ה"בוהילא הדש-ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,8.2.94 םוימ םינוקית ,2.1992 ב"נשת 'א
6.1996

םדא חוכ תדעוםדא חוכ תדעו זכרמ תריחב לע הטלחההמ םיבייחתמה ןונקתב םייונישה ןלהל
תדעוו הדובע .ו לש תויוכמסה הלטנש ,א"כ תדעו תמקהו תוריכזמ לש דמעמב
.הצובקב םדא חוכב לופיטל רשאב ,קשמ"םדא חוכ תדעו" .א

:הב םירבח

.קשמה זכרמ ,םדא חוכ זכרמ

.םירחבנ םירבח 2 + םיתוריש ,םייונימ ,ךוניח :תודעוומ םיגיצנ

.םדא חוכ זכרמ :זכרמהלכב ךוראהו ינוניבה חווטל םדא חוכ ץובישו ןונכתב קוסעת םדא חוכ תדעו .1
טעמל (םיירוזא םילעפמ ,צ"פ ,ףתושמה ס"היב ךוניח ,םיתוריש ,קשמ) םימוחתה
.ץוח תדובע"

,תונושה תוכרעמה לועייו חותיפל תועצה םוזיל הדעווה לש הדיקפתמ .2
.םדא חוכ אשונב

םירבחה לש תיעוצקמ הרשכהו םודיקל גאדתו תועצה שבגת הדעווה .3
.םינושה םיפנעב םידבועה

.קשמ תדעו םע םואיתב םיפנעה יזכרמ תא עבקת הדעווה .4

.ךרוצה יפל ,םיריכש תקסעה לע טילחהל הדעווה לש התוכמסב .5

:אוה םדא חוכ זכרמ .ב.םדא חוכ תדעו תא זכרמ .1

.םדיקפת יולימב םהל עייסמו הדובעה ינרדס לע יארחא .2

םיינמז ,םידבוע חוטיב ,וב לופיטה ללוכ ,ינמז םדא חוכ תאבה לע יארחא .3
.פ"כזמה םע םואיתבו תיתנש תינכות י"פע תאז ,םיריכשו

.םדא חוכו הדובע יאשונב תודסומה תוטלחה לכ עוציב לע יארחא .4

תמיתחל דע,תורוכשמה ימולשת לע הנוממה םעו רבזגה םע דחי יארחא .5
.םיריכש םידבוע םע הדובע יזוח

.םהיגוסל תויונרותהו הדובעה םושיר לע יארחא .6

קוסיע לכל םדוק הז דיקפת יולימ .הרשמ יצח לש ףקיהב דיקפתה אלמי .7
.ףסונ


Last updated: May 8, 2000