טפושה ןיע2.2.1998

םיטנדוטס רדסה

רדסהה תורטמו אובמ .אריעצ לכל ההובג הלכשה ןתמ .1

,ךכיפל .תינרדומה הביבסב תובלתשהל יסיסב יאנת םויכ םיווהמ םיהובג םידומיל
,ץוביקה תרגסמב דומלל ריעצ לכל תורשפא היהת וב בצמ רוציל הבר תובישח הנשי
.אבצהמ ורורחש רחאל ןושארה רושעבץוביקב הריעצ הבכש םויקו תידדה הניחבו תובלתשה תפוקת .2

םנוצר ךשמהל םורגל ידכב הב שי ,םיריעצל ץוביקה ןיב "תברקמ הקימניד" תריצי
ינשל איבמ ,ץוביקה תרגסמב םיריעצה לש םהידומיל םצע .ץוביקה םע תופתושב
:םיבושח םייבויח םיכילהת

םיריעצל תבאוש ןבא הווהמה ,ץוביקב הבחר םיריעצ תבכש לש התואצמיה
.יאבצה םתוריש םותב ץוביקל םיעיגמה

לא םתוא תברקמ ,םהידומיל ןמזב ,ץוביקה ייחב םיריעצה לש םתובלתשה
תושעל םיריעצה לע ,ךכיפל .דיתעב םתיב תא וב ואריש ,יוכיסה תא תקזחמו ץוביקה
לש תוברתהו הרבחה ייחל םתמורתו םתוברועמ תרבגהו קוזיחל ץמאמ

.ץוביקה

ייח ,םייתוברת םייתרבח םישגפמ ,הדובע) ץוביק ייחמ םירזגנה שגפמה ילגעמל ףסונב
תדעוו רדסהה תווצ תועצמאב) ץוביקה ןיב ךשמתמ גולאיד לע רומשל שי ,(הליהק
.ריעצו ריעצ לכ ןיבל (םינבידיתעה קשמל ישונא רוקמ .3

,דיתעב ותדובע םוקמ ןיבל ריעצה ידי לע דמלנה עוצקמה ןיב רוביח יכ עבוק ץוביקה
הבר תובישח שי ,ןכ לע .תויחל ןכיה ריעצה לש ותריחבב עירכמ יאנת הווהמ
דצמ) ץמאמ השעיי הב ,ךורא חווטל םייח לולסמ תיינב ןובשחב תחקולה תורבדיהב
.םיירשפא הדובע תומוקמ רתאל (דחאכ ץוביקהו ריעצה,תומלתשהו דומיל יכרצ ןהל םגש ,רתוי תורגובמה תובכשב עוגפל אלש תנמ לע .4
.םהידומיל תא ןממל םתלוכי בטימכ םיטנדוטסה ושעיםהירוה ןיגב וניה ץוביק ינב םניאש ימ ןיבל ץוביק ינב ןיב רדסהה יללכב רעפה .5
.ץוביקה ירבח:םיאבה תונורקעה רואל לעפיו בשחתי םיטנדוטסה רדסה

.ונתלוכיל םאתהב םויקה תואצוהב הדימע .1

.הריכשה הדובעה םוצמצ .2

.ץוביקב םייחה תוחרוא לע הרימש .3

.ץוביקל םיטנדוטסה ןיב ןגוה רדסה .4

רדסהב םידומילה יאנת .ביללכ .1

םידמעומ לש סוטטס ילעבו 30 ליג דע םהידומיל תא וליחתיש םיריעצל דעוימ רדסהה
.תוחפלםידומילה םוקמ .2

רוזאל ץוחמ םידומיל .הפיח רוזאב םידומילל הרורב הפדעה הנשי רדסהה תרגסמב
וא הפיח רוזאב שקובמה םידומילה עוצקמ םייק אל םהב םירקמב קר ורשואי
.הפיחב שקובמה עוצקמל הלבק-יא לש םירקמביסיסב יאנת .3

