ה"בוהילא הדש6.1996 ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,2.5.1992 הפיסא ,4.1992 ב"נשת ןסינ

"ותצובקב רבח לש תיטילופ תוברועמ"

:המדקה

עדימ תטילקב ןה יוטיב ידיל האב ותצובקב רבח לש תיטילופה ותוברועמ
יפלכ ודצמ הדמע תטיקנב ןהו הנידמב םויה רדס לע תודמועה תויגוסה לולכמב
םיכרדב ,הז לכ .וב ךומתל ףאו תוהדזהל אוה הטונ ותא ,רחא וא הז ףוג
,תואצרה ןוגכ תויתצובק-םינפ תורבדיה תרגסמ לש חותיפו ןוגרא תורשפאמה
תא םיבאוש ונלוכ םנמוא .'וכו תוקלחמה ירדג תעיבק ,חיש בר ,הדמע תומיע
הצובקה ייחב .יגס אל הלאב קר םלוא ,םהיגוסל תרושקתה ילכמ עדימה תודוסי
תויגוסב םהיניב ןודל םאובב םירבחה ןיב יעצמא יתלב שגפמל ףילחת ןיא
.הנידמה יניינעמ תונוש:םילהנ תעיבקב תועצההגלפמ ,העונת לכ םע תוהדזהב ,יהשלכ ךרדב ,רוביצכ ,הצובקה תא ברעל ןיא -
תודסומב תולבקתמה תוטלחהב הכימתו ל"דפמה טעמל ,והשלכ יטילופ ףוג וא
ףוג לכל ותכימת תא תתל ,דיחיכ ,רבחה יאשר ,תאז םע דחי .יתדה ץוביקה
ףוגב תוליעפ תולגל הצרי רבח רשאכ .ויתועיד תא םלוהכ ויניעב הארנה יטילופ
.ץוח ימרוג י"ע יוסיכ ידי לע וא יונפה ונמזב השעיי רבדה ,הזכ

."ל"דפמה טעמל" םילימה טימשהל - תוריכזמב טועימה תעצה,ךכל ודעוי רשא ,תועדומה תוחולמ דחאב תולתל רבח לכל רשפאל שי -
תוחיש ,תואצרהל תונמזה ףוגכ םינוש םייטילופ םיפוגל תוסחייתמה תועדומ
םע ינכט םואית םייקל שי ,הצובקב םימייקתמה םישגפמ לע רבודמ רשאכ .'וכו
.םירבח תפיסא ןמזב ,הצובקב הלאכ םישגפמ םייקל ןיא .םינפ ריכזמםישנא ןימזהל ןיא וירחאלש ,ןמז עובקל שי ,תסנכל תוריחבה דעומ ברקתהב -
הטלחה ונלצא םייק םנמוא .תיטילופ הרבסה ךרוצל ,הצובקה ירבח םניאש
.שדחמ ןויעב ךרוצ שיו היד הרורב הניא איה םלוא ןודינב

.תוריחבה ינפל עובש - תוריכזמה תעצהתומוקמב ,לכואה רדח ןוגכ ,םיירוביצ תומוקמב הלומעת רמוח תושרהל ןיא -
לש תיטרפה םתלחנ םניא הלא בכר ילכו םינבמ .הצובקה לש בכר ילכבו הדובע
.תוריחב הלומעת ךרוצל הזירכ ילכב שומיש תושרהל ןיא ןכ ומכ .םירבחהוא תיטרפה ותשפוח ח"ע תאז השעי תוריחבה םויב ליעפ תויהל הצורה רבח -
.וליעפמ י"ע הדובע םוי ךרע יוסיכ םעםא וליפא ,תוריחבה םויב תיתגלפמ תוליעפ תושרל הצובקה בכר דימעהל ןיא -
תודסומב תולבקתמה תוטלחהמ עבונה טעמל ,שארמ יפסכ יוסיכ חטבומ
.ד"הבקה

תוריכזמה


Last updated: May 8, 2000