ה"בוהילא הדשו"נשת ןויסל ןכדועמ .1.1989 הפיסאב רשוא .7.1985 ה"משת זומת
.6.1996

תוחמשב דוביכו תוחוראל רשקב תויחנהםירבח תדעו םע - םימונוקא ןויד םוכיס.קשמב תונוש תוגיגח םויק ןיינעב םימונוקאה םע בחרנ ןויד המייק םירבח תדעו
.םירבחה תעידיל םתוא איבהל וננוצרבו תוטלחה ידיל ונעגה:תירב .1

.תסנכה תיב דיל לק דוביכ

.שיא 50 דע - הלודג החפשמ ןיא םא .דבלב החפשמל הווצמ תדועס.תבשב תסנכה תיב דיל דוביכ :תבל שודיק .2.שיא 50-כל החפשמל ברע וא עברא תחורא :ןבה ןוידפ .3:הווצמ תב/רב .4

.תסנכה תיב דיל דוביכ - ןיליפת תחנה

.גוהנכ תבש ליל תביסמ

.שיא 80 דע םידידיו החפשמל תוברת תיבב שודיק

.(םידליה תיב ללוכ) שיא 120 דע םיקוחר החפשמ ינבל לוח םויב םינפ תלבק:הנותח .5

.שיא 80 דע םידידיו התיכה ינב ,החפשמ ינבל שודיק - הרותל היילע

.דבלב םיחרואל םינפ תלבק

.ץוחבמ םיחרוא 300 דע לכואה רדחב הדועס:תדלוה םוי .6

.םאתהב לכוא + דחא םויל הצובקה בכר םע לויט + תוריפ לס - 60

.שיא 50 דע - תיגיגח תיתחפשמ ברע תחורא - 70

.שיא 50 דע - תיגיגח תיתחפשמ ברע תחורא - 80:חבטמהמ םידחוימ םירבד לש תושקב .7

ריכזמ וא םירבח תדעו תייחנה יפל קר ,תרחא תיגיגח החורא וא תבשב לכוא
.םינפ:הרקמ לכב .8

.רתוי אלו הז ףדב םיעיפומה םירפסמה י"פע קר םיכרצמ ביצקי חבטמה.70 תדלוה םוי ומכ :בהז תנותח .9
Last updated: April 13, 2000