(םייתנש דע לש תרגסמב ירשפא ומצע לוציפה) תלצופמ וא הפוצר הנש לש הייהש
יררחתשמ ,תאז םע דחי .רדסהה תרגסמב םידומילל האיציל יאנתכ בשחית ,ץוביקב
התוא לש רבוטקואב םהידומיל תא ליחתהל ולכוי ,ץוביקב תופיצרב והשיש ,ראורבפ
.הנשתמדקומ העגה .4

תויהל ךירצ ,רדסהב בלתשהל ןיינועמו ץוביקהמ האיצימ וא לויטמ עיגמה תב/ןב
ץוביקל ורזחי רבוטקואב םיליחתמה) םידומילל ותאיצי ינפל םישדוח העברא ץוביקב
.(רחואמה לכל ינוי ףוס דע

ךא ,2 ףיעסב הרומאה תלצופמה הנשה תרגסמב םילולכ םניא וללה םישדוחה תעברא
.וזכ הפוצר הנשמ קלחכ ובשחיי

.1/8-המ ליחתת רבוטקואב דומלל ליחתמש ימל הדובע ימי תריבצ

ןורקיע ותוא יפל השעית ולש הדובעה ימי תריבצ ,רתוי רחואמ דומלל ליחתיש תב/ןב
.המאתהבוםידומילה לולסמב יוניש .5

לולסמ יפ-לע וידומיל תליחת םע רדגויש יפכ ,תומלתשה תונש רפסמל יאכז טנדוטס
.ישיאה םידומילה

.ויליבקמו ןושאר ראות ידומילל דעוימ רדסהה

.הנושארה םידומילה תנש ךלהמב םידומילה לולסמ תא תונשל ןתינ

בקע קר השעיי הנושארה םידומילה תנש םות רחאל םידומיל לולסמ יוניש
.רדסהה תווצ רושיאבו םיצוליא

םידומילה תנש רובע דומילה ימד רבכ ומלושש רחאל םידומיל לולסמ יוניש
.ו לש דחוימ רושיאל אבויו רדסהה תווצ רושיאב היהי (אלמ וא יקלח ןפואב) היינשה
.וידומיל םותב,תפסונ הנש ץוביקב תוהשל טנדוטסה תא בייחי הז בלשב יוניש .םינב:םידומיל תקספה .6

םידומילה לולסמ ךלהמב תחא םידומיל תקספה רשפאתת ,תודחוימ תוביסנב .א
תישענה) רתוי הכורא הקספה .ץוביקה תודסומ רושיאב תאזו ,הנש דע לש הפוקתל
תא ךישמהל טנדוטסה תא בייחת ,(םיינוציח םימרוגב תולת אלל ,טנדוטסה תעד לע
וידומיל

.הרושיאל ףופכבו תומלתשה .ו תרגסמב

הירחאל ,גוזה ינבמ דחאל םידומילה לולסמב הנש לש הקספהכ בשחית - הדיל
.הרסחה םידומילה תנש תא םילשהל יטמוטוא ןפואב לכוי

ביצקתב םלוא) תומלתשה .ו תרגסמל ותומלתשה רובעת ,החפשמ לעב טנדוטס
.(ץוביקב תורחא תובכש תומלתשהב עוגפל אל ידכ ,רדסהה

דצמ רדסהה יאנתב הדימע יא לש הרקמב - םינב .ו ידי לע םידומיל תקספה
קיספהל תוכז םינב תדעוול היהת תורבדיהה תויורשפא לכ יוצימ רחאלו טנדוטסה
.םיריעצ לולסמב טנדוטסה לש וידומילל"וח .7

תווצ רושיאב ,תועובש השולש דע לש ןמז קרפל ל"וחל עוסנל לכוי רדסהב טנדוטס
.ץוביקב םילבוקמה םילהנה יפ לעו רדסהה

