תקנון עבודה - קיבוץ שריד
תקנון זה בא במקום תקנון העבודה הקיים, ותכליתו להסדיר את עניין חובות וזכויות החברים בהקשר לעבודתם.
1. האחריות לעבודה ופרנסה

1.1. החבר יהיה אחראי - בסיוע מש"א - למציאת ובחירת מקום עבודתו ופרנסתו בשריד ומחוצה לו עד גיל פרישה . מקומות עבודה הם אלה המוכרים ע"י מש"א וכפי שיוגדרו מעת לעת.
1.2. קיבוץ שריד יפעל לקיים ולפתח פעילויות כלכליות אשר תאפשרנה מקומות עבודה ופרנסה לחבריו.
1.3. הענפים ומקומות העבודה יפעלו לקידום ופיתוח יכולתם המקצועית של עובדיהם.
1.4. לחברי שריד תינתן זכות קדימה לעבודה בענפי הקיבוץ, בכפוף להתאמה לדרישות התפקיד.
1.5. כל שכר עבודתו וזכויותיו של החבר בגין עבודתו יועברו לקיבוץ.
1.6. זכויות החבר מביטוח לאומי - קצבת נכות והשלמת הכנסה - תיחשבנה כהכנסת החבר לקיבוץ. מיצוי זכויות אלה - באחריות החבר ובסיוע מש"א.
1.7. בנוסף לעבודתו של החבר, עפ"י תקן העבודה שנקבע, יעבוד החבר בתורנויות שבת ומועד כפי שאלו ייקבעו מעת לעת (ראה פירוט סעיף 6 תורנויות).
2. שעות העבודה

2.1 שבוע עבודה הינו גמיש ויכול להתפרס על 5 ימי עבודה או 6 ימי עבודה בהתאם לצורכי הענף.
2.2 שבוע עבודה מלא לחבר וחברה יהיה בן 43 ש"ע נטו (ללא ארוחות ויציאות שלא לצורכי עבודה).
2.3 שעות עבודה נוספות בענפים תבוצענה עפ"י צורכי ודרישות הענפים ובאישור המנהלים. התמורה בגינן תועבר לקיבוץ כנהוג לגבי שעות רגילות. ההגדרה מה היא שעה נוספת ומחירה ייקבעו בתיאום בין הענף ומש"א.
2.4 שבוע עבודה מלא לנשים מגיל 60 וגברים מגיל 65 הינו 24 ש"ע נטו בשבוע - עד גיל פרישה כנהוג בשריד
(גיל 70). היקף משרה שמעבר לכך יהיה עפ"י צורכי הענף ובתיאום עם מנהל הענף ומש"א.
2.5 תקופת המעבר - חברות שהינן בנות 55 ומעלה וחברים בני 60 ומעלה ביום הפעלת התקנון, רשאים להמשיך לעבוד עפ"י תקנון העבודה הקיים עד קבלת תקנון זה. התמורה לקיבוץ תיגזר לפי שעות העבודה בפועל.
3. ימי שֶבֶת

3.1. חבר שריד יהיה זכאי לימי שֶבֶת שנתיים, הכוללים ימי חופשה, ימים לצרכים מיוחדים ומחלות קצרות.
3.2. ימי השֶבֶת יינתנו עפ"י הפירוט הבא:
גיל מס' ימי שבת בשנה למשרה מלאה
18-40 חבר/חברה 20 (150 ש"ע)
41-60 חברה 25 (187 ש"ע)
41-65 חבר 25 (187 ש"ע)
60-70 חברה 25 (97 ש"ע)
65-70 חבר 25 (97 ש"ע)
3.3. זיכוי ימי שֶבֶת יינתן בתחילת כל שנה.
3.4. ימי שֶבֶת כוללים נסיעות לקופ"ח וליווי.
3.4.1. ליווי חברים לקופ"ח עפ"י בקשת המרפאה תירשם ע"ח מערכת הבריאות ובאישורה.
3.5. מחלה ארוכה: מעל שבעה ימי עבודה ברצף באישור רופא, תירשם כמחלה ע"ח מערכת הבריאות החל מיום המחלה השני. ימים אלו לא ייגרעו ממכסת ימי השבת השנתיים.
3.5.1. מחלת ילד: מחלת ילד (עד כיתה א') מעל 4 ימים ברצף, המחייבת שהות הורה, בבית בכפוף להחלטת מערכת החינוך ובאישור רופא, תירשם כמחלה ע"ח ו. בריאות.

3.6. צבירת ימי שֶבֶת:

3.6.1. חבר יהיה זכאי לצבור עד 60 ימי שבת ללא אפשרות המרת ימים אלו בכסף .
3.6.2. מימוש ימי חופשה מחייב תיאום ואישור מקום העבודה, בהתראה הנהוגה בענף.

