ה"בוהילא הדש18.7.98 - זומת ד"כ ןכדוע ,2.87 - ז"משת טבש ט"כ - הפיסאב לבקתה

תרוקיב תדעו

:המדקה

תדעו תרחבנ ,תודסומה דוקפתב תוררועתמ רשא ,תוינוגראה תויעבה יוביר בקע
.ימינפה ידסומ-ןיבה חטשב לפטתש ,בקעמו תרוקיב:בכרה

.םירבח 5

םינפ ריכזמ - רשקמה:הידיקפתםירחבנ ,ץוביקה תודסומ לכ לש תוינכותו םידעי ,תוינידמ עוציב רחא בקעמ .1
.םהל ועבקנש תויוכמסה תאו ולבקתנש תוטלחה תא ותמאתה תקידבו םינוממו.שקבתמ הזש םיחטשב תודסומה ןיב םאתל .2.רופישו ןוקיתל תועצה עיצהלו תודסומה דוקפתו הנבמ תא קודבל .3םהיתוגשה תא לבקל ידכ ,םירקובמה תודסומל היאצממ תא שיגת העדווה .4
.הפיסאל םתאבה ינפל םהילא סחייתהל הילעו.היאצממ לע הפיסאל חוודת הדעווה .5.היתוצלמה עוציב רחא בוקעת הדעווה .6.הפיסאה ינפב תורישי תיארחא היהת הדעווה .7.הדי-לע שרדנה רמוחה לכ הדעוול איצמהל םירקובמה תודסומה לע .8:תרוקיבה ףקיה

םייתרבחהו םייכוניחה ,םייפסכה ,םיילכלכה םילעפמהו םיפנעה ,תויוליעפה לכ
דיקפת אלממ ,והילא הדש רבח לכ לע הבוחו הדעווה לש תרוקיבל םיפושח ויהי
תכירעל ושרדייש ,םירבסהו םיכמסמ ,עדימ לכ רקבמל קפסל ,הרשמ אשונ וא
.תרוקיבה


Last updated: April 13, 2000