הפיח רוזאל ץוחמ םידומיל .גדמע אלש טנדוטס - ליעל (2) ב ףיעס יפ לע ורשואי רוזאל ץוחמ םידומיל .1
ול םלושת ,הפיח רוזאל ץוחמ דומלל ונוצר לע דומעיו ל"נה ףיעסה י"פע םינוירטירקב
.דבלב יאפיח טנדוטס תולע.םידומיל תנשב םוי 120 ץוביקב דובעי טנדוטסה .2הפיח רוזאל ץוחמ םידמולל ףסונ ןומימ .3

.םייאטיסרבינוא תונועמב הריד רכש לש יוושב היהי ,ץוביקה י"ע םלושיש,הרידה רכש
ויהי םא, (דומיל ירמוח ,תועיסנ ,ל"שא) םידומילה ןמ תועבונה תופסונה תויולעה רתי
.ץוביקה י"ע ונמומי ,הלאכ

תא ריזחמ טנדוטסהו אלמ הריד רכש םלשמ ץוביקה הבש ,היצפוא ןכתית :הרעה
.הנשה ךלהמב תונועמ רכשמ שרפהה

טנדוטס היהי ,ןיפור תשרדמב םידומיל לש תפסונה תולעה ףא לע :ןיפור תשרדמ
.הפיח רוזאב םידומילל סחיב תויולעה שרפה תא תוסכל ךרוצהמ רוטפ הז דסומברדסהב טנדוטסל תויולע תלבגה .4

רובע הנשל ילמיסקמ תולע הבוג רידגהל םיכמסומ ויהי תומלתשה .ו/רדסהה תווצ
םא ןיב ,ותרזחה שרדיתש בוחכ רדגות - ל"נה םוכסל רבעמ האצוה לכ רשאכ ,טנדוטס
.רתוי ךורא חווטל רבטצמ בוחכ םא ןיבו הנש התואב

תפסותב ,עצוממ יביבא לת טנדוטס לש ותולעל םאתהב עבקית תויולעה תלבגה
.רדסהה תווצ לוקיש י"פע ,תושימג חווט

י"פע ,דבלב תישיא איה ותלעפה ךא ,םיטנדוטסה ללכ יבגל ףקת הז להונ :הרעה
.רדסהב םילפטמה םימרוגה לוקיש

הסנרפו הדובע .דהדובעה ימי תסכמ .1

:הניה הדובעה ימי תסכמ

.(תיאמדקאה הנשה תושפוח יפ לע תבשוחמ) הנשב הדובע ימי 120

י"פע ,רחא וא הז טנדוטסמ הדובעה ימי תשירד הבוג תא תונשל ךמסומ רדסהה תווצ
התחפהב ךרוצ היהי תורחא תושירד וא םיפסכ תסנכה תושירד בקעו הדימב .וילוקיש
.תודסומה תעידיו רושיאל אבוי רבדה ,רדסהב הדובעה ימי תשירדב תיללכ

םיכזמ םניא םיצובשתה .םיאולימ ימיו םיצובשת םג וללכיי הדובעה ימי ןיינמב
.שפוח ימיב טנדוטסה תא

ימי תסירפ רשפואת (ץיק רטסמיס ןוגכ) דחוימ םידומיל לולסמ לש הרקמב
,טנדוטסה לש ותורשפא יפ לע ,םייתנשב הדובע ימי 240) םייתנש ינפ לע הדובעה
.(הנש לכ הדובע ימי 120 םוקמב

.הנשב הדובע ימי 10 דע לש הבוח וא תוכז רובצל לכוי טנדוטסה

הדובע ימי לש בוח לעב רתונ אוהו וידומיל םות םע ץוביקה תא בזוע טנדוטסו הדימב
םוי לש חתפמה יפ לע) הביזעה ימדמ רבצנש בוחה לש וכרע תחפוי ,ףסונ ןומימ וא
.(1.1.94 יריחמב ח"ש 150 = הדובע

