ה"בוהילא הדש6.1996 ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,3.6.90,נ"שת ןויס 'י-ב הפיסאב לבקתה

םילותחו םיבלכ תקזחאל להונ

:הרדגה

.םילותחל םג הפי וחוכ ,םיבלכל עגונב ,13 ,12 ,10 ,9 ,6 ,5 ,1 םיפיעסב רומאה לכקזחומ בלכ לע תוירחאה .דבלב עבק יבשותל תרתומ םילותחו םיבלכ תקזחה
,הרשכה ,ןפלוא ידימלת ,םיניערג ירבח םיבדנתמ .םירוהה לע לוחת םידלי י"ע
.קשמב םיבלכ ולדגי אל ,'וכו םיחרוא ,ץוח ידליעירפמ בלכל .םינכשה םיריידל ועירפי אלש םוקמב םקיזחהל םיבלכה ילעב לע
וא תונולמ תונבל רסאיי .ש"ברה םע םואיתב ,תכרעמה רדג ביבס םוקמ עבקיי
.הנילהו םידליה יתב רוזאב םיבלכ קיזחהל,לכואה רדח ,שרדמ תיב ,תסנכה תיב :רוביצ תודסומ רוזאל םיבלכ איבהל רוסא
.הייחשה תכירבו םידלי יתב.ךלכלמו לייטמ ,רושק ובלכש םוקמ לכב ןויקינה תבוח הלח בלכה לעב לע.קוחכ ונסחל הבוחה הלח בלכה לעב לע.בלכה לעב לע ולוחי 'דכו ןוזמ ,יופיר ,ןוסיח :ללוכ ,בלכה תקזחה תואצוה לכלכואה רדח ,חבטמה ןמ םדא לכאמל םייואר ןיידעש ןוזמ ירצומ לכ תחקל רוסא
.םילותחו םיבלכ תלכאהל םידליה יתבולבומו רושק בלכהשכ קרו ךא ומייקתי רצחבו םירוגמה רוזאב םילויט
.וילעב י"עהעוצרבוז הארוה .םירחאל ובלכ י"ע םרגייש קזנ לכ יבגל תורישי יארחא בלכה לעב
.רחא בלכל קיזה בלכש הרקמב םג ,הפקתחבושמ בלכ י"ע תועברה ,םירוג תריכמ) םייפסכ םיחוור םשל םיבלכ לדגל רוסא
.(ב"ויכו.ךכל ורושיא תא לבקלו ריכזמל תונפל שי ,שדח בלכ לש ץומיא וא תשיכר ינפללהונ יללכ י"פע ,םרדעיה ןמזב הקזחאל וגאדי ,םוקמה ןמ םירדענה ,םיבלכ ילעב
.הזתונולתה ואבוי ,בלכ תקזחא בקע הערפה לע םירבח דצמ תונולת ויהיש הרקמב
הנמתיש רחא ףוג וא/ו םינפה ריכזמ ,תונולתה הנכשמית םאו בלכה לעב תעידיל
ילעב רעצל הדוגאל דירטמה בלכה תא ריבעהלו תורוהל םיכמסומ ויהי ,ךכ םשל
.ולסחל וא םייח


Last updated: May 8, 2000