השנמ תומר ץוביק

2000 יאמב 22


םיריעצ רדסה


:םיריעצה רדסה תורטמ .1
יאנת םויכ םיווהמ םיהובג םידומיל - ריעצ לכל ההובג הלכשה ןתמ
תריציל הבר תובישח הנשי ,ךכיפל .תינרדומה הביבסב תובלתשהל יסיסב
ןושארה רושעב ,ץוביקה תרגסמב דומלל ריעצ לכל תורשפא היהת וב בצמ
.אבצהמ ורורחש רחאל
תריצי - ץוביקב הריעצ הבכש םויקו תידדה הניחב ,תובלתשה תפוקת
םנוצר ךשמהל םורגל ידכב הב שי ,םיריעצל ץוביקה ןיב "תברקמ הקימניד"
איבמ ,ץוביקה תרגסמב םיריעצה לש םהידומיל םצע .ץוביקה םע תופתושב
:םיבושח םייבויח םיכילהת ינשל
תבאוש ןבא הווהמ ,ץוביקב הבחר םיריעצ תבכש לש התואצמיה .1
.יאבצה םתוריש םותב ,ץוביקל םיעיגמה םיריעצל
םתוא תברקמ ,םהידומיל ןמזב ,ץוביקה ייחב םיריעצה לש םתובלתשה .2
לע םג ,ךכיפל .דיתעב םתיב תא וב ואריש יוכיסה תא תקזחמו ץוביקה לא
םתוברועמ תרבגהו קוזיחל ץמאמ תושעל ץוביקה לע םגו םיריעצה
שגפמה ילגעמל ףסונב .ץוביקה לש תוברתהו הרבחה ייחל םתמורתו
שי (הליהק ייח ,םייתוברת םייתרבח םישגפמ ,הדובע) ץוביק ייחמ םירזגנה
ןיבל (םינב .ו רדסהה תווצ תועצמאב) ץוביקה ןיב ךשמתמ גולאיד לע רומשל
.ריעצו ריעצ לכ
דמלנה עוצקמה ןיב רוביח יכ עבוק ץוביקה - ידיתעה קשמל ישונא רוקמ
לש ותריחבב עירכמ יאנת הווהמ דיתעב ותדובע םוקמ ןיבל ריעצה ידי לע
ןובשחב תחקולה ,תורבדיהב הבר תובישח שי ,ןכ לע .תויחל ןכיה ריעצה
ץוביקהו ריעצה דצמ) ץמאמ השעיי הב ,ךורא חווטל םייח לולסמ תיינב
.םיירשפא הדובע תומוקמ רתאל (דחאכ
ןיגב וניה ץוביק ינב םניאש ימ ןיבל ץוביק ינב ןיב רדסהה יללכב רעפה
.ץוביקה ירבח םהירוה
:םיאבה תונורקעה רואל לעפיו בשחתי םיטנדוטסה רדסה
.םכסהה יללכב תידדה הדימע .1
.ץוביקב םייחה תוחרוא לע הרימש .2
.ץוביקל םיטנדוטסה ןיב ןגוה רדסה .3
ןהו ןבל ןה תויוכזו תובוח הקינעמה הנמא ןיעמ וניה םיריעצה רדסה .4
.ץוביקל

