ה"בוהילא הדש.6.1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,6.1993 - ג"נשת זומת

הצובק רגוב ןונקת:אובמ

ךשמהבו םידמעומכ ןושאר בלשב ,הירגוב תטילק יזכרמ דעיכ האור הצובקה
ריבסהל תנמ לע ,התלוכי בטימב ,הצובקה לעפת הז דעי שומימב .םירבחכ
.םייחה ימוחת לכב ,םיישעמו םייכרע ,היביכרמ לכ לע תודמעומה תועמשמ:תורדגהולבקתנ וירוהש ימ וא הצובקה ירבח םירוהל דלונש ימ - "הצובק רגוב"
לש דמעמ הצובקה י"ע ול קנעוהש ימ וא הנש 18 ול ואלמ םרטב הצובקב תורבחל
אלל ,םינבלו תונבל הללכהב סחייתמ גשומה .הז ןיינע ךרוצל "הצובקה רגוב"
.ןימ לדבההלביק הצובקהש וא הביזע לע עידוה רשא הצובק רגוב - "בזוע הצובק רגוב"
.הדוגאה תונקתל םאתהב ותלבק יא לע הטלחה וילע

רגוב" לש דמעמל רבוע 18 ליגל עיגה/וא םינוכיתה וידומיל תא םייסמה ןב לכ .1
תוחישב הוולי ,ןלהל טרופיש יפכ ,תויוכזו תובוחב ןגועמ ,הז דמעמ ."הצובקה
.פ"כזמהו םיריעצ תדעו יגיצנ ןיבל ןבה ןיב הנכה

.הוולמה דסומה היהת רשק תדעו .2

םורופב ןודית ותשקב - הצובקל דמעומכ לבקתהל שקבמה הצובקה רגוב .3
.תישיא איה וז היינפ .פ"כזמהו רשק .ו ,ךוניח תדעוול ףתושמ

.םינוכית לעה םידומילה םויסמ תע לכב רסמיהל הלוכי לבקתהל השקבה .4

.השקבה תשגה דעוממ םישדוח 4-מ רתוי ךשמיי אל העבצההו הערכהה ךילה .5

תא דימעי ,דמעומכ לבקתה םרטו יאבצה ותוריש תא םייסש הצובקה רגוב .6
ותאיצי ינפל ,הרקמ לכבו רפסה תיב םויסמ םינש 5 דע תודמעומ ןוידל ומצע
.םידומילל

םתויה םוימ ,תודמעומל םתלבק םע ובשוחי תב/ןב לכ לש קתווה תויאכז .7
םידומיל רמג רחאל םינש שמחמ רחואי אל תודמעומל ולבקתהש יאנתבו םירגוב
.ס"היבב

רמג רחאל ןיפוליחל וא רידסה תורישה רחאל דיימ הביזע לע ועידוהש תב/ןב .8
ינב יבגל םויה דע לבוקמכ ,הביזע ימדל יאכז היה ,תורגובה לש םינשה שמח
.ד"הבקה תוטלחה י"פעו םידמעומה הצובקה:1,ג ףיעס טוריפ,יתד :םימוחתה לכב הצובקה ייח תוחרואל ומצע תא םיאתי הצובקה רגוב
לש םיכמסומה היתודסומ תוארוהל ףופכ היהי אוהו הדובע יניינעו יתרבח
.הצובקההצובק רגוב לולסמב אצמנ אוהו הדימב וילע ולוחי רגובה תויוכזו תובוח

וא ש.ש.ש ,רחא תוריש וא יאבצ תוריש ,ג"י תנש ,ץוביקב אבצ םורט :ןלהלדכ
ןויד הכירצ לולדמב יוניש וא תפסות לש השקב לכ .ץוביקב הדובע תנש ,עבק
.ד"הבקה תוטלחה יפל ויהי םהש יאנתב תאזו םיריעצ תדעווב רושיאוםיאשונב טעמל ,הצובקה לש היתויוליעפ לכב ףתתשהל יאכז הצובקה רגוב
.םירבח תפיסא ידיב דיקפה קוחהשםע רדסה לטבל הצובקה תוריכזמל עיצהל תויאשר רשק תדעוו םיריעצ תדעו
.א.1 ג ףיעסב רומאכ הצובקה תושירדב דמוע וניאש ,רגוב,הצובקה תטלחה י"ע ןה ,ונוצר י"ע ןה ,הצובקה םע רגובה לש וירשק וקספוה
תרחא בתכב םכסוה םא אלא) הצובקה י"ע ול ןתינה רדחה תא תונפל רגובה בייח
.(הצובקה ןיבל וניבלע קר םילח תויומלתשה ןונקתו ל"וחל תועיסנ ןונקת יכ הזב רכזומ
.םידמעומה.הכ דע לבוקמ :רויד.הכ דע לבוקמ :םיביצקת.הז ךמסמ לע םותחי ,1ג ףיעסב רומאכ הנכה תוחיש םותב ,הצובקה רגוב


Last updated: April 13, 2000