.בוחה רזחהל תרחא ךרד אצמית הביזע ימדל יאכז וניא טנדוטסהו הדימב.רדסהל חפסנכ ףרוצמ - טרופמ הדובע בוח להונ *הדובעה םוקמ .2

הדובעה תודסומ ידי לע עבקיי ותדובע םוקמו ץוביקה יכרוצ יפל דובעי טנדוטסה
רחאל ,תאז םע .םידומילה תועשל ופפחי אלש ,ךכ ועבקיי הדובעה ינמז .ץוביקב
םואית ךירצי יוניש לכו ותדובע םוקמ יפלכ תוביוחמ טנדוטסל היהת ,םינמזה ועבקייש
.ףנעה זכרמ םע

ץוחבמ הסנכהב ץוביקב הדובעה ימי ךסמ 1/3 דע רימהל תינורקע תורשפא תמייק
.רדסהה תווצ ידי לע רשואת וז תורשפא .(1.1.94 יריחמב ח"ש 150 לש סיסב לע)

השעיי ,דומילה עוצקמל םאותה הדובע םוקמב טנדוטס בלשל היהי ןתינו הדימב
.ןלהל תגצומה תובלתשהה תינכותל רשק אלל םג ,ןכ

תא תמאותה ץוביקל ץוחמ הדובע רשאל תורשפא םג תמייק םידחוימ םירקמב
יוסיכל השירד חרכהב גצות אל ולא םירקמב .ההז הדובע ימי ףקיהב, דומילה עוצקמ
.ץוביקב הדובע םוי תולע לש אלמ

.ו לש התמכסהב תינתומו םינב .ו ידי לע רשואת ץוחב הדובעל טנדוטס לש ותאיצי
.הדובעןומימב ףסונ עויס .3

תפסונ תיתנש הסנכה תמלשהב טנדוטס לכ בייחל היהי ןתינ ,ךרוצל םאתהב ,הנש ידמ
תודובע ,תורחא תוגלמ ,ח"רפ תגלמ תועצמאב (1/1/94 יריחמב) ח"ש 3000-כ לש
.ליעל םירומאה הדובעה ימיל ףסונב תאז לכ .'וכו תוילאטנדוטס

תנמ לע ,100-ל םוי 120-מ ץוביקב הדובע ימי תתחפה לוקשל הז הרקמב ןתינ :הרעה
.טנדוטסה לע לקהל

המ יפ לע ,םקלח וא הנש התואב םידמולה םיטנדוטסה לכ לע לוחל הלוכי וז השירד
.הנש ידמ טלחוישיצוביקה קשמבו ץוביקב תובלתשה .ה

תווצ לש ותוירחאל רובעל שקבל טנדוטסה לכוי םידומילה רדסה תרגסמב .1
לש ומעטמ ריינב הטרופ וזש יפכ ,תובלתשה תפוקת לש התרגסמב ,שונאה יבאשמ
.חפסנכ הז רדסהל םיפרוצמ היתונורקעו 'זאטסה תווצ

תווצו רדסהה תווצ תמזויב גצות תובלתשהה תפוקתב קלח תחקל תורשפאה .2
הנותנ שונא יבאשמ תווצל .םידומילה רדסהל ותסינכ םע טנדוטס לכל שונא יבאשמ
.תובלתשה תפוקתל טנדוטס לש ותסינכ רשאל אלש ,תוכמסהרדסהה ךרוצל ץוביק ןב תרדגה .ו

:הרדגה.1

.םתורבח ךלהמב ורטפנש וא ץוביקב םייח ,טפושה ןיע ירבח םניה וירוה ינשש ימ קר
טנדוטסה ביוחי ,ץוביקל ץוחמ ינש הרוהו טפושה ןיעב דחא הרוה לש הרקמב
.ובוח תיצחמב

,טפושה ןיע ינב לש גוז ינב ,רדסהה תווצ רושיאב ,אובל ולכוי וז הרדגהל םיגירחכ
ץוביקל םירבוע/םיבזוע םינבל הרזע תמייק אל םהבש ,םירחא םיצוביק ינב םניה רשא
.רחא

