ה"בוהילא הדש1997 רבמטפס 19 ,ז"נשת לולא ז"י ה"ב

"היינבה תושר".ןיינב זכרמו רבזג ,םינפ ריכזמ ללוכ 8 :םירבח רפסמ.הפיסאב רחבנ :תושרה זכרמ.(תחא תבב ופלחוי אל םירבח) םינש 6 דע 4 לש הפוקתל רחבית הדעווה:היתויוכמסו תושרה ידיקפתללוכ ,עובקה הנוכדעלו ץוביקה לש ראתמ תינכותל תיארחא היהת תושרה
.יקשמה רוזאה.תורידה לדוגו יפואל ,תונוכש תמקה ןונכתל תיארחא היהת תושרהרשואיו תוריכזמל שגוי רשא ,ללוכ יתנש יוניב ביצקת ןיכי תושרה זכרמ
.הפיסאב.ץופישל תואכזה תאו םיצופיש ביצקת עיצת תושרה.הדעווב ורשואיו ונודיי היינב אשונב תוגירח תושקב.םינבמ תקזחאו םיצופיש ,היינב תינכות הנש תליחת לכ שיגת תושרהרשאתש ביצקתה יפ לע תיתנשה תינכותה עוציבל תיארחא היהת תושרה
.הפיסאה
Last updated: April 13, 2000