יללכ .2
:רדסהל הסינכ יאנת
.20 תוחפל לש ליגו ויתופולח וא יאבצ תוריש םויס .1
אבצהמ ורורחש עגרמ םיפוצר םישדוח 12 ץוביקב הדובעו תוררוגתה .2
ורבצ םתוא השפוח ימיו רורחש תשפוח ןיגב םהל העיגמה השפוח טעמל)
.(ץוביקב םתייהש ןיגב
תנש תוחפל ןהו ,ג"י תוריש תנש לש תרגסמב הנש ןה ואלימש םיריעצ .3
רורחשה רחאל דיימ השפוחל תאצל ולכוי ,אבצב תפסונ האלמ תוריש
תרגסמב היהת וז השפוח תפוקת רשאכ ,ןכמ רחאל לולסמל ףרטצהלו
.לולסמב תרדגומה השפוחה תפוקת
.םינב תדעו י"ע םידומיל רדסהל הלבק .4
.םינש 28-מ תוחפ רדסהה תליחתב ליגה .5
רדסהל דומצבו םינב תדעו ידיב זכורי ץוביקב םינבה אשונב לופיטה
תא ףתשל שי ,יתדוקנ אשונ לכבו הרקמ לכב .יפלקב רשואש יפכ ,םיריעצה
.ךכל םיכמסומה םייטנוולרה ץוביקה תודסומ
,ןבומכ .ל"הצב ותובצייתהל דע השפוח ימי 21-ל יאכז סויג םרטב ריעצ
תו/העיסנב םג ,ריעצה לש ותנבה בטימ יפ לע לוצינל םינתינ הלא םימיש
םוקממ תורדעיההו הדובע ימי ריעצה לש ותוכזל םידמועש דבלב ולו ל"וחל
.תרשפאתמ ןכא ותדובע
העיסנ לכ יבגלו ללכב תכשוממ הפוקתל ,ץוביקהמ תורדעיה לע העדוה
ץוביקה יריכזמלו םינב תדעוול ,א"שמל שארמ העדוה תבייחמ ,טרפב ל"וחל
.(ץוביקה ירבח ללכ יבגל גוהנש יפכ)
אבצהמ רורחש תשפוחל יאכז .ל.ה.צב רידס תורישמ ררחתשמה ןב
.ומצע
ןמזה ןיגב קר םלוא ,השפוח ימי תחקלו רובצל ןתינ הנושארה הנשב
ןיגב תרבצנ השפוח ימיל תוכזהש ,רוכזל שי .ץוביקב הייהשל יסחיה
.תיטמוטואו שארמ תינקומ הניאו הדובעה
:"תצמואמה תפוקת"
תמלשה דעו ףוצר הנש דע ץוביקב ריעצה דובעי "תצמואמ"ה תפוקתב .1
וילעש ,תויביטמרונה הדובעה תועש תסכמל רבעמ תועש 300 לש הסכמ
הדיחיהו הדובע תדעו ידי לע שארמ רשואש ףנעב קר תאזו רבח לככ דובעל
.שונא יבאשמל
הדובע רשאל שונא יבאשמו הדובע תדעו תוכמסב ,םידחוימ םירקמב .2
.תצמואמל ףילחתכ ,המלש תחא הנש ךשמב תמיוסמ
ימי רימהל היהי ןתינ אל, 120-ה לולסמ תרגסמבו "תצמואמ"ה תפוקתב .3
.הב ביוחמ ריעצהש ,תיללכה הדובעה תועש תסכמ דגנכ השפוח
ךסל ףסוותי ,ריעצה תושארל םידמועה השפוחה ימיל רבעמש ,בוח לכ .4
.תוליגרה הדובעה תועשל רבעמ - םילשהל וילעש תצמואמה תועש
הדובעה תועש ךסל רבעמ תפסונ הדובע תעש לכ - "תצמואמ"ה תפוקתב .5
תעש לכו דבלב "תצמואמ"ה לולסמ יכרוצל תשדקומ היהת ,תויביטמרונה
.תתל ריעצה לעש תצמואמה תועש ךסל ףסוותת הדובעב בוח
לכ היהת אלו,םאולמב דובעל שי תצמואמהו לולסמה תועש לכ ךס תא .6
לולסמה תדובע ימי דגנכ ,םהשלכ השפוח ימי תרמהו תונבשחתה
.תצמואמהו
ותוא "תצמואמ"ה לולסמ טעמל ,וידחי םילולסמ רפסמ בלשל ןתינ אל .7
.ץוביקב הנושארה םיריעצה לולסמ תנש תרגסמב תושעל ןתינ
הצממ הניחב רחאל :ונצוביקב ריכשכ השנמ תומר ץוביק ןב - ח"במב
לש רשק רצויה לולסמ לכ רשפאל אל טלחוה ,תונורסחהו תונורתיה לש
.וינבו ץוביקה ןיב קסעומ-קיסעמ
,ץוביקב הפוצרה הנשה תבוח תא ואלימ ךא ,ץוביקה תא ובזעש םינב
םינש שולש דעו ,ץוביקל ורזחיו היה ,האולמב תצמואמה תסכמ תא
:םיאבה םיאנתבו לולסמב ךישמהלו ףרטצהל םיאכז ויהי - םתביזעמ
.תודמעומל ריעצה לש ותלבק רחאל קר .1
.םינש 28 ול ואלמ אלו הדימב .2
.לולסמה תובוח לכב דמעו הדימב .3
םייפסכ) ןהשלכ תובוח ול ןיאו הדימבו הביזעה ימד תא חקל אלו הדימב .4
.ץוביקה יפלכ (םירחאו
םע םאתל שי- תצמואמה תפוקת םויס רחאל - ל"וחל השפוחל העיסנ לע
ישיאה וביצקתב בייח וניהו הדימב ,ל"וחל השפוחל ריעצ עסיי אל .א"שמ
רזעיהל ןתינ ,השפוחה ימי ךרוצל .השפוח ימי ותוכזל םידמוע ןיאו הדימבו
.םירוההמ םירבעומה השפוח ימיב
.2000-2001 א"סשת תנשמ לחהו ורושיא םע דימ ףקותל סנכי הז רדסה .אי
וניה הז ןונקת - םדוק ןונקתו הז ןונקת ןיב הריתס לש הרקמ לכב .בי
.עבוקה

