ה"בוהילא הדש1995 ראורבפ 28 ,ה"נשת א רדאב ח"כ

םילהנמ תצעומ ןונקת,תשרדנה תושימגה תאו רשיה לכשה תא ףילחהל לגוסמה ןונקת ןיא"
."שונא תוכרעמב םילפטמ רשאכ

םילהנמה תצעומ לש םיונימ .1

.הצעומה בכרה תא עבקי תוריכזמה ידי לע הנוממ תווצ .1.1

.ץוביקה תפיסא י"ע רשואי הצעומה ירבח בכרה לש רושיאה .1.2

.םינש 3 לש הנוהכל הנומת הצעומה .1.3

אצמייו הדימב ,םילהנמה תצעומב רבח לכ ףילחהל תכמסומ ץוביקה תפיסא .1.4
.ךכב ךרוצהצעומה בכרה .2

.םירבח 9 דע 7 ונהכי הצעומב .2.1

:ןמקלדכ היהי הצעומה בכרה

.ינוציח םדא - הצעומה ר"וי

ןויסינ ילעב ץוביק ירבח 2 ,לעפמ להנמ ,קשמ זכרמ ,ץוביק ריכזמ :םדיקפת ףקותב
.ףסונ ינוציח להנמ 1 ,יתיישעת ילכלכ

םינש 3 ירחא תגרודמ הרוצב ופלחוי ,םדיקפת ףקותב םניאש ,ץוביק ירבח .2.2
.הנוהכ לשתויוכמסו םידיקפת .3

םיבייחמה תוגהנתהה יללכ יפל וגהני הירבחו םילעבה תא גציית הצעומה .3.1
םירחא םיפוג תבוט לעמ לעפמה תבוט תונוילע לע ודיפקי ,תורבח לש םירוטקריד
םטופיש בטימ יפל וגהנתי םירוטקרידה .הרבחה ידעיו תורטמ תרימש לעו
.הז דיקפתב בייחתמכ ,םנופצמו

.םימוחתה לכב לעפמה לש היגטרטסאהו דועייה תא תעבוק הצעומה .3.2

.תוינכותה עוציבו תוטלחה עוציב ,לעפמה לש תוליעפה תא רקבת הצעומה .3.3

.לעפמה להנמ לש ויונימ לע הפיסאל ץילמת הצעומה .3.4

.לעפמב םייזכרמה םידיקפתה ילעב לש םייונימ רשאת הצעומה .3.5

.ךרוצה תדימב ,םירחא םיצעויו ד"וע תא ,בשחה תא הנמת הצעומה .3.6

,רוציי ,קוויש ,םירצומ :ולא םימוחתב לעפמה תוינידמ תא תעבוק הצעומה .3.7
.'וכו םיפסכ ,פ"ומ ,שכר

,רוציי תינכות :תללוכה לעפמה לש תיקסעה תינכותה תא רשאת הצעומה .3.8
.תועקשהו םינמוזמ םירזת ,קוויש תינכות

ןתמ ,תואוולה ןתמו תליטנ :ןוגכ תוינוהה תולועפה תא רשאת הצעומה .3.9
.דויצ וא םינבמ תריכחו הריכמ ,היינב ,שכר ,תויוברע

.לעפמה ידבועל ל"וחל תועיסנ רשאת הצעומה .3.10

.םירז םימרוג םע תויופתוש לע ץוביקה תפיסאל ץילמת הצעומה .3.11ר"ויה לש ויתויוכמסו וידיקפת .4

הצעומהש תומישמה עוציב חיטבתש ךרדב הצעומה תלעפהל יארחא ר"ויה .4.1
.םהילע הטילחה

.הנשב םימעפ 10 תוחפל הצעומה תא ןימזי ר"ויה .4.2

גאדי ,תובישיה תא להני ,הצעומה לש םויה רדס תא עבקי ר"ויה .4.3
.תוטלחהה עוציבלו םילוקוטורפל

תוליעפ לע ץוביקה תפיסאלו ץוביקה תודסומל ןועבר לכ ירחא חוודי ר"ויה .4.4
.לעפמה

םוחת לכב עויסו םואיתב ,ץועייב להנמה לש ותושרל דומעי ר"ויה .4.5
.שרדנשהצעומה יפלכ להנמה לש ויתויוכמסו וידיקפת .5

.הצעומל ףופכ להנמה .5.1

.לעפמב תווצה תגהנהלו לעפמה לש תימוימויה תלעפהל יארחא להנמה .5.2

.הצעומב ועבקנש יפכ םידעיה תא עצבמ להנמה .5.3

.לעפמב ושענש תויתועמשמה תולועפה לכ לע הצעומל חוודמ להנמה .5.4

.ץוח יפלכ לעפמה תא גציימה אוה להנמה .5.5

חוור ח"ודו ןזאמ ,םייפסכ םימוכיס ,תיקסע תינכות :ןיכמו םזוי להנמה .5.6
.שקבת הצעומהש ח"וד לכ ,תועקשה עוציב ,תורוקמב שומיש ,דספהוץוביקה תפיסא לש היתויוכמסו הדיקפת .6

.הפיסאה י"ע ורחביי הצעומה ירבחו ר"ויה .6.1

.הצעומב רבח לכ ףילחהל תוכזה הפיסאל .6.2

,הדובע תינכות :תללוכה תיתנשה תיקסעה תינכותה תא רשאת הפיסאה .6.3
.םיחוורב שומישו םישומישו תורוקמ תינכות ,דספהו חוור

,תב תרבח דוסיי ,תופתוש) לעפמה תולעבב יוניש לכ לע טילחת הפיסאה .6.4
.(וקלח וא לעפמה תריכמ

תועצמאב וא ץוביקה לש םה היתורוקמש העקשה לכ רשאת הפיסאה .6.5
.ץוביקה תוברעב תואוולה

.להנמה לש ויונימ תא רשאת הפיסאה .6.6


Last updated: April 13, 2000