3.7. ימי חופשה שנצברו עד התחלת הפעלת התקנון החדש: ימי החופש הצבורים יירשמו על שם החבר. מאחר ואנו עומדים בפני שינויים באורחות חיינו, הצעה אחרת תובא להחלטת הקיבוץ במועד מאוחר יותר (עדכון 27.2.04 ).

3.8. חופשות מיוחדות:

3.8.1. הריון ולידה:
3.8.1.1. עם הולדת בן / בת זכאי הבעל ל-3 ימי חופשה.
3.8.1.2. אישה זכאית לחופשת לידה בת 3 חודשים. ניתן לנצל מחצית מתקופה זו בטרם הלידה ולחזור למעגל העבודה בהתאם, בתיאום עם מערכת הבריאות.
3.8.1.3. מקום עבודתה של אם יישמר לפחות עד תום חודש וחצי מחזרתה מחופשת הלידה שלה.
3.8.1.4. המשפחה רשאית לנצל חלק מחופשת הלידה ע"י האב , עפ"י בחירה.
3.8.1.5. עד מלוא לתינוק 6 חודשים רשאית האם לעבוד 36 ש"ע נטו בשבוע. מגיל 6 חודשים ואילך תעבור האם לעבודה מלאה עפ"י התקן.
3.8.1.6. חזרת שני ההורים לעבודה מלאה בטרם הסתיימה חופשת הלידה אינה מזכה אותם בימי החופשה שלא מומשו.
3.8.1.7. אחד מבני הזוג משוחרר מתורנויות למשך שנה מיום הולדת התינוק.

3.8.2. חתונה: בני הזוג זכאים ל-3 ימי חופשה.

3.8.3. אבל: עקב פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה יינתנו 7 ימי אבל.

3.8.4. יום זיכרון: יום חופשה לקרובים מדרגה ראשונה.

3.8.5. ימי מילואים: יירשמו כימי עבודה, עם הצגת אישור המזכה את הקיבוץ בדמי ביטוח לאומי.

3.8.6. צעירים לפני גיוס: זכאים ל-18 ימי חופשה שאינם ניתנים לצבירה.
4. תורנויות

בקיבוץ שריד יתקיימו שלושה סוגי תורנויות: "תורנויות שמירה", "תורנויות שבת ומועד" ו"תורנויות חג". תורנות שמירה תתומחר ותשולם ע"י הקהילה והתמורה בגינה תועבר לקיבוץ כנהוג בשעות עבודה רגילות.

4.1. "תורנויות שבת ומועד":
4.1.1. תורנויות שבת הינן תורנויות המתבצעות בענפים שיש צורך או עניין להפעילם בשבת או מועד.
4.1.2. תורנויות שבת תתומחרנה ותשולמנה ע"י הענפים והתמורה בגינם תועבר לקיבוץ כנהוג בשעות רגילות.
4.1.3. חובת תורנויות שבת חלה על חברה עד גיל 60 וחבר עד גיל 65 (חבר/ה המעוניינים בכך יכולים להמשיך).
4.1.4. על החבר מוטלת האחריות לבצע את התורנות במועדה. ביצוע החלפות יתבצע תוך תיאום עם מקום העבודה.
4.1.5. תדירות וזמן ביצוע התורנויות ייקבע לפי צורכי הקיבוץ - רכזי הענפים ומש"א.
4.1.6. במשפחה חד הורית פטור ההורה מכל התורנויות עד הגיע צעיר הילדים לכיתה ז'.

4.2. "תורנויות חג":
4.2.1. מתוך רצון לקיים תרבות משותפת, תמשיך להתקיים מערכת תורנויות שמהווה את תרומת החבר לכלל. תורנויות חתונות ובר-מצווה אינם אירועים ציבוריים המחייבים "תורנות חג".
4.2.2. חובת תורנויות החג חלה על כל חברי שריד - חברה עד גיל 60 וחבר עד גיל 65.
4.2.3. שעות תורנות אלה לא תתומחרנה ולא תיחשבנה כשעות עבודה.
5. נוהל כניסה וסיום עבודה

5.1. כניסה לעבודה:
5.1.1. כניסת החבר למקום עבודה תהיה בתיאום בין החבר למנהל הענף ובסיוע מש"א. במידת הצורך יעבור החבר תהליכי מיון ואבחון לצורך התאמה לתפקיד.
5.1.2. עם כניסתו של החבר לענף, יוגדר תפקידו, היקף המשרה, נורמות ונהלים המצופים מעובדי הענף, תקופת הניסיון, מועדי תדירות שיחות משוב וזמן מינימום של הודעה מראש על סיום העבודה. הסכם זה ייעשה בין החבר לענף בסיוע מש"א.
5.1.3. החבר והענף יפעלו במשותף לצורך השתלבותו המהירה והיעילה של החבר.