ג"י לולסמ .3
שי התרגסמב ,ץוביקה ירענל תכרובמ תוליעפ ג"י תנשב האור ץוביקה
.ריעצה רמושה תעונת תא ףידעהל
העונתה ידי לע תורכומ ךא ,תורחא תורגסמב ג"י תוליעפ םג רשפאתת
.תיצוביקה
םינב תדעו תועצמאב הנזכורת ג"יה תנש תרגסמב תוליעפל האיציל תוינפ
ץוביקה תודסומ רושיאל הנאבות םיסייגתמה תמישרו םירוענ תדעו -
.םידומילה תנש םויסמ רחואי אלו חספמ לחה םייטנוולרה

ץוביקב הדובעמ ימצע ןומימ לולסמ .4
לולסמל הסינכ יאנתכ תרדגומה הנשל רבעמ הנש ץוביקב ראשייש ריעצ
לבקי ,(םינב תדעוו תוריכזמ) ץוביקה תודסומל בתכבו שארמ ךכ לע עידויו
.$6000
:תורהבה
.הרטמ לכל דעוימ הז ףסכ .1
רדגומש יפכ לויטה ןמז היהי ,לויט תרטמל לצונמ הז ףסכו הדימב .2
.רדסהב
.28 ליג דע הנרמשית 2+1 תויורשפא .3
.ץוביקהמ השפוח תנש ושמימ רשא םינב תושארל דומעת אל תאז היצפוא .4
.ץוביקה תודסומ י"ע תידעלב עבקיי ןבל הדובעה םוקמ .5
.דבלב ץוביק ינבל דעוימ הז לולסמ .6

