טפושה תמר2000 ץרמ

2000 םיריעצ ןונקת

יללכץוביק תא וליבוהש ,תונורקעה תא תונשל אב וניא עצומה םיריעצה לולסמ
לולסמה .םיריעצל דחוימ םידומילו הטילק לולסמ תונבל טפושה תמר
םג הנעמ ןתונו וינפל םש ץוביקהש תוינושארה תורטמה לע הנוע שדחה
,תכרעמ ןיב רשגל הסנמ לולסמה .תונורחאה םינשב ופסונש תורטמל
םילבגומ םיבאשמ דימעהל ץוביקה תלוכי ןיבל ,םיבר םיבאשמ תשרודש
.םיריעצה לולסמל

הפוקתכ ,תיעוצקמה הריירקה תליחתו םידומילה ףוס תא םיאור ונחנא
םיריעצה תטילקל םיצמאמה ברימ תא עיקשהל ךירצ ץוביקה הבש ,תיטירקה
.ץוביקבלע תורטמ

.ןושאר ראות וא/ו עוצקמ דומלל ץוביקה ינבל רשפאל .1

תוסנתהל ריעצל תרשפאמש ,ריעצהו ץוביקה ןיב םיסחי תכרעמ תיינב .2
.ךדיאמ שפוחו תואמצע ול תרשפאמו דחמ ץוביקב םייחבהנשמ תורטמ

.םהלש תילכלכה תואמצעה יבלשב ץוביקב דובעל ץוביקה ינבל רשפאל .1

ןיב ,הסנרפל הדובע ןיב רשק שי ובש םלועב תוסנתהל םינבל רשפאל .2
.םויק תלוכיל הדובע

.הליהקל םינבה לולסמ תולע םוצמצ .3תונורקע

.ץוביק ירבח לש םינב לע לח הז ןונקת .1

.ץוביקב תושר רב לש דמעמב היהי ריעצה .2

.ותדובע תרומת רכש לבקיו ריכש תויהל לכוי ריעצה .3

.טפושה תמר ץוביקב םירוגמ לע תובשות ימד םלשי ריעצה .4

.הניכמ + םינש שולשל יאטיסרבינוא דומיל רכש ריעצל קינעי ץוביקה .5

ןפואב ולפוטי - "ץוביקה רבחב םייולתה םידחוימ םיכרצ ילעב םינב" .6
.ץוביק ירבח םה דוע לכ ,םהירוה ןיגב - ישיא

טלחוי םהיפל ,תונורקע שבגת םינב תדעו שדחה לולסמה רושיא רחאל .7
.שדחה לולסמל רבוע ימו םויה אוהש יפכ ,לולסמב ראשנ ימסיסב תורדגה

.תובשות ימדו הריד רכש ןיב הקולח שי טפושה תמרב - תובשות ימד .1
,איה תווצה תעצה .םימוכסה ינש תא ללוכ הז ןונקתב תובשות ימד חנומה

טפושה תמרב לבוקמה םולשתהמ 80% ויהי תובשותה ימד לולסמה ןמזבש
.תובשותה ימדמ 60% הריעצ םלשת םידומילה ןמזב .םיבשותל

ץוביקב ררוגתהל תושר לביקו דמעומ וא רבח וניא - תושר רב .2
.ויתורישב שמתשהלו

ימד םולשת תרומת ץוביקב הריד רוכשל יאכז ריעצה - טנדוטס יאנת .3
.ץוביקב ריכשכ דובעלו תובשות

לכ תא טרפמש ,םכסה לע ומתחי ץוביקהו ריעצה - דוסי םכסה .4
.לולסמה ךלהמב ץוביקהו ריעצה לש תובוחהו תויוכזהםינב תדעו

לש תכרעמה ךותב םימרוג רפסמ לומ דמוע ריעצה םיריעצה לולסמ ךלהמב
םירצונש םירשקה לכב הפתוש תויהל אוה םינב תדעו לש הדיקפת .ץוביקה
יפכ ,םהיתובוחב םידמוע ץוביקהו ריעצהש גואדלו ץוביקל ריעצה ןיב
םבלשלו םיריעצה תא םדקל ףאשת םינב תדעו .םיריעצה לולסמב וחסונש
.ץוביקב תויתקוסעתהו תויתרבחה תוכרעמבהדובע תדעו

םיריכשכ היהי לולסמה ןמזב טפושה תמר ץוביקב ודבעיש םיריעצה דמעמ
הדובע תדעו לש רושיא רחאל היהת ףנעל דבוע לש הטילק לכ .םיליגר
הדובע תדעו תוירחאב .ותקסעה יאנת תא רשיא קשמה זכרמש רחאלו
.ריעצו ריעצ ןיב םידבועה תטילקב הילפא היהת אלש אדוול

םינושה םיבלשה


ץוביקב דמעומ :דמעמ
הדובעל םאתהב יסחי ישיא ביצקת :ביצקת
רדח תריד לבקמ :רויד
אבצה ינפל
תרשמה ץוביק ירבח םירוהל ןב :דמעמ
רידסב
יאבצה רכשל תפסות :ביצקת
רדח תריד לבקמ :רויד
אבצ
תושר רב :דמעמ
הדובעה ךרע י"פע רכש :תרוכשמ
ץוביק ןבל דחוימ ריחמ :רויד
30 ליג דע אבצה ירחא