5.2. סיום עבודה:
5.2.1. החבר יהיה רשאי להפסיק עבודתו בענף, ובלבד שיודיע על כך לענף ולמש"א - בהתראת זמן כפי שהוסכמה בינו לבין הענף עם כניסתו לעבודה, ההודעה תהיה בכתב או בשיחה מתוכננת.
5.2.2. הפסקת עבודתו של החבר מחייבת התראה מראש ע"י הענף, כפי שנקבע בינו לבין החבר עם כניסתו לעבודה. זאת בכפוף למפורט בסעיף 5.2.2. לעיל.
5.2.3. התראה על הפסקת עבודת חבר בענף תתבצע בשיחה פנים אל פנים, ומומלץ שתתקיים בהשתתפות נציג מש"א.
5.2.4. והיה והחבר אינו מקבל את ההחלטה, עומדת לו הזכות לעלות את הנושא לטיפול בפורום מש"א, בהשתתפות נציג ועדת חברה שיוסכם על שני הצדדים.
6. פרישה מעבודה

6.1. גיל הפרישה מעבודה לחבר יהיה 70, ולחברה 65. ממועד זה יחושב הבונוס בהתאם למודל, ויכלול פנסיה וביטוח לאומי.
6.2. מגיל פרישה ומעלה יהיה החבר זכאי למלוא זכויותיו ללא קשר לעבודה.
6.3. חבר שיגיע לגיל פרישה יוכל להמשיך לעבוד וזאת במידה וקיים צורך בענף בו הוא עובד, או בענפים אחרים. הגדרת המשרה, היקפה ותמחור העבודה יעשו בתיאום עם הענף, החבר ומש"א.
6.4. הנהלת הקהילה בשיתוף מש"א וועדת קשישים תשאף לספק תעסוקה לחברים מעל גיל הפרישה בהתאם ליכולתו.
7. חיפוש עבודה

7.1. החבר זכאי לעד 21 יום לחיפוש עבודה וזאת (בתיאום עם מש"א) אם הפסקת העבודה הייתה ביוזמת הענף/ המערכת, או בסיום תפקיד. ימים אלה לא יבואו על חשבון ימי השבת השנתיים להם הוא זכאי. חבר אשר עזב את מקום העבודה ביוזמתו יהיה זכאי לעד 14 יום לחיפוש עבודה, אשר לא יבואו ע"ח ימי השבת השנתיים.
7.2. בתום התקופה הנ"ל, ובמידה וטרם השתלב החבר במקום עבודה, יהיה זכאי ליום בשבוע במשך 3 חודשים להמשך חיפוש עבודה. ימים אלה לא יבואו על חשבון ימי השבת השנתיים להם הוא זכאי.
7.3. בתום שתי התקופות הנ"ל, במידה וטרם השתלב החבר במקום עבודה, יורדו ימי חיפוש העבודה ממכסת ימי החופש השנתיים שצבר עד כה.
7.4. והיה ומיצה החבר את זכותו לחיפוש עבודה ואת סך ימי החופש העומדים לרשותו וסירב למקומות העבודה שהוצעו לו ע"י מש"א, אזי ייגרע 30% מתקציבו למשך חודש. והיה ובתום תקופה זו החבר עדיין איננו עובד ומתפרנס ייגרע מתקציבו 50%. הנהלת הקהילה בשיתוף עם מש"א הם הגורמים המוסכמים להוציא החלטה זו לפועל.

הערה: המקור לתקצוב ימי חיפוש עבודה ייבנה מחלק מערך עלות המעביד שתועבר לקהילה ע"י הענפים.
8. רישום העבודה

8.1. רישום העבודה יהיה שעתי וממוחשב, יתקיים בכל ענפי הקיבוץ ויחייב את כל החברים.
8.2. עד 5 בכל תחילת חודש יעבור הדיווח הממוחשב ממש"א למנהל הענף לאישור.
8.3. עובדי חוץ יעבירו את תלוש השכר עד 15 בחודש העוקב .
8.4. החבר יקבל דו"ח עבודה עד 15 בחודש, המפרט את מס' השעות שעבד וימי חופשה ומחלה שניצל, וכן מצטבר מתחילת השנה.

הערה: מנהל מש"א בשיתוף עם הנהלת ויחידת מש"א מופקד על יישום וביצוע תקנון העבודה כפי שאושר.
* הוחלף בהצבעת קלפי 27.2.04
3.7 ימי החופש הצבורים -

עם קבלת תקנון זה יישארו לחבר 30 ימים מהזכות הצבורה, וייכנסו כיתרת זכות פתיחה להסדר החדש.
שאר ימי החופש, במידה וקיימים, יירשמו על שם החבר.
באחריות צוות שינוי להביא הצעה לאסיפה בנושא זה עד תום שנה מיום אישור התקנון.