ה"בוהילא הדש17.10.1998 - ט"נשת ירשת ז"כ-ב הפיסאב לבקתה

םיתוריש תדעו

.זכרמ + םירבח 5 הנומ הדעווה:םיתוריש תדעו ידיקפת

:םיתורישה יפנע לכב לפטל הדעווה דיקפת .1

,לכואה רדח) ןוזמה ףנע ,היינש די ,הרפתמ ,םידגב תונח ,םידגב ןסחמ ,הסבכמ
תונח ,הרפסמ ,הקיטמסוק ,וב-לכ ,(הבלחמ ,תלוכמ ןסחמ ,חבטמ ,הפיטש רדח
.ראוד ,םיינפוא ןוקית ,היינרצח ,םיילענ ןוקית ,םיילענ

.תורישה יפנע לש םיביצקתו תינכרצ תועקשה תינכות ןיכת הדעווה .2

.הדובעב לועיילו תואצוהב ןוכסיחה תרבגהל לעפת הדעווה .3

.םיתורישה תכרעמ םודיקלו חותיפל תועצה םוזית הדעווה .4

.םיתורישה ידבוע לש תיעוצקמה הרשכהה םודיקל תועצה שבגת הדעווה .5

.רבחל תורישה תמר לע תיארחא הדעווה .6:םיתורישה זכר

.ו ןונקתב םירכזומה הדעווה ידיקפת עוציב לע יארחאו הדעווה תא זכרמ .1
.םיתוריש

.םינושה תורישה יפנע ןיב םאתמ .2

,םיפנעב תודובע עוציב אשונב הכאלמ ילעב ןיבל תורישה יפנע ןיב רשקמ .3
.קשמה זכרמ םע םואיתב

.םיפנעה לש תואצוהה לעו תועקשהה תינכות עוציב לע בקעמ להנמ .4

.םדא-חוכ זכר םע ףטוש רשק םייקמ .5

.תפטושה תוליעפב תורישה יפנע תא הוולמ .6

לכל םדוק הז דיקפת יולימ - הרשמ 1/2 לש ףקיהב דיקפתה תא אלממ .7
.ףסונ קוסיע


Last updated: May 8, 2000