ה"בוהילא הדש6.1996 ו"נשת ןויסל ןכדועמ, 11.1993 ד"נשת ןושח רמ

תותשקה תיב - ידועיס תיב:אובמהרתי הביח ,םלצב ארבנש םדא ביבח" :רמוא היה אוה אביקע 'ר ('ד ,'ג תובא)
'ט 'רב) םדאה תא השע םיקלא םלצב יכ :רמאנש ,םיקלא םלצב ארבנש ול תעדונ
.(6

תדבא תוברל" ול ותבשהו :הדבא תבשה תוצמב רמאנש ותואפרל הווצמ הלוחה
.(םש ירפס 2 'בכ םירבד) ופוג

תמחמ ודומלת חכשש ןקזב ורהזהו :רמוא הדוהי 'ר" :ונדמל ב"ע 'ח תוכרבב
תרבש רשא" :ביתכד "ןוראב תוחנומ תוחול ירבשו תוחול" :ןרימאד וסונא
.('2 י :ירבד) "ןוראב םתמשו

.ודבכל וב ורהזה .קחודב דרטנש וא הלחש :וסנוא תמחמ :י'שר

ונתיב םתיב תא דחי תנמאנבו תוריסמב ונב םהייח תונש ךשמבש ,ונירבח ףא
דעסו לופיטל וכזיו םהיתוחפשמ תברקב ונכותב וראשייש ,םה םייואר ,ונתליהקו
.םסונא תעב דובכב

.וז הרטמל שדקומ םקוהש תותשקה תיב:יללכ

.ותנקז ימיב רבחל הליהקה תוירחא תא אטבמ תיבה -

אלמ ןפואב ,תיטרפ הרידב ןתניהל לוכי וניאש ,ידועיס תוריש ןתמ רשפאמ תיבה -
.יקלח וא

וא/ו ונוצר י"פע תותשקה תיבל רובעל יאכז רבח .הצובקה ירבחל דעוימ תיבה -
.הטמלש םיללכה יפל ,ותחפשמ ןוצר

.םירבחו החפשמ ינב לש םירוקיב דדועיו חותפ תיב היהי תיבה -

.תיבה תווצ םע םואית ךותו לופיטב התלוכיל םאתהב ףתושת לפוטמה תחפשמ -
ידועיסה לופיטב החפשמה תוברועמו רשקב ךישמהל שיש ,הבשחמ ךותמ תאז
.םהיבורקב

.לפטמה תיבה תווצ תוירחאב וב אצמנ תותשקה תיבל סנכנה רבח -:תיבה תורטמ

.יצוביקה ותיבב ראשיהל ,ןתינ הזש המכ דע ,רבחל רשפאל -

החפשמב רבחה לש ומוקמ לע הרימש ךות ,דבוכמו תואנ לופיט רשפאל -
.הליהקבו:לופיטה תווצ

.תיבה לש ימוי-םויה ולועפתל גאדיו תיבה יריידב ףטוש ןפואב לפטי -

.ץוביקה לש םוקישהו הקוסעת ,תואירבה תודסומ םע קודה רשק לע רומשי -

.לפוטמה תחפשמ םע קודה רשק לע רומשי -:החוור תווצ

.תיב םאו פ"כשמ ,תוחא ,םוקישו תואירב ,םישישק תודעו יזכרמ תא לולכי -
.ךרוצה תעשב ףרוצי אפורה

.בקעמבו הצעב ותוא הווליו ילופיטה תווצה םע רשקה לע יארחא היהי תווצה -

םייושע הלא םירדס .יתמו ןכיה ,ידועיסה תיבב רוגי ימ עבקיו לוקשי הז תווצ -
.לפוטמה רבחה לש יתואירבה ובצמ יפל ,ןמזה םע תונתשהל

.(תיבה םא טעמל) וכותמו תווצה י"ע עבקיי (תואירב .ו זכרמ) תווצה זכרמ -:ידועיסה תיבל רבעמ

םייתואירבה םיכרצה ברמ תאלממ ,הנונכת י"פע ,תידועיסה הרידה .1
ותרידמ קותינב םיכורכה םיישקה לע תולקב רבגתי רבחהש תנמ לע ,םייתרבחהו
.העובקה

תווצהו ותחפשמ וא/ו רבחה י"ע) טלחוי רשא דע ול רמשית רבחה תריד .2
6 דע 3-מ היהת הפוקתה .ולש עבקה תריד איה תידועיסה הרידהש (ידועיסה
.םישדוח

ישיאה דויצהו טוהירה תא ,ןתינש המכ דע ,ומע רבחה חקיי הרבעהה תעב .3
.ותרידמ ולש

תא םירקבמה ץוביקל ץוחמ החפשמ ינב לש תואנ חוריאל גאדת הצובקה .4
.רבחה:ישיאה ביצקתה

.םירשעו האמ דע ישיאה וביצקתב הכוזי רבחה -

החפשמ ןב הצובקה בשות עבקיי - וביצקת תא להנל דוע לגוסמ וניא רבחה םא -
.ביצקתה לוהינל ,תודסומהו החפשמה ינב לע לבוקמה ,רחא רבח וא

ואצוי ישיאה וביצקתב םילולכו ידועיסה תיבה ךרד רבחל םיקפוסמה םיטירפ -
.ישיאה ביצקתה תרגסממ

.םהמ תונהיל םילגוסמה םירבחל קר ונתניי 'דכו ל"וח ,שפונ יביצקת -

,תיטרפה ותרידב ררוגתמ אוה םא ידועיס בצמב רבחל םיעגונ הלא םיפיעס -
.קשמל ץוחמ דסומב וא תידועיס הרידב

םירומאה םיפיעסהמ האצותכ הנעגפת אל גוזה ןב לש תויביצקתה ויתויוכז -
.ליעל

.םירבח תדעו ינפל אבות תקולחמ לכ -


Last updated: April 13, 2000