ה"בוהילא הדש6.1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,1995 רבמצד 5 ,ו"נשת ולסכ ב"י

ישיא ביצקת "תשורי"

םיביצקתה תרתי תרבוע ותומבו יטרפ שוכר רבחל ןיא ץוביקה ןונקת יפ לע
.ץוביקה תושרל ותוכזל םימושרה:תרמוא ד"הבקה לש הרבחה תדעו ידי לע הצמוא רשא ,הנבי תעצהםיביצקתה תרתי הבוגב ,הנתמ תתל הצובקה תיאשר ,הצובקה רבח רטפנ"
- ןלהל) רטפנה לש םייקוחה וישרוי תושרל ,תיבה תלוכתו ותוכזל םימושרה
ריאשה רטפנהש ,הצובקל בוח לכ הנתמה ןמ תוכנל תיאשר הצובקה .("הנתמה"
.הלאכ שי םא ,איהש לכ הביסמ הצובקל םיבח וישרויש וא/ו וירחא

השא :הנושאר הגרדמ םייקוח םישרוי וירחא ריאשה אלו הצובקה רבח רטפנ
וא/ו קוחכ ודי לע םיצמואמה וא/ו םייגולויבה וידלי ,הריטפה םויב הל יושנ היהש
."הצובקה תולעבל הנתמה רובעת ,םי/הרוה.ךמסומ ףוג לש הטלחה אלו ד"הבקה לש הרבחה תדעו תצלמה וז רומאכ
יבגל היפ לע גוהנלו ונלש הטלחהכ העצהה תא לבקל הפיסאל הצילממ תוריכזמה
.והילא הדשב ונירבחתוריכזמה


Last updated: April 13, 2000