ץוביק ןב וניאש ימל ףסונ ןומימ .2

תולעה לש םולשתב הנש לכב ביוחי ,ל"נה הרדגהל םאתהב ,ץוביק ןב וניאש טנדוטס
הרזחהה ךרעל, ינפיח טנדוטס לש תללוכה תולעה ןיבש שרפההמ תעבונה תעצוממה
.(1.1.94 יריחמב ח"ש 4000) הדובע ימי 120 תועצמאב

יפ לע קר תירשפא בוח תריבצב וא תיבב הדובעב ףסונה ןומימה תרמהל תורשפא .3
.רדסהה תווצ תטלחהתויביצקת תויוכזו הביזע ימד ,םידומיל בוח .זתויביצקת תויוכזו העבצה תויוכז .1

ההז ביצקתל וכזי ,םירבח םא ןיבו םידמעומ םא ןיב ,רדסהב םיטנדוטסה לכ
.דמעומ ביצקת הבוגב

רבח לכל המודב העבצה תוכז לבקי ,תורבחל לבקתה רשא ,רדסהב טנדוטס
.(רבח לש ויתובוח לכ תא אלממ אוהש ךכב בשחתהב)רדסהה רגובל הביזע קנעמ .2

:ויפל ,ץוביקה ןיבל וניב ישיא רדסה לע םותחי רדסהל סנכנה טנדוטס לכ

תונש לכמ תועבונה הביזע ימד ךרוצל קתווה תונש לע ודיצמ רתוומ טנדוטסה .1
.רדסהב וידומיל

ןיא ,רדסהב טנדוטסה לש הדובעה תובוח תמלשה םע יכ ,ודיצמ ריהצמ ץוביקה .2
.ץוביקה יפלכ תפסונ תיזוח תוביוחמ לכ ןורחאל

תונשל רבעמ ,רבחכ וא/ו דמעומכ טנדוטסה ההש ןהב תופסונה םינשה
לכ רובע םיגוהנה םיללכל םאתהב הביזע ימד ךרוצל קתוו תונשכ ובשחיי ,םידומילה
.ץוביקב רחא רבח/דמעומ

םויס רחאל ,ץוביקב תורבח םייתנש לכש ירה ,ליעל (א) 2 ףיעסב רמאנה ףא לע
ןהילע ,"תואפקומה" םידומילה תונש ןיבמ תחא הנש לש "הרשפה" רוצית ,םידומילה
.ןיינעו רבד לכל קתו תנשכ - ךליאו התעמ בשוחת וז הנשו קתו תונשכ טנדוטסה רתיו

יפ לע ואל וא ץוביק ינב םתויהל רשק אלל ,םיטנדוטסה ללכל דיחא אוה הז רדסה
.םהידומיל תולעל רשק אללו רדסהה תורדגה

1 חפסנרדסה םויס םע ץוביקב תובלתשה לולסמ
םיטנדוטסהעקר .1

תלאש התופירח אולמב הלוע ,םיטנדוטסה רדסה לש תיסחיה ותחלצה עקר לע

רסוח .ומויס רחאל ,(םיבלתשמה :ןלהל) רדסהה ירגוב לש ץוביקב תובלתשהה
יצוביקה קשמה הנבמ ןיבל ,רדסהב םיטנדוטסה לש דומילה יאשונ ןיב טלוב המאתה
,רדסהה ירגוב לש תרבגומ הביזעל םורגי יתקוסעתה עקרה יכ ,ששחל םרוג ,םויהד
.וז הניחבמ ץוביקב םמוקמ תא ואצמי אל רשא