םידומיל .5
הדובע" לולסמל סנכיי םידומיל לולסמל ףרטצהל הצורש ריעצ
."תצמואמ
וא היישעתב הדובע ימי 120 תי/טנדוטסה ןתיי/ת םידומילה תנש ךלהמב
.םיריעצה רדסה לע יארחאהו הדובע תדעו תטלחה יפ לע ,ינרצי ףנע לכב
תיצחמה תרגסמב ורשפאתי (םידדוב םיסרוק) ירטמוכיספל הנכה ידומיל
הלכשה תדעו רושיאל דומצב םלוא ,ץוביקב הנושארה הנש לש היינשה
תפוקת לש הנושארה הנשה יצחב םיסרוקל האיצי היהת אל) .רדסה תדעוו
.(תצמואמה
לכוי ,"תצמואמ"ה תפוקת תא םייסו שפוח תנשל תאצל רחבש ,ריעצ
ינפל םיישדוחכ תוחפל היהת ץוביקל הרזחה רשאכ ,םידומילל רוזחל
.םידומילה תליחת
.םינש 28 ליג דע תרמשנ וז תוכז
השולש דע לש ןמז קרפל ל"וחל עוסנל לכוי רדסהב טנדוטס :ל"וח
א"שמו רדסהה תווצ רושיאב ,ץוביקב םיגוהנה םילהנה יפ לע ,תועובש
.השפוח ימי ותוכזל םידמועו הדימבו
תחא םידומיל תקספה רשפאתת םידחוימ םירקמב :םידומילה תקספה
תודסומ רושיאב תאזו תחא הנש דע לש הפוקתל םידומילה לולסמב
תווצ רושיאב ץוביקב םיגוהנה תא בייחת רתוי הכורא הקספה .ץוביקה
.השפוח ימי ותוכזל םידמועו הדימבו א"שמו רדסהה
רבעמ לא גורחת אל ,טנדוטסל םידומיל תנשל ,ץוביקל תללוכה תולעה
10,500- ס"שת תנשל ןוכנ) תיאטיסרבינוא דומיל תנש תולע לש 200% תולעל
.(ח"ש
ראות לכ וא ןושאר ראות תלבק דע ויהי לולסמה תרגסמב םידומילה
.רחא יעוצקמ
םהב םירקמ טעמלו רדסהה תרגסמב דומיל ילולסמ תפלחה היהת אל
םינב תדעו גיצנ ,רדסהה תדעוומ בכרומה תווצ ידי לע ,דחוימ רושיא ןתניי
.הלכשה תדעו גיצנו
תואצוה רזחהמ ררחושמ היהי ,לולסמה יאנת לכב דמעו דמלש ריעצ .אי
.וידומיל םותב ץוביקה תא בוזעל טילחי םא ,דומילה
תרגסמל רבעמ םידומיל) הז ףקיהמ םיגרוח ןבה ידומילו הדימב .בי
תא ןממל ןבה לכוי ,(םידומילה לש הגירח תולע וא/ו תילמרופה םידומילה
ןובשח לע - היישעתב הדובע לש תפסונ הנש ידי לע וידומיל תולע שרפה
.ותושארל תודמועה השפוחה תונשמ תחא
םיאנתה יפ לע הדובע ימי 120 תרגסמב ץוביקל ץוחמ הדובע רשפאתת .גי
:םיאבה
לע יארחאה ,א"שמ לש המכסהו םדקומ םואיתב קר היהת ץוח תדובע .1
.תיבב הדובעל ,הרקמ לכב ,היהת הפדעהה רשאכ ,הדובע תדעוו ,לולסמה
וא תינובשח םע קר היהתו םידומילה תפוקתב קר היהת ץוחה תדובע .2
.תונובשחה תלהנה םע אלמ םואיתבו תרוכשמ שולת
ימד יללכ יפל ,"קתווה" בושיח ךרוצל ריעצל ובשחיי אל דומילה תונש .די
.הביזע
לש "הרשפה" רוצית ,םידומילה תפוקתל רבעמ ,תורבח לש םייתנש לכ .וט
.םידומילה ןיגב "תואפקומ"ה םינשה ךותמ תחא קתוו תנש
םות רחאל םיבזוע רשא ,ץוביק ינב םניאש ,םידדוב וא/ו םיניערג ינב .זט
םלושש דומילה רכש תא ריזחהל םהילע ,םידומיל ידכ ךות וא םידומילה
.קתו תונש 2-ל ךרע הווש דומיל תנש לש םינוירטירקה יפ לע ,םרובע
תופתתשה וא הגלמ לכ רשאכ ,תירשפא הגלמ לכ שיגהל ביוחמ טנדוטסה .זי
תדעו זכרל ,ץוביקל רבעות דמולל תרחא תיפסכ הרומת וא והשלכ דסומ לש
.טנדוטסל רבעוי הגלמ לכמ 25%-ו ,הלכשה
םייתסתו טסוגואל ןושארב לחת 120-ה לולסמ תרגסמב הדובע תנש .חי
.ילויב 31-ב
תווצ םע םוכיס י"פע - רתוי וא) 120-ה תסכמ תא אלמי אלש טנדוטס .טי
תנשב םידומילל אציי אל ,רבוטקואל ןושארה דע ,(הלכשה תדעוו לולסמה
.השדחה םידומילה
ביוחי ,וידומיל תפוקת םותב הדובע ימי בוח םע רתונש ,טנדוטס
וא הדובע תועש בוח רובעב בויח יבגל ץוביקב לבוקמל םאתהב ,וביצקתב
,תופסונ הדובע תועשכ תורסחה תועשה תא ,הנש יצח ךותו ,ריזחהל ןיפילחל
.120-ה תדובע ךרוצל רשואמה ףנעב ונתנייש
רוחבל לכוי ,לולסמב תשרדנה תיתנשה הסכמל רבעמ דובעיש ,טנדוטס .אכ
הלא םימי רובצל ונוצר םאב - רדסהה תדעוו א"שמ םע םדקומ םואיתב -
םאתהב הנשה ףוסב ףסכל םרימהל ,(הנשל םוי 40 דע לש הריבצ) השפוחכ
.תבקועה םידומילה תנשל םריבעהל וא ץוביקה תוטלחהל
ורכוי ץיקב הכירבב ץובישו (ןאצ ,תפר) םיאלקח םיפנעב םיצוביש .בכ
.120-ל תועשכ
גוהנה תרגסמב - םילכ תנוכמ ,תונטק תורימש ,תושגהכ תויונרות .גכ
.ץוביקב

