ה"בוהילא הדש.6.1996 ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,22.1.83 הפיסא ,ג"משת ,טבש

הצובקב םתקזחאו םירבח ירוה תטילק

:'ג ,'לה ,םירממ תוכלה ,הרות הנשמ ,מ"במר

שיו באל ןוממ ןיא םאו .באה לשמ הסכמו שיבלמ ,הקשמו ליכאמ ?דובכ והזיא"
".לוכי אוהש המ יפכ ומאו ויבא ןזו ותוא םיפוכ ןבל ןוממהצובקה רוזעת ,םינבה לע תלטומה םאו בא דויכ תוצמ םייקל הבוחה רואל
.התלוכי בטימ יפל ,וז הווצמ םויקב םירבחלוטלקיי םירוההש הרקמב םירוההו הצובקה ןיב םיסחיה תא רידסמ הז ןונקת
ירוה רובע התואנ םייח תרגסמ בוציעל תוחנהה תא רוציל ידכ אב אוה .הצובקב
תא תמלוהה םייח תרגסמ .הכותב תויחל םיצורו הצובקל ץוחמ םיאבה םירבח
תינוגראה ,תיתרבחה התלוכי תא תמאותהו ,דחמ םירוהכ םתכירצו םדמעמ
.ךדיאמ הצובקה לש תילכלכהוהצובקה לש ימשרה ןונקתה לש 85 דע 80-ו 72 ,71 םיפיעסה לע ססבתמ הז ןונקת
םיגהנה תא ףיסומו שיגדמ ,טרפמ אלא ,וב בותכה ןמ עורגל אב וניא אוהו
.הצובקב םילבוקמ םהש יפכ ,ןיינעל םיכיישהוירוה תא לבקל השקבב תונפל לוכי ,הצובקב תורבח תונש 5 רבצ רשא ,רבח לכ
השירפה ליג לעמ היהי (םהמ דחא וא) םירוהה ליג .םוקמה יבשותכ הצובקב
י"ע ,הרקמה ינותנ יפ לע ,הפוגל ןודית םוקמל םירוה תלבקל היינפ לכ .הדובעמ
,ךרוצה יפל .ךכל הדי לע ךמסויש ימ וא תוריכזמה ונייהד ,ךכל ךמסומה דסומ
.םירבח תדעו ףרוצתלש 85 ףיעסב רמאנש המ טעמל) הצובקב תבה/ןבה תוחכונל הדומצ וז תוכז
.(ימשרה ןונקתהםינותנה תא הצובקה לש ךמסומה דסומה קודבי ,ןודנב הטלחה תלבק ינפל
:ןמקלדכ ,םירוהה לש םבצמב םייטנאוולרה

.(אפורה תדועת פ"ע) יתואירבה בצמ -

.ילכלכה םבצמ -

.תואנהו יוצרה ןורתפכ םתלבק תיארנ תוביסנה יפל םא -

םבצמ ,םירוהה תקזחהב ףתתשהל םיבייחה םירחא החפשמ ינב דוע שי םא -
םאו" :הגה ,ד"וי ,'ה 'עס ,מר ,ע"שב בותכה חור) םתבוח אלמל םתונוכנו ילכלכה
,םיינע םתצקמו םירישע םתצקמ םאו םהלש ןוממ יפל םיבשחמ םיבר םינב ול שי
.("דבלב םירישעה םיביוחמ

.הרקמה לע ךמסומה דסומה ןודי הלא םינותנ ךמס לעהבישי לע .םימיאתמה םירודיסה ועבקיי ,תינורקע-תיבויח הטלחה תלבק ירחא
הנש יצחמ תחפת אלש ,ןויסינ תפוקת ירחא טלחוי םוקמב םירוהה לש העובק
תא לבקל הטלחהה תא לטבל תיאשר הפיסאה .(81 ףיעסב האר) .הנשמ ךראת אלו
וא המאתה יא ינמיס ולגתי רשאכ םא ,וז הפוקת ךות םוקמה יבשותכ םירוהה

