ה"בוהילא הדש.6 1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,1985 יאמ ,ה"משת רייא

תושפוחו תודחוימ תועיסנל תואכז
תודחוימ

םיבורק רוקיבל תועיסנ .1

.םידליהו גוז תב/ןב ללוכ ,דצ לכ ירוהל הנשב םימעפ 3 :םירוה רוקיב .א

.יאכז דצ לכל הנשל הדובע ימי 4 דע

הדובע ימי 4 דע .תב וא ןב לכל הנשב םימעפ 3 :ץראב םינב רוקיב .ב
.תבו ןב לכל

,ותגוזו אוה ,הנשב םירוקיב 3-ל יאכז :םירוה םהל ןיאש ה/רבח .ג
.ל"נכ - הדובע ימי .םיחא לצא

.תו/חאכ םניד - ה/ןמלא

ךסב םהיחא רוקיבל םיאכז :הצובקב םייח םהירוה רשא םירבח .ד
.דצ לכל הנשל תחא העיסנ ימדו הדובע ימי 2 לש לכהתונוש תוחמש .2

.(תונותח להונ האר) - תב/ןבה תנותח תארקל םירודיס .א

.סובוטואב העיסנ ימדו הדובע ימי 1 :החפשמה תרכהל העיסנ

.סובוטואב העיסנ ימדו הדובע ימי 1 :הרותל היילעל העיסנ

.ףסונ הדובע םוי רשאל תיאשר םירבח .ו ,ךרוצה יפל

- םוקמל ץוחמ םידכנ רובע .ב

.סובוטואב העיסנ ימדו ע"י 1 :הלימ תריבלו הדילל העיסנ

.סובוטואב העיסנ ימדו ע"י 1 :ןבה ןוידפל העיסנ

.סובוטואב העיסנ ימדו ע"י 1 :'וכו הנותח ,הווצמ רבל העיסנ

.בכר וא/ו ףסונ הדובע םוי רשאל תיאשר םירבח תדעו ,םידחוימ םירקמב

הדובע ימי 6 דע ךרוצה תדימב תלבקמ - תדלויל אתבסה תרזע .ג
יפל םירבח תדעו ןודת ,םידחוימ םירקמב .תדלויה תרזעל דחוימ שפוחל
.השקב

דומצ (1.1.996) ח"ש 230 ךסב הנתמ :ה/דכנ לש הווצמ תב/ןבל .ד
.דדמל

הווצמ רבל הבצקהה הבוגב הנתמ םיבסה ידיל :ה/דכנ לש הנותחל .ה
.דדמל דומצ (1.1.96) ח"ש 345 - 50% + דכנ לש

.דכנל הנתמ ביצקת אתבס/אבס ידיל :ןינ תדלוהל .ותורבח/םירבח לש תדלוה ימי .3

.$ 50 = הנתמ רושע לכ - 50-ה תדלוה םוימ לחה

.$ 60 ךרעב הנתמ (ךרוצה יפל גהנו) םויל בכר - 60-ה תדלוה םויב

.$ 70 ךרעב הנתמ - 70-ה תדלוה םויב

.$ 80 ךרעב הנתמ - 80-ה תדלוה םויבתודחוימ תועיסנ .4

,גוז ןב ,םיחא ,םירוה) םילבא םוחינו םיבורקה תעבשל ,היוולל .א
תדעו וא פ"כזמה םע םואיתב ,םירחא םירקמב .ךרוצה יפל בכר - (םידלי
.םירבח

ימי ,וגוז תבו רבחה - םיבורקה תעבשל ןורכיז ימיו הבצמ יוליג .ב
.םירבח תדעו ךרד םולשתה .סובוטואב העיסנ ימדו ךרוצה יפל הדובע

הדיחיל םירבח ,םירחא החפשמ יבורקל ןורכיז ימיו הבצמ יוליג .ג
םילבא םוחינו םיעוצפ ,םילוח רוקיב ןכו תרחא תישפנ הברק ילעב וא תיאבצה
.הדובע ימיל ןהו העיסנ ימדל ןה ,םירבח תדעו לש םדקומ רושיאב -םיבורק תרזע .5

.ךרוצה יפל ,תוריכזמהו םירבח תדעו רושיא יפל םירקמה לכב

יאכז וניא ,םייתנש רובע שפוח ימי ,תושפוחה ןונקתל םאתהב ,רבצ רשא רבח
.הז ףיעסו 'ג 4 ףיעס יפל ועבקנש םידחוימ שפוח ימילל"וחמ םירוה רוקיב.6

תלבקלו ןונקתל םאתהב םיחא וא םירוה יוויללו םירוה תלבקל .א
העיסנ ימדל וגוז תבו רבחה םיאכז ,הפועת הדשל םתרזחא וא םינב
.הפועתה הדשל סובוטואב

.גוזה ינב ינשל הנשל הדובע ימי 4 םיבצקומ ל"וחמ םירוה רוקיבל .ב
.הריבצל םינתינ םניא םימיה

.תוחא/חא לכל םימי 2 :ל"וחמ תוחא /חא רוקיב .ג


Last updated: May 8, 2000