םיריעצ לולסמ תרגסמב ינש ראות .6
לולסמ תרגסמב ןושאר ראות ומייסש םיריעצל קר דעוימ לולסמה
.םינש 31 םהל ואלמ םרטו םיריעצה
ראותה ידומיל ךרוצל הדובע ח"ע םידומיל ימי הצקי אל ץוביקה ,ללככ
ימי ינש דע ריעצל תוצקהלו לוקשל תיאשר הלכשה תדעו םלוא ,ינשה
.הדעווה ביצקת ךותמו התעד לוקיש י"פע ,הדובע
הניאו דבלב ותוירחאב הניה ריעצה לע תלטומה הדובעה תסכמ יולימ
.ץוביקה תא תבייחמ
שרדייש ,הסנרפ ללוחמ םוקמ לכב ריעצה דובעי םידומילה תפוקת ךשמב
.ץוביקה י"ע
רחואי אל השעיי םידומילל האיציה דעומ יבגל ,תודסומה םע םואיתה
.םידומילה בוצקת ןעמל ,ןכל םדוק הנש ,רבמצד שדוחמ
לש ,ינש ראותל ,יביטמרונה דומילה רכש לע הלעי אל םידומילה רכש
.תואטיסרבינואה
:ןלהלדכ היהי ינשה ראותה ךשמ
.(ךכב ךרוצ שיו הדימב) תומלשה תנש
.םידומיל םייתנש
תובר תוגלמ תגשהל ץמאמ לכ תושעל ריעצה לע ,ולולסמ יוסיכ ךרוצל
תושרל ויהי 25% רשאכ ,ץוביקל תורישי וסנכיי תוגלמה לכ .רשפאה לככ
.(ןושאר ראות ןידכ) דימלתה
ראות ןידכ) הלכשה תדעו ןובשח לע ויהי תופטוש תואצוהו לשא ,תועיסנ
.(ןושאר
.ץוביקב תורבח תרגסמב ,קרו ךא ,ויהי ינש ראותל םידומילה
ןיגב תונבשחתהה היהת ,םידומילה םויס רחאל דיימ הביזע לש הרקמב .אי
.ץוביקה לש הביזעה ןונקתל דומצב ,הביזעה ימד לע ,םידומילה תפוקת

