ה"בוהילא הדש1993 טסוגוא 17 ,ג"נשת לולא ח"ר

6.1996 ו"נשת ןויס -ל ןכדועמ

םידלי דוגיב ביצקת ילהנ

.השדח ביצקת תנש לכל עבקייש ביצקתב ובצקותי םידלי ידגב.ביצקתה תנש תליחת םויב ותתיכ וא וליג פ"ע בקיי דליל ביצקתהלש ללוכה ביצקתל ורבעוי ןכמ רחאלו םישדוח 7-ל ביצקת ולבקי ב"י ינב
.והילא הדש ירבחםילוטיט תוללוכה הנש ליג דע תוקונית תואצוה דליל ביצקתב וללכיי אל
לבוקמ היהש יפכ ,םידלי ןסחמ י"ע וקפסוי ולא םיטרפ .םיליגר תוקונית ידגבו
.הכ דעתרגסמב םירוהה י"ע להוני ,'ט התכ רמג דעו םתודלימ ,םידליה לש ביצקתה
.השבלהל דרפנ יתחפשמ ביצקתתרגסמ) דלי לכל ישיא ביצקת תרגסמב להוני ב"י - 'ט התכמ םידלי ביצקת
.יתחפשמ סיטרכב םשרייו (השבלה ביצקת לש תדחוימןוכנ שומישל ,ב"י - 'ט התכמ ,םידליה תא תוחנהל הבוחה תלטומ םירוהה לע
.דליה לש ללוכה ביצקתה י"ע הסוכי ישיאה םביצקתב ןועריג יכ םביצקתב.ישיאה ביצקתב לבוקמכ ,שדוח לכ וחוודי ביצקתה לש תורתיו תואצוהדדמל דמצומ ןועריג וא ןוכסיח לכו רבטצמ-יתנש אוה יתחפשמה ביצקתה
.האבה הנשה לש סיטרכל רבועו שדוח לכ השבלההןובשחל רושק היהי אלש ,שדח ןובשח חתפיי 'ט התכל סנכנה דליל
תיאשר איה ,החפשמה תניינועמ םאב .ןמז ותוא דע ורובע להונש ,יתחפשמה
.יתחפשמה ביצקתב התושרל תודמועה תויוכז שדחה וביצקתל ריבעהל.הלבק תגצה תרומת ביצקתב ביוחת/הכוזת ץוח תיינק לכ


Last updated: April 13, 2000