טוריפ י"פע - םינושה םיבלשה


אבצה ינפל .1

.ץוביקב דמעומ :דמעמ

.הדובעה ימי רפסמל יסחי ןפואב ישיא ביצקת לבקמ :ביצקת

.ץוביקה תלוכיל םאתהב (גוזב וא דבל) רדח תריד לבקמ :רוידאבצב .2

"רידסה אבצב תרשמה ץוביק ירבח םירוהל ןב" :דמעמ

רכשל תפסות ,עובק םוכס ביצקת ץוביקהמ םילבקמ םילייח :ביצקת
.אבצהמ

.ץוביקב לבוקמל םאתהב ,רויד לבקמ :רוידאבצה ירחא .3

.תושר רב לש דמעמ אבצהמ רורחשה םוימ

.תושר רב :דמעמ

ךרע י"פע ,ריכשכ רכש לבקי ותקסעהב ןיינועמ היהי ץוביקה םא :רכש
.הנושארה הנשב דיחא רכש .ץוביקב תוגוהנה רכשה תוגרדמ יפל ,ותדובע

תרכשהב תופידע ןתניתו ןב לכל רויד יתוריש קפסל ףאשי ץוביקה :רויד
.םירחא םיבשות ינפ לע ,ץוביק ינב םיריעצל הרידיאטיסרבינוא דומיל רכשל תואכז .4

םינש שולש + הניכמ רובע םולשתל יאכז ץוביק ירבח וירוהש ריעצ לכ
.תויאטיסרבינוא

ירבחכ קתו תונש 20 דחיב שי םירוהה ינשל רשאכ היהת 100% תואכז
יפל תיקלח היהת תואכזה - קתו תונש תוחפ שי םירוהלו הדימב .ץוביק
.ץוביק ירבח םניה םירוהה דוע לכ לוחת תאז תואכז .קתווה תונש רפסמדומיל רכש םולשת .5

םינש שולשל ל"כש ,הב דמול ריעצהש ,הטיסרבינואל ריבעי ץוביקה
.הז ןונקת יאנתב דמע אוהו הדימב תויאטיסרבינואתוגלמ .6

ויהיו ץוביקה תושרל ורבעוי ,אבצה ידי לע ונתניש ,ל"כשל תוגלמ .1
.ריעצה לש ל"כש םולשתל תודעוימ

.ולש ויהי ,ל"כשל תוגלמ תוברל ,לבקי ריעצהש תוגלמה ראש לכ .2םיפסונ םידומיל .7

הנש ידומילל קוקזש ימ .ףסונ עויס םידמולה וינבל תתל ןוכנל אצומ ץוביקה
,ינש ראות תמלשהל וא יאטיסרבינוא ןושאר ראות תגשה ךרוצל ,תיעיבר
.תילכלכ תואמצע לש םיאנתב 30 ליג דע וידומיל תא ךישמהל לכוי

ובייחתי רשאו תיעיבר הנש םידמולש םינבל הגלמ ץוביקה עיצמ ,ןכ ומכ
ןיינע שי ץוביקלשו םידומילה םות םע םידמעומכ טפושה תמרל בושל
תכרעמב ,תיעוצקמה םתובלתשהמ קלחכ ,וז הנשב וקסעוי םינבה .םתורבחב
.ץוביקה לש

רחא בקעמה תא עצבל התוירחאבו תאזכ הגלמ רשאל םינב .ו תוכמסב
.ךכ לשב ומצע לע חקול אוהש תויובייחתהב ריעצה תדימע30 ליגב לולסמה םויס .8

,וחוכ לכב ,לעפיו לולסמה םויס םע תורבח לוקשל וינב תא דדועמ ץוביקה
.םיריעצה לולסמ םותב תורבחל ולבקתי םיריעצ רתויש המכש ידכ

.תודמעומ תנש רחאל תורבחל לבקתמ - הצור ץוביקהו הצור ןבה

.ותוארל חמשנו דימתל ותיב היהי טפושה תמר .םולשל דרפנ - הצור אלוידומיל םותמ טפושה תמר ץוביק ת/ןבל תויואכז תלבט :חפסנ
.יעוצקמ/ראותה ידומיל םויס דעו םיידוסי לעה
םידומיל
אבצה ףוסמ
30 ליג דע
אבצ
סויג דע

תושר רב
תושר רב
ירבח םירוהל ןב
אבצב תרשמה ץוביק
רידס
דמעומ
תרדגה
דמעמ
ךרע י"פע תרוכשמ
הדובעה
ךרע יפל תרוכשמ
הדובעה
תפסות עובק םוכס
אבצהמ רכשל
ישיא ביצקת
יפל לכואו
ע"י רפסמ
/ביצקת
רכש
יפכ תובשות ימד
טרופמש
תובשות ימד
טרופמש יפכ
וא 'חי 16 תריד
רויכ-דח
רוידל יאכז
תלוכי יפל
ץוביקה
רויד

ןכ
ןכ
ןכ
ןכ

שומיש
בכרב

םולשתב
םולשתב
בצקותמ
בצקותמ
/ןוזמ
למשח
םלשמ
םלשמ
םלשמ אל
םלשמ אל
ימד
הקזחא
בייח ץוביקב רג םא
תושגהו תורימש
ץוביקב רג םא
תורימשב בייח
תושגהו
אל
אל
תויונרות
םיצובשתו