םיקנעמ .7
- לארשי תנידמב ת/ררחושמה ת/לייחה - םיררחושמ םילייח קוחב
וידעצב ררחושמה לייחל עייסל םתרטמש ,םיקוח רפסמ םימשוימ
,הלא םיקוחמ םיינשל תוסחייתהו םירבסה ןלהל .תוחרזאב םינושארה
תלהנהב ורורחש םע לייחל קלוחמה רמוחה לבקל ןתינ .ךל םייטנוולרה
תא אורקל רתויב ץלמומ .םינב תדעו לצאו הלכשה תדעווב ,תונובשח
:םה םיקנעמה .הלא םיקנעמ לצנלו בר ןויעב רמוחה
.תפדעומ הדובע
.םיררחושמ םילייח קוח

םיריעצ תשפוח .8
רחאל ,תיבב הנש תוחפל ההש ריעצהש רחאל היהת השפוח תנשל האיצי
םירדגומש יפכ םיגירח םירקמ טעמל) עבק וא/ו ג"י ,ל"הצמ רורחשה
.(הז ןונקתב
רושיא ,םיריכזמהו םינב תדעוול היינפ - השפוחל האיצי רושיא להונ
.תיתרבח הלהנהב
תנש ןונקתב םירדגומש יפכ ,םיללכל דומצב היהת השפוח תנשל האיצי
.השפוח
.השפוח תונמ יתשמ רתוי אלו םייתנש דע היהת השפוחל האיציה תפוקת
,ץראב ההושה השפוח תנשב ריעצ רובע ,ץוביקב הרידה תרימש ןמז
.הנש דע היהי
םרט ,תוריד תדעוול הרסמיו ץוביקב ותריד תא הנפי ל"וחל אצויה ריעצ
.ותאיצי
םואיתב םלוא ,ץוביקה יבכרב שומיש תושעל ושרוי השפוח תנשב םיריעצ
.בכרה רודיס םע
םיאנתב הנתומ השפוחה תנשב ריעצל ץוביקה יתוריש ןתמ ךשמה
:םיאבה
.ריעצה לש ישיאה ביצקתב תיבויח תיפסכ הרתי .1
יוסיכ יאמ םיעבונה םיבויחב תאשל וירוהמ תובייחתה בתכ תרבעה .2
.ריעצה לש ישיאה ביצקתב תואצוה