.הקמנה תבוח אלל תאזו שארמ וארנ אלש םיישקםייחה חרוא תא םהילע לבקלו הצובקה תרגסמל םמצע תא םיאתהל םירוהה לע
.הב לבוקמה,וילע ומתחי םירוהה םגש ,םינבה םע ףקת הזוח ךורעל שי ,ןויסינה תפוקת םותב
,םכסוה םהילע םידחוימ םיאנתו הצובקה ןונקת :ונייהד ,םירבדה וטרופי וב
ידי-לע םכסומה תא םייקל ובייחתי םידדצה .םירוהה תא הצובקה הלביק םהיפל
.םדי תמיתח,הלכלכ ,רויד :תוללוכה םמויק תואצוה אולמב ואשי ,תגשמ םדיש ,םירוה
.תוישיא תואצוה ראשו תיאופר הרזע ,השבלההצובקה ןממת ,ןתצקמ וא ןלוכ ,םמויק תואצוהב תאשל םתלוכיב ןיאש םירוהל
םייח הלא םא ןיב ,החפשמה ינב ראש םע תואצוהה לטנ תקולח ךות ,רסחה תא
.שארמ םכסוהש יפכ ,ל"וחב םייח םה םא ןיב ,ריעב ,בשומב ,רחא ץוביקב

