ה"ב



והילא הדש



6.1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,1995 רבמצד 5 ,ו"נשת ולסכ ב"י





ישיא ביצקת "תשורי"





םיביצקתה תרתי תרבוע ותומבו יטרפ שוכר רבחל ןיא ץוביקה ןונקת יפ לע
.ץוביקה תושרל ותוכזל םימושרה



:תרמוא ד"הבקה לש הרבחה תדעו ידי לע הצמוא רשא ,הנבי תעצה



םיביצקתה תרתי הבוגב ,הנתמ תתל הצובקה תיאשר ,הצובקה רבח רטפנ"
- ןלהל) רטפנה לש םייקוחה וישרוי תושרל ,תיבה תלוכתו ותוכזל םימושרה
ריאשה רטפנהש ,הצובקל בוח לכ הנתמה ןמ תוכנל תיאשר הצובקה .("הנתמה"
.הלאכ שי םא ,איהש לכ הביסמ הצובקל םיבח וישרויש וא/ו וירחא

השא :הנושאר הגרדמ םייקוח םישרוי וירחא ריאשה אלו הצובקה רבח רטפנ
וא/ו קוחכ ודי לע םיצמואמה וא/ו םייגולויבה וידלי ,הריטפה םויב הל יושנ היהש
."הצובקה תולעבל הנתמה רובעת ,םי/הרוה



.ךמסומ ףוג לש הטלחה אלו ד"הבקה לש הרבחה תדעו תצלמה וז רומאכ
יבגל היפ לע גוהנלו ונלש הטלחהכ העצהה תא לבקל הפיסאל הצילממ תוריכזמה
.והילא הדשב ונירבח



תוריכזמה


Last updated: April 13, 2000