ה"בוהילא הדש6.1996 - ו"נשת ןויס -ל ןכדועמ 13.7.90 נ"שת זומת 'כ

תובצמ בותיכו ןימלעה תיבב הרובק תוכז

.םוקמב הרובק תוכז שי והילא הדשב עבק בשות לכל .1רבקל ךומס רבק תקזחא לע הקזח שקבל לוכי ,םוקמב הרובק תוכז ול שיש ימ .2
.ת/רטפנה וגוז תב/ןברטפנה תאז שקיב םא םג ,םוקמב הרובק תוכז ןיא םירחא םירטפנו םיבורקל .3
.םידדוב םינב טעמל :3 ףיעסל היחנה .ותאווצב.םימידקתכ ושמשי אל רבעב ועריאש תוגירח .4הצובקה בר ,פ"כזממ בכרומה םורופ ידי לע ערכות הלאשה ,ללכה ןמ םיאצויב .5
.יתדה יווהל הדעווהו אשידק הרבח יגיצנו.פ"כזמ ,תד דעו ,אשידק הרבח :ןונקתה עוציב לע םיארחאה .6

תובצמ בותיכ

.215.94-ב הפיסאב לבקתה.(ןתרוצו ןלדוגב) םויה דע לבוקמכ תויטרדנטס ויהי תובצמה .1

ץראו היילעה ךיראת תא רכה לע בתכנה םייקה חסונל ףיסוהל ולכוי םירבח .2
.אצומה

.(רכה לע אלו) הבצמה חול לע בתכית השדקהה .3

לע ויהי ןה, תופסונ תורוש ורדגוי םאו השדקה לע תורוש יתש ןממת הצובקה .4
.רבחה ןובשח

םויב :הבצמה יוליגל םייותיע ינש ןיב רוחבל החפשמה ינבל תורשפא ןתנית .5
.הנשה םויב וא םישולשה

יתד יווהל הדעווה
Last updated: April 13, 2000