ה"בוהילא הדש11/9/96-ב הפיסאב רשוא ,1996 רבמטפס 4 ,ו"נשת לולאב 'כ

ךרה ליגל הדעו תמקהאשונב הפיסאב ןויד תארקל עקר רמוח

:הדעווה תמקהל ואיבהש תוביסה,תויעוצקמ תולפטמב רוסחמה :ךרה ליגה תכרעמ העלקנ וילא םוגעה בצמה
תוארל ןוצר רסוחו עוצקמה תא דומלל תכלל היצביטומ רדעיה בקע םרגנש
.םייחל עוצקמ ךרה ליגה לופיטבהתוא םיאתהלו תכרעמה תא םדקל תנמ לע ,םייוניש ךורעל ךרוצהו ןוצרה
.2000 תנש לש הדובע תוטישלךוניחה תדעו לש הזל סוטטסה תאוושה י"ע ךרה ליגה ףנע לש תימדתה תאלעה
.הלועפ שפוח תקנעהו

אוה .אמייק רב וניא הדעו תת וא ךוניח תדעוול ףופכש תווצש, דמלמ ןויסינה
וניא ךא ,םיוסמ אשונב לופיטל טדנמ לבקמה קוה-דא תווצכ קר לועפל לגוסמ
.תויוכמס לבקמ ןניא םא הדעווכ לועפל לגוסמלע טלחוה ,ךרה ליגה לש הקוצמב הנדו 28.5.96-ב המייקתהש החותפה הבישיב
.תיאמצע הדעו תמקהב ךרוצה:הדעווה ידיקפת/תורטמ

.6 דע 0 ליגמ ךרה ליגה לש תויעבה לכב יעוצקמו ידוסי ןפואב לפטל

.ךרה ליגה לש ינוגראה הנבמב תושדחתה וא יוניש ךילהת ליבוהל

.הדבאש הרקויה תא תלפטמה עוצקמל ריזחהל

.ףנעב םדאה חוכ תוביציל איבהל

.םהידלי םילבקמש לופיטהמ ןוצר תועיבש תשגרה םירוהל תתל:הדעווה תויוכמס

תוטלחה לבקל תוכמס הל שי ,ךוניח תדעוול הפופכ הניא ,תיאמצע הדעווה -
.הדעו לכ ומכ

זכר ,קשמ זכרמ ,םיתוריש ,םדא-חוכ תדעו םע הלועפ ףותישב דובעת הדעווה -
.ךרוצל םאתהב ,ךוניח

.תולפטמה ץוביש לע הטילחמ הדעווה -

םיפיעסל ביצקתה תקולח לעו תושיכר לע הטילחמו ביצקת תלבקמ הדעווה -
.םינוש

.הדעווה ירבח ןיב םידיקפת תקולח לע הטילחמ הדעווה

.םינגל דעו תוקוניתה תיבמ ךרה ליגל םיכיישה םינבמה לכב תלפטמ הדעווה -

.תולפטמ לשו םירוה לש תודחוימ תושקבב הנד הדעווה -:םילהנ

.תזכרמ + 5 :הדעווב םירבחה רפסמ

.הדעווב דחא רבח היהיש יוצר

.(ךוניח .מ ומכ) רוביצה י"ע רחבית הדעווה תזכרמ

.ךוניח זכרמ :רשקמה דיקפת תא אלמיש תוריכזמ רבח.ב הרובד .ט םירמ


Last updated: May 8, 2000