םיסייגתמ יתלבה לולסמ .9
:יללכ
תואיצמ הרצונ םיסייגתמה רובע אבצה לש תושירדה תמר תאלעה םע .1
םתואל םלוה הנעמ תתל ונילע .לדג םיסיוגמ יתלבה רפסמ הבש ,השדח
.וסיוג אלש ,םיריעצ
דדועל ידכ ,תויורשפאה לכ תא תוצמל ותבוחמ האור ץוביקהש ,ןייצל שי .2
רחבנ ,ירשפא יתלב סויגהש ררבתמ רשאכ קרו אבצל םינב סויג רשפאלו
לוכי ריעצ לכש ,איה ונלש תיסיסבה החנהה .םיסייגתמ יתלבה לולסמב
.ול םימיאתמה םימוחתבו אוהשלכ ימואל טקיורפב ללכל םורתל בייחו
:לולסמה תרטמ
.יפוליח לולסמ ,יאבצה תורישה לולסמב וסיוג אלש םינבל רשפאל
:לולסמה יטרפ
.תוחפל תחא הנשכ ימואל תוריש לש לולסמב בלתשי סיוג אלש ריעצ .1
,ריעצ ץוביקב תוריש ,העונתב תוליעפ וא הכרדה :ל הנווכה ,ימואל תוריש
.הנידמה תונוטלש י"ע רכומה ימואל תוריש לכ וא הטילק ירתאב תוריש
- ץוביקב דובעלו ראשיהל טילחהו ימואל תוריש לולסמב רחב אל םא .2
.הנש 20 ול תאלמ םרט אל ,רומאכ םלוא ,םיריעצה ילולסמב ליחתהל לכוי
היהת ,ץוביקב תוהשה תפוקת וא ימואלה תורישה לולסמ םותב .3
תנש" :רמולכ ,אבצה יררחתשמ יבגל גוהנכ םיסייגתמ יתלבל תוסחייתהה
.םיריעצ לולסמב תובלתשהו הירחאל "ץוביק
תנש"ב םיריעצה ביצקתל ההז היהי םביצקת ,ימואלה תורישה יתרשמ .4
.םתוא בצקתי ריעצה ץוביקה - ריעצ ץוביקב ובלתשיו הדימב ."ץוביק
תא בצקתי ץוביקהו ץוביקל םיפסכה לכ וסנכיי - םירחא תודסומב .5
.םיריעצה
םיתרשמ ותתיכ ינבש ןמזב ,ץוביקב ותוהש - ל"הצל סייגתמ וניאש ריעצ
.וליג ינב ינפל תורבחל לבקתי אל ריעצה .תוריש תפוקתל בשחית ל"הצב
וליג ינב לש לולסמל םאתהב ויהי תורחא תויוכז וא/ו דומלל ותואכז
.אבצב םיתרשמה
.קתווה בושיחב ל"נה הפוקתה בשוחת הביזע ירקמ ךרוצל

השפוח - עבק אבצ רדסה .10
איהש יפכ ,רידסה תורישה תפוקת םותל רבעמ תחא עבק תנש דע
.קוחב תרדגומ
.דבלב תחא הנשל הפי הז רדסה לש וחוכ ,רומאכ
.לייחה ןיבל ץוביקה ןיב ילכלכ קותינ עצובי עבקה תוריש תפוקת ךשמב
לע וא) לייחה לע ולוחי תואירבה חוטיבו ימואלה חוטיבה םולשת תבוח
.(אבצה
תרגסמב הנושאר השפוח תנשכ הניד - (תיקלח םא םג) עבקב תוריש תנש
.םינב לולסמ
קפסמ ץוביקה ןיאו לייחה ןובשחל תרוכשמה סנכית עבקה תפוקתב
.םהשלכ םיביצקת
.ויתואצוה לע ול חוודיו לייחה רובע ביצקת/ןובשח להנל ךישמי ץוביקה
.תוכזב דימת היהי הז ןובשחב ובצמש ,גואדל לייחה לע
,עבקה תוריש לע לקהלו ךומתל המגמ ךותמ :ץוביקה יבכרב שומיש
.ותושרבש םיבכרב שמתשהל לייחל רשאמ ץוביקה
יבויח ךרוצל שמשמה רחא סיטרכ לכ וא גולומכחה ראשיי ,ךכ ךרוצל
.לייחה תושרב ,ץוביקה
תאזו םיישדוח הריד רכשו הקזחא ימד רובעב םולשת יבויח ויהי אל
.הנש ךשמל
םולשת תרומת תאזו תפסונ הנשל ץוביקב םירוגמ לש תורשפא ןתנית
.תיצוביקה העונתה תירב תוצלמהל דומצב ,הרידה תקזחא
םירבדה יכ רושיאל ,םיריכזמה םע ךכ לע םותחי הז לולסמב רחבש ןב .אי
.ולבקתהו ומכוס

ץוביקה תא ובזע םהירוהש םינב .11
רכש תא םלשל םתוא בייחמה ספוט לע ןבהו םירוהה ומתחי םידומילה ינפל
תדימב .רדסהב ורדגוהש יפכ ,לולסמה תויולעמ ןבה גורחיו הדימב ,דומילה
.םירוהה לש הביזעה ימדמ םוכסה זזוקי ,ךרוצה