רובע םג חתפית תובלתשהה תפוקתש ירה ,רדסהה ירגוב לע ליעל שגדה תורמל
תא השיגדמ וז תורשפא .רדסהב םהידומיל תצורמב ןיידע םיאצמנה םיטנדוטס
תפוקת ןיב יעבט רוביח תרצוי ,ץוביקב ישונאה ןוהב תידיתעה העקשהה טנמלא
בלתשמ ומצע האורה ,טנדוטסל תנתונו תועצקמתהה/תובלתשהה תפוקתל םידומילה
תוירחא לש הבישח תרגסמב ישיא םידומיל רדסה ומצעל רוציל יוכיס ,ץוביקב
.ץוביקה ןיבל וניב תפתושמ

לכוי בלתשמהש ,ךכב ינורקע ןיינע שי ץוביקל םגו בלתשמל םג יכ ,איה אצומה תדוקנ
.םייפותיש תונורקעו התואנ הסנרפ תמר לע הרימש ךות ,ועוצקמב קוסעלרדסהה .2.שונאה-יבאשמ הטמ - רדסהה לוהינםינש 5-3 ןיב הכרואש ,ץוביקב החונ תובלתשה תפוקת ןתמ - יזכרמ ןויער .ב
.םייסמה וא דמולה טנדוטסל ,רתויה לכל:רדסהה יאנת טוריפ .ג"תובלתשה תפוקת"ל הסינכה יאנת .1

.תורבחל הלבק

.םיירטנלווה הליהקה ייחב והשלכ ליעפ דיקפת תחיקל

.הביזע לש הרקמל תידדה תוביוחמ תחיקל

.ןלהל טרופמכ "תובלתשה תינכות" תגצהםיטנדוטסה רדסהב םידומילה תרגסמב תובלתשה לולסמ .2

תווצ לש ותוירחאל רובעל שקבל טנדוטסה לכוי ,םידומילה רדסה תרגסמב
.שונאה יבאשמ

תווצו רדסהה תווצ תמזויב גצות תובלתשהה תפוקתב קלח תחקל תורשפאה
הנותנ שונא יבאשמ תווצל .םידומילה רדסהל ותסינכ םע ,טנדוטס לכל שונא יבאשמ
.תובלתשהה תפוקתל טנדוטס לש ותסינכ רשאל אלש ,תוכמסה

,ישיא םידומיל רדסה תיינב - תובלתשהה תפוקתל רדסהב טנדוטס תסינכ תועמשמ
ךות ,םידומילה ןומימו הדובע םוקמ ,הדובע יאשונב ידדה תעד לוקישו תושימג ללוכ
.ןלהל רומאכ תובלתשה תינכות תגצהלו המידק תפתושמ הבישחל ןויסינםיטנדוטסה רדסהב םידומילה םויס רחאל תובלתשה לולסמ .3

ךרד אוצמל הרטמב ,םייסמ טנדוטס לכ םע שונא יבאשמ תווצ לש ישיא שגפמ
.תובלתשה תפוקת שוביגל - ואל םאו ץוביקב בולישלתויורשפא - "תובלתשה תינכות" .4

.ץוביקב (םימייק םיפנע תבחרהו חותיפ ללוכ) םייק ףנעב תובלתשה תגצה

.דומילה עוצקמ ביבס ,יצוביקה קשמב שדח ףנע תיינבל תיקסע תינכות תגצה

.ועבקייש םיאנתל ףופכב ,ץוח דבועכ ץוביקב תובלתשה תגצה(םידומילה רחאל) "תובלתשהה תפוקת" יטרפ .5

תובלתשה ךרוצל ,תיקלח וא האלמ הרשמב ץוחב דובעל בלתשמל רשפאתי

.ועוצקמב

םע רשקב םידמוע םניא רשא ,םייתייעב רכש יאנתב םג רשפאתת ץוחה תדובע
.ץוביקב ע"י תולע

