ה"בוהילא הדש6.1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,1995 ה"נשת לולא

ןוכישו קתו.ןוכישל קתו אשונב תוטלחה זוכיר

.3.1.1970-ב לבקתהש ןוקיתו ,15.8.1953 ,26.7.1953-מ (הפיסאה י"ע) ןונקתהיה םרטב םינשה תובשחנ םלוא ,רבחכ לבקתנש ימל קר ןנשי קתו תויוכז
םעטמ חלשנ ןכ םא אלא ,הצובקל ץוחמ רבחה הליב ןתואש תופוקת דבלמ ,רבח
,תוחילש ,תירוביצ הלועפ ,אבצב תוריש :ןוגכ) היתודסומ רושיאבו הצובקה
.(תומלתשה.יצוביק קשמב הבישי ושוריפ :קתו.יפוס ןוכיש לבקל יאשר ,תוכז תודוקנ 20-ל עיגה רשא רבח לכ:אבה חתפמה יפל תוכזה העבקנ ,קתו תודוקנ 20-ל ועיגה םרטש םירבחה לכל

.קתו תנש לכל הדוקנ .1

שולש - שולש ןב ,הדוקנ - הנש ןב) .ספא ליגמ לחה ,הנשו הנש לכ דליל תדוקנ .2
.(תודוקנ

.הנשל תפסונ הדוקנ ,30 ליגמ לחה .3רושיאב ,רידס אבצב תורישל אצויו הב ראשיהל תנמ לע הצובקל אבש רבח
ןורחאה ךיראתה) הצובקל אבש םוימ וא 18 ליגמ קתווה ול בשחיי ,הצובקה
.'דכו ןיערג ירבח ללוכ הז ףיעס .(עבוקרפסמ םילבקמ ,שדחמ ואשנ אל דוע לכ ,הצובקב ונמלאתהש הרבח וא רבח
.קתו תודוקנ לש לופכיפל אלו) ןוכישה רות תעיבק םויב החפשמה בצמ יפל השעיי תודוקנה בושיח
.(ןוכישל הסינכה תעב הבצמ


Last updated: April 13, 2000