ לכו לולסמב ךישמהל לוכי ןבה הדקפהה תפוקתב
לכ ול ורזחוי ,הדקפהה תפוקת ךותב ,ץוביקה תא בוזעל טילחמ ןבה םא .ץוביקה
דבע אוהש קתו תונש ללוכ .ש.ש אלל - ליגרכ הביזע קנעמ לבקי אוה .ןודקיפה יפסכ
תואצוה) הצובקה ןמ לביק אוהש םימוכס ול וכוני ,ןכ ומכו רורחשה רחאל הצובקב
תעמ הצובק י"ע עבקייש םוכסב (עבק תנשב הקזחה ימדו תיעוצקמ הנחבא ,םידומיל
.'דכו תעל

.םיריעצ תדעווב ופוגל ןודיי תחא הנשל רבעמ עבקב תוריש

לבקל רשפאי אל ,יתדה ץוביקב .ש.ש לולסמכ רכומה ,עבקל רבעמ ףסונ תוריש
.ןודקיפל ףסונב .ש.ש ןיגב קנעמה:לולסמב םיקנעמ .5

.ןוחטיבה .ו תויחנה יפל - רורחש קנעמ תב/ןב לכ לבקי יאבצה תורישה ףוסב .א

תא לצנמ אוה םא רשק ילב ,לולסמב אצמנה תב/ןב לכל קנעמ ןתניי .ש.ש ףוסב
יריחמב ח"ש 6000) תוריכזמה י"ע עבקיי קנעמה הבוג .םירתונה לולסמה יקרפ לכ
.לבוקמכ ל"וח קנעמ ןבה לבקי ףסונב .(1.1.96

הכוני ,לולסמה םות םע וא לולסמה ךלהמב בזעו טלחוה וילע קנעמה ןמ הנהנ רשא ןב
וא לולסמה תקספהמ 1/3 -ב הנש לכב ןטקת רזחהה תבוח .הביזעה ימדמ קנעמה
.(םהינבמ ןושארה) םידומילה םויס:ובזע םהינבש םירוהל םיקנעמ .6

.(יתדה ץוביקה לש םירוהל עויס ןונקת האר)

.םדא תקזחא ישדוח 6 - הביזע קנעמכ לבקי יאבצה תורישה םותב בזועה ןב

.םדא תקזחא שדוח 15 - הביזע קנעמכ לבקי .נ.ש.ש רחאל בזועה ןב

.םירוהה ךרד ורבעוי ולא םיקנעמ:הביזע רחאל םירזוחה םינב .7

.הרושיאב קר לחיו םיריעצ .ו י"ע הוולי םינבה תרזח ךילהת ,הרקמ לכב

יתש ירחא םידומילל אציי - (6 ,5 ףיעס) הביזעה יקנעמ לכ תא ריזחהו רזחש ןב
.הדובע תונש

תונש יתש ירחא םידומילל אציי - הביזעה יקנעמ לכ תא ריזחה אלו רזחש ןב
.הדובע

.הביזעה םרטב היהש קתווה תא הריזחמ הביזעה יקנעמ תרזחה:םירחושמ םילייח קוח .8

.(ח"ש 1600 - רורחש ינפל בזועש ימל ל"הצ קנעמ) ח"ש 2162 - לבוקמכ רורחש קנעמ
9 ךות ןבה בזוע םא .םינש 5 םותב ןבה י"ע הלצונ אלו הדימב ןרקה תא לצני ץוביקה
.הביזע קנעמל ףסונב ןבל םוכסה ריבעי ץוביקה - ןרקה תא לצינ אלו רורחשהמ םינשתלבק ךיראתב לולסמב אצמנש ימל ,ךליאו 8/90 סויג רוזחממ לוחי הז ןונקת .9
.הפיסאב ןונקתה


Last updated: June 18, 2000