.המכוסש תינכותה לש המשגהה תלוכי תניחב םשל (רחאו ילכלכ) דומצ יוויל ןתניי

:םיאבה םימוחתב ,שרדנל םאתהבו ותלוכי לככ עייסי ץוביקה

.תויעוצקמ תויומלתשה .1

.תיקסע תינכות סיסב לע ,ץוביקב ףנע תמקה ךרוצל תויחרכה תועקשה .2

.(תונורתפ דוחיא ללוכ) םיליעי םייתרובחת תונורתפ .3

.םירחא םידחוימ םיכרצ ,שרדנ גירח שובל ,ל"שא :ןוגכ תונוש תויעב ןורתפ .4"תובלתשהה תפוקת" םויס .6

הרשואו הגצוהש יפכ ,ותינכותב דומעל בלתשמה ביוחי תובלתשהה תפוקת םויסב
אוה ,ותינכותב דומעל לכוי אל בלתשמהו הדימב .וכלהמב הנכדועו רדסהל הסינכב
םואית ךות ,וירושיכל םאתהבו הפוקת התואב שרדנל םאתהב ,יצוביקה קשמב בלתשי
.ץוביקה לש שונאה יבאשמ תווצ םע

םיטנדוטסה רדסהל 2 חפסנרדסהב הדובע בוח להונ:הביזע

,רדסהה םויסב הדובע בוח לש הרקמב ובו םייקה להונהמ יוניש ןיא הז הרקמב
הביזעה יבישחת תרגסמב בשוחמו טנדוטס תדובע םוי ךרע י"פע ,ףסכל בוחה םגרותמ
.טנדוטסה לומ

הדובע ןיגב בוח ,הנשל ח"ש 4000-ה לש יאנובשחה בוחהמ לידבהלש שיגדהל בושח
.רזחומ תויהל רומא

:תוראשיה

ותסינכ תעב טנדוטסה תוכזל ודמעש שפוחה ימי תסכממ דרת בוחה ימי תומכ -
תועט בקע ורבצנ ,רדסהה ךלהמב ורבצנש שפוח ימיש ,החנהה לע ססובמ) .רדסהל
רדסהה תליחתב שפוחה ימי תומכ תא, קיודמב יד ,רזחשל תלוכיה לע ןכו

לש תלבוקמה הרוצב קחמיי אוה (ההובג תוריבס) שפוח ימי בוח רצונו הדימב -
.טנדוטסה י"ע תוכז ימי תריבצ

םלשי ,שפוח ימי בוח םע (הטמ םיעיפומה םיאנתב בשחתהב) הביזע לש הרקמב -
.ןמז ותואב טנדוטס תדובע םוי ךרע יפל ,הביזעה ירדסה תרגסמב ובוח תא בזועה

דיימ בזע וליאכ רבדה בשחיי ,ץוביקב הנושארה הנשה ךלהמב טנדוטסה בזעו היה -
.(הביזע ףיעס האר) רדסהה םותב

.םייק ןיידעו הדימב ובוח קחמיי ,הלעמו םייתנש ץוביקב ראשנו היה -תווצ ידיב ראשיתש ןבומ ,ול ףסונבו ליעל רומאה לכ תורמל ***
,הז להונ תלעפה לע ץילמהל אל וא ץילמהל תוכזה תומלתשה .ו/רדסהה
.הרקמו הרקמ לכל םאתהב

םיטנדוטסה רדסהל 3 חפסנםיררחושמ םילייחל םיישיא תונודקיפולש תואכזה תדועתמ קתוע איצמי ,רדסהל הסינכל דמעומה ,ידיתע טנדוטס לכ .1
.רדסהה תווצ לש בקעמו עדימ ךרוצל

,םידומילה דסומל ןודקיפה יפסכ תרבעהב ביוחמ רדסהל לבקתמה טנדוטס לכ .2
.רדסהה תווצל ךכ לע םירושיאה תאבהו וידומילל הנושארה הנשה תרגסמב

דעומל םאתהב ,ןודקיפה םוכסמ יסחיה קלחב הכוזי רדסהה תא בזועש טנדוטס .3
.וידומיל תקספה