ה"בוהילא הדש6.1996 ו"נשת ןויסל ןכדועמ - 3.1991

םייפקשמ להונ:עובק חרואב םייפקשמ ביכרמ

.םינש 3-מ תוחפ אל - םירוחבל תרגסמ תפלחה

.םייתנשמ תוחפ אל - תורחבל תורגסמ תפלחהקחרמל הנוש םיאורה הלאל לקופ-יב תושדע ילעב םייפקשמ
:ךוראו רצק

וא םתדובע ךרוצל הזל םיקוקזה םירבחל קר ,לקופ-יטלומ תושדע ילעב םייפקשמ
.תואירב תדעו רושיא וא םואיתב ,ללכהמ םיאצוי םירקמב:עגמ תושדע

םויס םוימ ,עגמ תושדעל תיאכז תיביצקת הניחבמ ץוביקל הרושקה קשמ תב לכ
.ןוכיתה ידומיל

.ץוביקה ח"ע עגמ תושדעל תיאכז הצובקב הרבח לש דמעמ תלעב הרוחב

רובע םלשי ץוביקה ,עגמ תושדעב ת/דיוצמ ץוחבמ ץוביקל ה/פרטצהש ה/רוחב
.ץוביקב ת/דמעומ ה/ותויה םוימ לחה ,יוקינה ירמוח

.ץוביקה ח"ע יוקינ ירמוח

.תואירבה תדעווב ןודיי גירח הרקמ לכ:שמש יפקשמ

.םינש 5-ב םעפ ץוביקה ח"ע לבקל יאכז רבח לכ:שמש יפקשמ ןוקית

.ץוביקה ח"ע הנשב דחא ןוקיתל יאכז רבח לכ:םילייח

יאבצ רושיא איבהל ךירצ ,)הפלחה ןוקית( ויפקשמב והשלכ רודיסל קוקזה לייח
.ל"הצמ תואצוה רזחה לבקל מ"ע:קזנ וא הדיבא

תיצחמב רבחה ביוחי ,תוקדצומ תוביסנב אלש ,קזנ וא הדיבא לש הרקמ לכב
אוה םייפקשמל רושקה לכב תבותכה .ריחמה אולמב םידחוימ םירקמב וא םוכסה
.תואירב תדעו םעטמ םייפקשמה לע ת/יארחאה

םעטמ םייפקשמל יארחא י"ע רושיא תלבקו םואית אלל יבוקל תונפל ןיא
.הצובקה1.1996 - םיריחמ

.ח"ש 120 - הצובקה ח"ע תרגסמ ביצקת

.ח"ש 100 - הצובקה ח"ע שמש יפקשמ ביצקת

.ח"ש 600-700 - עגמ תושדע

.ח"ש 55 - האירק תושדע

.ח"ש 200 - תיכוכז לקופ-יב תושדע גוז

.ח"ש 210 - קיטסלפ לקופ-יב תושדע גוז

.ח"ש 500-600 - לקופ-יב הרטסקא וטופ תושדע גוז

.ח"ש 120 - יירג וטופ קחרמל תושדע גוז


Last updated: April 13, 2000