ה"בוהילא הדש6.1996 ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,14.9.85-מ הפיסא

הניגנ ילכ לע תויוכזה ןיינעב ןונקת
םהב שומישהו הצובקב

יכרצל (דמולה ןלהל) םידליכ םירבח ,םידמולה דחאל תרסומ הצובקהש ילכ
םיטילחמ (ךוניח תדעו) הדי לע ךכל םיכמסומה הלאו הצובקה שוכר אוה ,דומיל
.ולרוג לעםע ןה ,הרורב הרוצב דלילו םירוהל ,רבחל ךכ לע עידוהל ךוניחה תדעו לע
.רתוי הלועמ ילכל ילכה תא םיפילחמש הרקמב ןהו םידומילה תלחתהדמולה רבחהמ בתכב תובייחתה לבקל שי ,רתוי הלועמ ילכ תריסמ לש הרקמב
,הדבועה ןמ תועבונה תויובייחתהה תא םמצע לע םילבקמ םהש ,םירוההמ וא
.הצובקל ךייש ילכהשוא היניע תואר יפל ,וב שמתשמ דמולהש ילכה תא ףילחהל תיאשר הצובקה
אוה םא וא וב ולתש תווקתה אלממ וניא דליהש םירקמב ,התושרל וריזחהל
.תועיבקב ןגנל קיספמהובג דסומב הקיסומ ידומילב ךישמהל ןווכתמ דמולה םא ןוגכ םידחוימ םירקמב
ןגינ וב ילכה תשיכרב הצובקה ךומתת ,עוצקמ הניגנה ול היהתש ידכ ,הקיסומל
.הצובקה םעטמ םיארחאה יניינע תואר יפל לכה ,רחא םיאתמ ילכ תשיכר ואריאשהל הצור איה םא הצובקה טילחת ,הצובקה תא דמולה תביזע לש הרקמב
ינשה הרקמב .ותוא שוכרל תורשפאה תא דמולל תתל וא התושרב ילכה תא
.ילכה לש אלמה ריחמה תא םלשל וילע(ןגרואו רתנספ ללוכ אל) ילכ קיזחהל לוכי ,תוצובקה תחאל תינמז רבועש רבח
.תפסונ הנשל הכראה תורשפא םע ,הנש ךשמל ךמסומה דסומה תמכסהבילכה תא שוכרת תטלוקה הצובקה ,תרחא הצובקל עבק ךרד רבוע רבח רשאכ
.6 ףיעסל םאתהב ותוא שוכרי רבחה ואהכנת ,הצובקה ןוצרל דוגינב ,ותושרב ילכב קיזחהל ךישמי בזועה דמולה םא
יפ לע וא הביזע ןונקת יפ לע בזועל עיגיש םוכס לכמ ילכה לש וכרע תא הצובקה
.תרחא תוכז לכ


Last updated: May 8, 2000