.הצובקה תונובשח יפ לע ,תילאירה תולעה יפל הנש ידמ עבקיי תואצוהה רועישוכפהנו ץוביקל ץוחמ םהינב לש עויס אללו םיעצמא אלב םירוה הצובקב וטלקנ
םיפיעסב םירכזנה םייפסכה םירדסהה םהילע ולוחי ,רתוי רחואמ םיעצמא ילעב
.ךליאו דעומ ותואמ םימדוקהועיגה םרטש ,'וכו למג תפוק ,היסנפ תויוכז ילעב םתטילק תעב םירוה ויה
תורשפאה תאו םהיתויוכז תא חיטבהל םירודיס הצובקה םע דחי ושעיי ,הלשבהל
.רתוי רחואמ דעומב ,הצובקה יפלכ םהיתויובייחתהב דומעלםירוהה ומלשי םתריד תרומת .ןוחטיבו תוחונ יאנתל םיאתמ רוידל םיאכז םירוה
.דדמל הדומצה תולעה בושיח יפל ,ישדוח רכש 8-9 םיפיעסב רמאנה תרגסמבוא אלמ ןפואב ןממל ,תאז םירשפאמ םהיעצמאש םירוהה םישרדנ ,רשפאה תדימב
.םתושרל הדימעמ הצובקהש הרידה תא יקלחתרוצו הלדוג ,הרידה תמר לע העפשה היהת אל הרוהה לש תימצע תופתתשהל
.התיינברובע הרידב שומישה תוכז םירוהל .הצובקה שוכר הרידה תראשנ ,הרקמ לכב
.הצובקב ןידכ םיבשוי דוע לכ ,םמצע- יקלח וא אלמ ןומימ ותושרל הדימעמ הצובקהש ,הרידה ןומימב הרוה ףתתשה
.םאתהכ רוידה תואצוה ביכרמ בשוחיהאוולהכ הצובקה ירפסב םשרית ,ותריד ןומימב הרוהה לש תימצע תופתתשה
.םיריחמה רקוי דדמל הדומצ ףא ,תיביר אלל ,עובק ןמז ןועריפ אללהאוולהה ןובשח ביוחי ,הרידה לש ריחמה אולמ תא תימצעה תופתתשהה התסיכ
דומצ אוה ףא היהי רומאה יתנשה בויחה .ןרקה לש 15%-ב הנש לכ לש התישארב
ימצעה בויחה לדגוי - דבלב תיקלח תיאמצעה תופתתשהה התיה .םיריחמה דדמל
.ןידכהצובקה תא םתביזע לש הרקמב םירוהה תושרל דומעת האוולהה תרתי
תושרל האוולהה תרתי רבעות ,הרוהה תריטפ ללגב הרידה התנפתה .תותימצל
.ןידכ םישרויהתושרל הלא ודמעי ,םוקמה ןמ םירוהה לש םרדעיהב - הצובקה שוכר םירוגמב
יבגל תורידה תדעו לע םילחה םיאנתבו תב/ןבה םע םואיתב ,השומישל הצובקה
.רחא רדסה לע םכסוה םא אלא ,םירבח תורידב שומישלגעמב ובלתשי םא ,הצובקב םירוהה לש םתוברעתה תבוטל ףאו יואר הז היהי
םירוהל רשפאל לדתשת ,הדצמ ,הצובקה .םליגל םתלוכיל םאתהב ,הדובעה
.םרודיסב עייסתו םתלוכיל המיאתמ הקוסעתםייאופרה תודסומה לש םתוירחאבו םתוכמסב םה ידועיסהו יאופרה לופיטה
.עוציבה יכרד תא ועבקי הלאו הצובקה לש (28 ףיעס האר) םירוה תדעוולש תינוגראה תלוכיל רבעמ החגשהו לופיט שרודה ,ךשוממ ילוח לש הרקמב
לופיטה תבוח תלטומ ,ךכל ביצקהל הלוכי איהש ,םדא חוכל לעמ וא הצובקה
.הל הצוחמ םייחה הלא ןיבו הצובקב םייח הלא םא ןיב ,םינבה לע הנושארו שארבתיברמ הצובקה תודסומ ועייסי ,הצובקל ץוחמ ןורתפ אוצמל ךרוצה ררועתי םא
.םיאתמה ןורתפה אצמיי רשא דע ,ישעמה לופיטבןתנית ,תיפסכ תובייחתה ןתמב ךרוצ היהי ,דסומל םירוהה לש םתסינכב ,םא
לע קר בייחתת הצובקה .םירוהה תקזחהב םיביוחמה לכ ידי לע וז תובייחתה
.הקלחחוקיפ תחת לעפי אוה םוקמב ריכש ילופיט רזע חוכ קסעוי ,הרירב תילדב ,םא
.האפרמהו הרוה ותואל תיארחאה תלפטמה לש ירודיסו יעוצקמןיבל היתודסומו הצובקה ןיב רשקל ,רתיה ןיב ,הדיקפתמ ."םירוה תדעו" רחבית
הלגתתש ,תרחא היעב לכ וא םיימוימויה םירודיסל עגונה לכב ,םינבהו םירוהה
ריכזמ םע ףותישב ,תואירב תדעוו םירבח תדעו םע םואית ךותו הז ןונקת חורב
תלועפ ידי לע ,םוקמב םירוה תטילק לע לקת הדעווה .ךכל הנומש ימ וא הצובקה
.הב לבוקמה הצובקה ייח חרוא לש התואנ הרבסהוא) תוריכזמה י"ע םיוקי ,הצובקל ץוחמ םהינב םע םירוהה לש םיניינעב מ"ומ לכ
.םוקמב םינבהו םירוהה תדעו םע ףותישבו (ךכ םשל הדי לע הנומיש ימ םע

תדעו ףוריצ ךות ,תוריכזמה ינפל םניינע ןודיי ,תאז תובייחתה ורפי רשא םירוה
קיספהל הצלמה ללוכ ,םיעצמא תטיקנ לע טילחהל יאשר הז בכרה .םירבחו םירוה
תקספה לע .הפיסאל חוודל שי הלאכ תוטלחה לע .הצובקב םירוהה לש םתראשה
.הפיסאה טילחת ,יצוביקה בושייב םירוהה לש םתבישיםי/ררוב ינשב רוריבל ואובי ,ועוציב ןיינע וא הז ןונקת שוריפ רבדב תועד יקוליח
.ד"הבקה תוריכזמ י"ע ו/עבקייש


Last updated: April 13, 2000