ה"בוהילא הדש12.3.1999 ,ט"נשת רדא ח"ר

ל"וחל תועיסנ ןונקת

:אבה גורידה יפל הנשל תחא ל"וחל תאצל לוכי רבח .1

.הדובע ימי 7 - 30 ליג דע

.הדובע ימי 10 - 50 ליג דע

.הדובע ימי 12 - 70 ליג דע

.הלבגה ןיא - 70 ליג לעמ

.2 x גורידה ותוא י"פע עוסנל לכוי םייתנש ירחא עסונש רבח

.3 x גורידה ותוא י"פע עוסנל לכוי - םינש 3 ירחא עסונש רבחתימעפ דח העיסנ רשואת .העיסנ ךרוצל םינש שלשמ רתוי רובצל תורשפא ןיא .2
.תמדוקה העיסנה זאמ םינש 4 תוחפל ורבע םא ,םוי 40 דע.תועובש השולשל ,םינש שולשל תחא םהירוה תעיסנל ףרטצהל ולכוי םידלי .3
.ולש הדובעה ימי תא םילשי ,לודגה שפוחה תפוקתב ל"וחל עסונה דליםייעובשמ רתוי אל ,אבצ ינפלו ב"י התיכ ירחא ל"וחל תאצל ולכוי תונבו םינב .4
לש השפוחל בשחית ל"וחב הייהשה תפוקת. ץוביקהמ תיפסכ תופתתשה אללו
.סויגה ינפלל"וחל עוסנל ולכוי ,30 ליג דע ,םידמעומ םהש .ש.שו אבצ ירגוב קשמ ינב .5
.םיריעצ תדעו ןונקת י"פע ,םישדח 3 לע הלעת אל רשא ,תימעפ דח העיסנלתדעו לש דחוימ רושיאב ל"וחל תאצל ולכוי הכורא תומלתשהב םימלתשמ .6
.הדובעה ימי תבוח תא ואלימש יאנתבו תומלתשה."ל"וח תועיסנ" תובשחנ ןניא הדמשהה תונחמלו יניסל ,ןדריל תועיסנ .7

."ל"וחל תועיסנ" ביצקתב - הנשל $ 50-ב הכוזי דמעומו רבח לכ :ןומימ

:ימעפ דח קנעמל יאכז היהי הצובקה ןומימב ל"וחל עסנ אלש רבח

.$ 750 ךסב - 50 ליג דע

.$ 1000 ךסב - 50 ליגמ

תונש 2-ל האוולהכ ןתינ .ש.שו ימואל תוריש וא אבצ ירגוב קשמ ינבל קנעמה
.(םינב לולסמ ןונקת) הדובעי"ע ומלושי - ןוכרדה תואצוה ימדו שוכרב העיגפ ,םייח ,תואירב חוטיב .8
.עוסנל לכוי אל ,וחטבל הנכומ היהת אל חוטיבה תרבחש רבח .הצובקה

.רבחה ןובשח לע - הרזחבו הפועתה למנל העיסנה

.םירבח תדעוול עידוהל שי העיסנ לכ לע

זכרו ףנעה להנמ םע םאתלו בתכב עידוהל שי ,םימי 10 לעמ איהש העיסנ לכ לע
.שארמ שדוח ,הדובעה
Last updated: April 13, 2000